Spi­o­ne­ren voor de kei­ze­rin

In Wu’s web van in­tri­ge

Alles over Geschiedenis - - CHINA’S ENIGE KEIZERIN -

Pe­ti­tie­kis­ten

De kis­ten ga­ven ge­wo­ne men­sen en recht­bank­func­ti­o­na­ris­sen het idee dat ze hier hun sug­ges­ties kwijt kon­den, maar het was ei­gen­lijk een ma­nier om ie­der­een die te­gen Wu was in de val te la­ten lo­pen. Haar spi­on­nen en de ge­hei­me po­li­tie ge­bruik­ten het om de­ge­nen waar­van ze te­gen­stand ver­moed­den op te spo­ren. Wu liet al snel al­le po­ten­ti­ë­le op­roer­kraai­ers uit­scha­ke­len.

Be­lo­ning

Men­sen be­spi­o­ne­ren was een zwa­re taak die de ge­hei­me po­li­tie vaak zelf in ge­vaar bracht. Men­sen vra­gen om puur uit loy­a­li­teit te spi­o­ne­ren zou vol­gens Wu niet wer­ken, dus ze be­loon­de ie­der­een die sa­men­zwe­rin­gen ont­mas­ker­de ruim­schoots. Na­tuur­lijk zorg­de dit er­voor dat veel van haar spi­on­nen zo­veel mo­ge­lijk men­sen pro­beer­den aan te ge­ven zon­der te­veel ach­ter­docht te wek­ken. Eén van haar spi­on­nen pro­beer­de Wu’s ei­gen zoons en fa­mi­lie­le­den ver­dacht te ma­ken – dat was blijk­baar een stap te ver en re­sul­teer­de in zijn exe­cu­tie.

Al­le on­kos­ten ver­goed

Spi­on zijn was ris­kant en Wu moest het de moei­te waard ma­ken. De kei­ze­rin was zo af­han­ke­lijk van haar in­for­ma­tie­net­werk dat ze een be­leid uit­vaar­dig­de dat er­voor zorg­de dat spi­on­nen een reis­kos­ten­ver­goe­ding kre­gen om ver­slag uit te kun­nen bren­gen aan hof. Hier­door kreeg ze een ge­sta­ge stroom van in­for­ma­tie.

Be­schul­di­gings

hand­lei­ding

Twee van Wu’s ge­hei­me agen­ten schre­ven een gids die als een hand­lei­ding voor hun on­der­ge­schik­ten dien­de. Hie­rin stond hoe je men­sen van mis­da­den kunt be­schul­di­gen en de­tails te fa­bri­ce­ren waar­door een sa­men­zwe­ring ge­loof­waar­dig leek. Ze zou­den ook unie­ke en gru­we­lij­ke ma­nie­ren van fol­te­ring heb­ben uit­ge­von­den om hun slacht­of­fers ‘over te ha­len’ om te be­ken­nen of be­lang­rij­ke in­for­ma­tie los te peu­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.