Eind van een tijd­perk

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

De ramp met de Hin­den­burg was het dood von­nis voor de pro­duc­tie van com­mer­ci­ë­le luchtschepen, zo­wel in Duits­land als daar­bui­ten. Vlieg­tui­gen zorg­den voor snel­le­re reis­tij­den en meer vracht­ca­pa­ci­teit, en de vraag naar luchtschepen nam dra­ma­tisch af. Hoe­wel ze nog in be­perk­te ma­te voor re­cla­me en mi­li­tai­re doel­ein­den wor­den ge­bruikt, wer­den ze re­de­lijk snel ver­ge­ten.

Maar her­nieuw­de in­te­res­se zou voor een co­me­back kun­nen zor­gen. In 1997 ver­scheen de Zep­pe­lin Com­pa­ny op­nieuw ten to­ne­le en pro­du­ceer­de het eerste nieu­we mo­del in 50 jaar, de Zep­pe­lin NT 07. Een an­der be­drijf, Aero­scraft, heeft sub­si­die ge­kre­gen van de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring om de vol­gen­de ge­ne­ra­tie luchtschepen te bou­wen. Naast re­cla­me­doel­ein­den zijn luchtschepen ide­aal voor on­der­zoek en mi­li­eu­mis­sies, om­dat ze stil zijn en spul­len naar an­ders on­toe­gan­ke­lij­ke plek­ken kun­nen bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.