My­thes over Was­hing­ton

We vroe­gen een ex­pert om zijn me­ning over de my­thes rond Was­hing­ton.

Alles over Geschiedenis - - GEORGE WASHINGTON -

Step­hen Brum­well is his­to­ri­cus en free­lan­ce au­teur, woon­ach­tig in Am­ster­dam. Zijn boek Ge­or­ge

Was­hing­ton: Gent­le­man War­ri­or won in 2013 de

Ge­or­ge Was­hing­ton Book Pri­ze.

Hij had hou­ten tan­den

Ge­or­ge Was­hing­ton had al ge­bits­pro­ble­men van­af zijn twin­tig­ste jaar en in 1789 had hij nog maar één ei­gen tand over. Hij had ver­schil­len­de kunst­ge­bit­ten, maar geen daar­van was van hout ge­maakt. Was­hing­tons ge­bit­ten wa­ren juist sa­men­ge­steld uit ver­schil­len­de soor­ten ma­te­ri­aal – been, ivoor en men­se­lij­ke tan­den – be­ves­tigd met lood, goud en me­taal­draad. Het ver­haal dat Was­hing­tons kunst­ge­bit­ten van hout wa­ren ge­maakt, is waar­schijn­lijk ont­staan door de brui­ne kleur van de over­ge­ble­ven exem­pla­ren – blijk­baar om­dat hij graag port dronk.

Hij hak­te een­ker­sen­boom om en biecht­te dat op aan zijn va­der

Het ker­sen­boom­ver­haal dook voor het eerst op in een bi­o­gra­fie die na zijn dood is ge­schre­ven door Ma­son Loc­ke Weems. Hij wil­de Was­hing­ton por­tret­te­ren als een rol­mo­del voor zijn land­ge­no­ten. Weems ver­zon het ver­haal van het zes jaar ou­de jon­ge­tje dat de lie­ve­lings­boom van zijn va­der om­hak­te en ver­vol­gens zijn va­ders boos­heid ont­liep door zijn daad open­lijk op te biech­ten: “Ik kan niet lie­gen, pa.”

Was­hing­ton stook­te drank

Er is geen be­wijs dat Was­hing­ton il­le­gaal drank stook­te, maar hij was ze­ker een van de eerste pro­du­cen­ten van Ame­ri­kaan­se whis­key. Op ad­vies van zijn Schot­se be­heer­der Ja­mes An­der­son, zet­te hij in 1797 een whis­key-des­til­leer­de­rij op in Mount Ver­non. In 1799, het jaar van Was­hing­tons dood, pro­du­ceer­de die bij­na 41.640 li­ter whis­key van rog­ge en mais, waar­mee het de groot­ste Ame­ri­kaan­se des­til­leer­de­rij van zijn tijd was.

Hij gooi­de een zil­ve­ren dol­lar over de Po­to­mac-ri­vier

Met zijn leng­te van 188 cm en zijn ge­spier­de li­chaam stond de jon­ge Ge­or­ge Was­hing­ton be­kend om zijn kracht. Maar zelfs Was­hing­ton zou op het top­punt van zijn kun­nen veel moei­te heb­ben ge­had om een zil­ve­ren dol­lar over de Po­to­mac te gooi­en die bij zijn huis in Mount Ver­non (Vir­gi­nia) 1,6 km breed was. Bo­ven­dien wer­den zil­ve­ren dol­lars pas ge­ïn­tro­du­ceerd in 1794, toen Was­hing­ton al bo­ven de zes­tig was.

Hij droeg een pruik

Hoe­wel prui­ken in de mo­de wa­ren tij­dens Was­hing­tons le­ven, droeg hij er nooit een. Hij gaf er de voor­keur aan zijn ei­gen haar, dat rood­bruin en lang was, in een kort staart­je te dra­gen. Was­hing­ton ge­bruik­te wel re­gel­ma­tig het wit­te haar­poe­der dat ge­brui­ke­lijk was bij man­nen van zijn ver­mo­gen­de so­ci­a­le klas­se, voor­al bij for­me­le ge­le­gen­he­den. Dat gaf de in­druk van een pruik, zo­als te zien is op veel van zijn por­tret­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.