Ex­pert aan het woord

Alles over Geschiedenis - - CHINA’S ENIGE KEIZERIN -

Wu-bi­o­graaf dr. Jo­na­than Cle­ments geeft zijn kijk op de er­fe­nis van de be­ruch­te kei­ze­rin. Hoe be­trouw­baar vindt u de his­to­ri­sche ver­ha­len over Wu Ze­tians be­wind?

De ver­tel­lin­gen over haar re­geer­pe­ri­o­de staan bol van de leu­gens van haar, haar vij­an­den en haar af­stam­me­lin­gen. We heb­ben fei­te­lijk veel in­for­ma­tie over de pe­ri­o­de, maar al­les is op een of an­de­re ma­nier ver­dacht. Het is dus be­lang­rijk om de bron­nen te ver­ge­lij­ken en er­ach­ter te ko­men om wel­ke he­te brei ze heen draai­en.

In hoe­ver­re meent u dat haar be­wind de per­cep­tie en be­han­de­ling van vrou­wen in de ze­ven­de eeuw en daar­na in Chi­na heeft ver­be­terd of ver­slech­terd?

Er is enorm veel hy­po­cri­sie. Wu krijgt de schuld van het naar be­ne­den ha­len van de dy­nas­tie, ter­wijl er tij­dens haar re­geer­pe­ri­o­de juist een piek is van wel­vaart, ze was een voor­stan­der van me­ri­to­cra­tie en pro­beer­de meer er­ken­ning te krij­gen voor de gro­te bij­dra­ge van vrou­wen aan de maat­schap­pij. Vrou­wen in de Chi­ne­se ge­schie­de­nis wer­den tra­di­ti­o­neel ge­zien noch ge­hoord – het was on­be­leefd om een da­me met haar naam aan te spre­ken, dus als er al iets over ge­schre­ven is, zijn ze vaak ano­niem. Vroe­ge­re his­to­ri­ci ge­bruik­ten ver­ha­len van mach­ti­ge vrou­wen als waar­schu­wing om ie­der­een er­aan te her­in­ne­ren dat dit een slecht idee was.

On­der de op­per­vlak­te is er ook nog een sub­tiel ra­cis­tisch trek­je te vin­den. De pe­ri­o­den in de Chi­ne­se ge­schie­de­nis waar­in vrou­wen po­li­tie­ke in­vloed had­den, wa­ren vaak tij­den waar­in de ‘bar­ba­ren’ aan de macht wa­ren, zo­als de Mon­go­len of de Jur­chen. De bac­klash was dus ei­gen­lijk vaak ge­richt te­gen bui­ten­lan­ders en niet te­gen vrou­wen in het al­ge­meen. In de mo­der­ne tijd is Wu ech­ter een soort icoon ge­wor­den. Veel mo­der­ne Chi­ne­se vrou­wen la­ten zich in­spi­re­ren door de in­tri­ges en het van kran­ten­jon­gen-tot-mil­jo­nair-ach­ti­ge ver­haal – ho­pe­lijk ha­len ze geen in­spi­ra­tie uit al­le moor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.