Een an­de­re rich­ting

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

Zo’n 51 jaar voor­dat de ge­broe­ders Wright het lucht­ruim ver­o­ver­den, vond de eerste vlucht met vlieg­tuig­voort­stu­wing plaats. Hen­ri Gif­fard, een Fran­se in­ge­ni­eur en we­ten­schap­per, had een groot pro­bleem van de bal­lon­vaart op­ge­lost, na­me­lijk ge­con­tro­leer­de en stuur­ba­re voort­stu­wing. Tot nog toe was een bal­lon­vaart een en­ke­le reis. Gif­fard zorg­de er met het eerste stuur­ba­re lucht­vaar­tuig ter we­reld, het Gif­fard­Lucht­schip met de naam ‘di­ri­gi­ble’ (stuur­baar in het Frans) voor dat dit ver­an­der­de. Het gas dat op dat mo­ment in de bal­lon­nen werd ge­bruikt was wa­ter­stof – sterk ont­vlam­baar en ge­vaar­lijk. Maar het was lich­ter dan lucht en zorg­de er­voor dat bal­lon­nen, die er­mee ge­vuld wer­den gin­gen zwe­ven. Om de di­ri­gi­ble aan te drij­ven, ge­bruik­te Gif­fard een spe­ci­aal ont­wor­pen stoom­ma­chi­ne met een naar be­ne­den ge­rich­te trech­ter en ge­meng­de uit­laat­gas­sen om het ri­si­co op ont­vlam­men te be­per­ken. De mo­tor pro­du­ceer­de 3 pk en wist een snel­heid van 110 om­wen­te­lin­gen per mi­nuut te ha­len – het was on­ge­veer net zo krach­tig als een mo­dern strijk­ij­zer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.