KROON VAN LO­DE­WIJK XV

Alles over Geschiedenis - - DOOR DE EEUWEN HEEN -

Zo­als ge­brui­ke­lijk in Frank­rijk liet ook ko­ning Lo­de­wijk XV spe­ci­aal voor hem een kroon ma­ken. Hij is ge­maakt van ver­guld zil­ver. De band was oor­spron­ke­lijk voor­zien van saf­fie­ren, ro­bij­nen, to­pa­zen, sma­rag­den en dia­man­ten tus­sen twee rij­en van pa­rels. Voor de fleurs-de-lis aan de on­der­kant van de bo­gen wer­den ook dia­man­ten ge­bruikt. In het mid­den prijkt de dia­mant de Re­gent, om­ge­ven door acht van de dia­man­ten die door kardinaal Ma­za­rin wa­ren ge­schon­ken. Bo­ven op de kroon stond oor­spron­ke­lijk een dia­man­ten fleur-de-lis, maar die werd in 1729 sa­men met de rest van de edel­ste­nen ver­wij­derd en ver­van­gen door imi­ta­ties. Het is de­ze ver­sie die te be­zich­ti­gen is in het Lou­vre.

De kroon van Lo­de­wijkis het enig over­ge­ble­ven re­li­kwie uit het an­cien ré­gime.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.