Twee­de We­reld­oor­log

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

De vraag naar luchtschepen was tij­dens WOII nog steeds groot. Maar het wa­ren de Ame­ri­ka­nen die ze op­ti­maal zou­den ge­brui­ken. Her­mann Goe­ring, hoofd van de Duit­se lucht­macht, ver­trouw­de luchtschepen niet en door ge­brek aan alu­mi­ni­um was het gros van de Duit­se lucht­sche­pen­vloot in 1940 ver­dwe­nen.

Na de aan­val op Pe­arl Har­bor re­a­li­seer­de de Ame­ri­kaan­se ma­ri­ne zich dat ze niet ge­noeg sche­pen en vlieg­tui­gen had­den om meer dan 19.000 ki­lo­me­ter kust te ver­de­di­gen, en zet­te luchtschepen in. Ame­ri­ka ge­bruik­te de luchtschepen voor klei­ne, be­lang­rij­ke func­ties, zo­als mij­nen­ve­gen en ver­ken­nings­vluch­ten. De lood­rech­te kijk­hoek maak­te het mak­ke­lij­ker om vij­an­de­lij­ke duik­bo­ten te vin­den. Bo­ven­dien kon­den ze ra­dio­co­ör­di­na­ten van slag­sche­pen on­der­schep­pen. Na vier jaar oor­log was er maar één lucht­schip ge­sneu­veld, toen een K­74 werd neer­ge­haald door een Duit­se on­der­zee­ër. Het lucht­schip be­scha­dig­de de on­der­zee­ër zo­da­nig dat de­ze niet meer kon on­der­dui­ken. Daar­na werd het door bom­men tot zin­ken ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.