Doe wat voor het mi­li­eu: koop een klas­sie­ke Fer­ra­ri

Ou­de sport­wa­gens zijn de minst ver­vui­len­de au­to’s ter we­reld.

Auto Review - - ARJAN KROPMAN VOORWOORD -

Als het om au­to’s en het mi­li­eu gaat – en dat gaat het veel te vaak – zijn ou­de en klas­sie­ke au­to’s en sport­wa­gens vaak de ge­be­ten hond. Wie een ou­de au­to heeft, mag een aan­tal gro­te ste­den niet meer in. Wie een sport­wa­gen koopt, be­taalt door de be­las­tin­gen soms twee keer de prijs die de pro­du­cent vraagt. Sport­wa­gens wor­den als bui­ten­ge­woon ver­vui­lend be­schouwd. Toen ik gis­ter­avond in slaap pro­beer­de te ko­men, bleek dit een vre­se­lij­ke mis­vat­ting, want wat blijkt: ou­de sport­wa­gens zijn de minst ver­vui­len­de au­to’s ter we­reld. Het komt zo af en toe voor dat ik niet in slaap kom. Ik ga dan vaak in mijn luie stoel in de huis­ka­mer zit­ten en pak mijn te­le­foon er­bij. Op Markt­plaats.nl, Au­to­scout en Mo­bi­le.de ga ik dan op zoek naar mijn droom­au­to’s. Een half uur­tje zoe­ken en dro­men en mijn ogen val­len als­nog dicht. Af­ge­lo­pen nacht be­gon mijn zoek­tocht met de Fer­ra­ri 348. Ik kwam op Au­to­scout vijf au­to’s te­gen en in­eens viel me wat op: die din­gen zijn vaak nog als nieuw. Een exem­plaar uit 1992 met 54.182 ki­lo­me­ter op de tel­ler. Een 348 TB uit 1991 met 36.316 ki­lo­me­ter ach­ter de rug en zelfs een TB uit 1992 met net geen 17.000 ki­lo­me­ter. In 14 jaar tijd is er nog geen 20.000 ki­lo­me­ter mee ge­re­den. Dat is nog geen 1250 ki­lo­me­ter per jaar. En wat denk je? Het is geen toe­val. Een greep uit het Fer­ra­ri-aan­bod op Markt­plaats.nl: een 458 Ita­lia uit 2012 met 23.196 ki­lo­me­ter. Een 599 GTB van 9 jaar oud met iets meer dan een hal­ve ton ach­ter de rug. En als klap op de vuur­pijl: een 400i uit 1979 met 5300 ki­lo­me­ter op de klok. Jaar­lijks nog geen 143 ki­lo­me­ter. Daar is nog geen 25 li­ter ben­zi­ne per jaar door­heen ge­gaan. Hoe schoon wil je het heb­ben? Het blijft niet bij Fer­ra­ri’s. Ook an­de­re (su­per)sport­wa­gens wor­den slechts mond­jes­maat in­ge­zet. Een Lam­borg­hi­ni Dia­blo uit 1992 met 66.536 ki­lo­me­ter (2800 km/j). Een Por­sche 911 Speed­ster uit 1989 met 26.815 af­ge­leg­de ki­lo­me­ters (993 km/j). En de schoon­ste au­to van al­le­maal: een Cor­vet­te C1 die sinds 1958 ge­mid­deld slechts 190 ki­lo­me­ter per jaar af­leg­de. Een boom is slech­ter voor het mi­li­eu. Veel van de nieu­we su­per­cars die te­gen­woor­dig ver­kocht wor­den, de­len het lot van de­ze prach­ti­ge klas­sie­kers. De au­to’s die het hoogst be­last wor­den van­we­ge hun vui­lig­heid, zijn in fei­te door de ja­ren heen het minst ver­vui­lend. Ge­woon om­dat ze niet veel ge­bruikt wor­den. Er­gens klopt er iets niet. Be­las­ting be­ta­len naar the­o­re­ti­sche uit­stoot­waar­den is on­zin­nig en on­no­dig ouderwets. Schaf al­le vas­te be­las­tin­gen af en ver­vang de­ze door een flin­ke ac­cijns op brand­stof. Laat de ver­vui­ler be­ta­len. Niet al­leen in the­o­rie.

Ar­jan Krop­man akrop­man@fnl.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.