Een don­ke­re scha­duw valt

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

Aan het be­gin van de 20e eeuw had­den we­reld­lei­ders ho­ge ver­wach­tin­gen van de luch­sche­pen en hun rol in de oor­log. Aan­van­ke­lijk wer­den ze aan bei­de zij­den van de strijd als on­der­steu­ning in­ge­zet, maar al snel kre­gen ze een an­de­re rol. Het wer­den stra­te­gi­sche bom­men­wer­pers die gro­te af­stan­den kon­den af­leg­gen en uren­lang in de lucht kon­den blij­ven. Het was een idee van de Duit­sers en van­af 1915 wa­ren zep­pe­lins een be­drei­ging voor En­ge­land en wer­den er bom­bar­de­men­ten mee uit­ge­voerd. Het op­zet­te­lijk bom­bar­de­ren van bur­gers was on­ge­hoord in die tijd en leid­de dan ook tot fel­le pro­tes­ten. Een zwe­ven­de zak vol brand­baar gas lijkt mis­schien niet het bes­te mid­del om als bom­men­wer­per te ge­brui­ken, maar ze­ker in het be­gin wa­ren ze re­de­lijk moei­lijk om te ver­nie­ti­gen. Pas toen er spe­ci­a­le mu­ni­tie werd ge­fa­bri­ceerd die ex­plo­sie­ve en ont­vlam­ba­re pa­tro­nen com­bi­neer­de, kon het gas van de zep­pe­lins wor­den ont­sto­ken. Dit was ver­vol­gens weer van kor­te duur, om­dat de lucht­vaart­tech­no­lo­gie zich in een ra­zend tem­po ont­wik­kel­de. Te­gen het eind van de oor­log raak­ten luchtschepen enigs­zins ach­ter­haald, maar ze wer­den wel nog ge­bruikt voor een nieuw ty­pe oor­log­voe­ring: het mas­saal bom­bar­de­ren van bur­gers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.