Ont­staan van de zep­pe­lin

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

Graaf Fer­di­nand von Zep­pe­lin was een vlieg­tuig­bou­wer die rond de wis­se­ling van de 20e eeuw voor het eerst een lucht­schip met een stijf om­hul­sel pro­du­ceer­de. Zijn pas­sie voor lucht­bal­lon­nen ont­stond tij­dens de Ame­ri­kaan­se Bur­ger­oor­log. Hij was toen in mi­li­tai­re dienst en zag zijn eerste he­te­lucht­bal­lon. Die pas­sie laai­de ja­ren la­ter in 1891 weer op, toen hij 52 was. Hij ver­liet het le­ger en leg­de zich vol­le­dig toe op luchtschepen. Zijn ach­ter­grond als sol­daat zorg­de er­voor dat hij wil­de dat zijn luchtschepen mi­li­tai­re toe­pas­sin­gen kre­gen. Hij was dan ook ont­steld toen in 1909 ‘s we­relds eerste pas­sa­gier­s­lucht­schip door de Deut­sche Luft­schif­fah­rts­Ak­tien­ge­sell­schaft (DELAG) werd ge­lan­ceerd. Het be­drijf stond nog in de kin­der­schoe­nen en richt­te zich voor­al op ple­zier­toch­ten bo­ven het Duit­se land­schap. De in­te­res­se in zep­pe­lins nam toe en DELAG ver­voer­de meer dan 34.000 pas­sa­giers in meer dan 1500 vaar­ten tus­sen 1910 en 1914. Hoe­wel er in heel Duits­land lan­dings­vel­den en han­gars wa­ren, werd bij het uit­bre­ken van de Eerste We­reld­oor­log voor­ko­men dat DELAG een re­gel­ma­ti­ge in­ter­ci­ty­dienst kon im­ple­men­te­ren. Des­on­danks had­den dui­zen­den men­sen ken­nis ge­maakt met luchtschepen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.