GRIEK­SE FI­LO­SO­FEN

Alles over Geschiedenis - - 10 MANIEREN WAAROP DE OUDE GRIEKEN DE WERELD VERAN -

So­cra­tes

Hij was een ar­me Athe­ner, maar een taaie sol­daat tij­dens de oor­lo­gen te­gen Spar­ta. Hij werd ter dood ver­oor­deeld voor het ‘in­tro­du­ce­ren van nieu­we go­den’ in Athe­ne en het ver­pes­ten van de jeugd met zijn idee­ën. Hij vol­trok zijn ei­gen dood­von­nis door een gif­be­ker leeg te drin­ken. So­cra­tes liet trou­wens geen en­kel ge­schre­ven do­cu­ment na. Al­les wat we van hem we­ten, we­ten we via zijn leer­lin­gen, met na­me Pla­to. "Ik weet slechts een ding: dat ik niets weet."

Pla­to

Hij werd ge­bo­ren in de ja­ren 420 v.Chr. in een rij­ke aris­to­cra­ti­sche Atheen­se fa­mi­lie en stierf hal­ver­we­ge de vier­de eeuw. Hij pro­beer­de van Di­o­ny­si­os van Syra­cu­se een ‘fi­lo­soof-ko­ning’ te ma­ken, maar de be­lo­ning voor zijn moei­te was sla­ver­nij. Hij werd ech­ter snel vrij­ge­kocht door een be­won­de­raar. Oprich­ter van de be­roem­de Aca­de­mie. "Het goe­de ken­nen is het goe­de doen.

Aris­to­te­les

Aris­to­te­les (384-322 v.Chr.) werd in het noor­den van Grie­ken­land ge­bo­ren, maar hij ge­noot van­af zijn acht­tien­de jaar on­der­wijs in Athe­ne aan Pla­to’s Aca­de­mie. Hij keer­de te­rug naar het noor­den om en­ke­le ja­ren te die­nen als de le­raar van Alexan­der de Gro­te, voor­dat hij in Athe­ne zijn ei­gen school op­richt: het Ly­ce­um. "Pla­to is me dier­baar, maar de waar­heid dier­baar­der."

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.