Blik op de Ci­vic

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

Vo­rig jaar werd de nieu­we Hon­da Ci­vic se­dan ont­huld, maar de­ze komt niet naar Eu­ro­pa. Eer­der dit jaar volg­de de Ame­ri­kaan­se ver­sie van de hatch­back. En wij maar wach­ten wat er met ‘on­ze’ Ci­vic zou ge­beu­ren. Nu we­ten we het: hij wijkt wei­nig af van de ver­sie voor de Ame­ri­ka­nen. Het is al de tien­de ge­ne­ra­tie van de Ci­vic. Hon­da za­delt ons al­tijd met een di­lem­ma op, want we vin­den de Ci­vic meest­al niet moe­ders mooi­ste. Tech­nisch is Hon­da juist voor­uit­stre­vend en be­trouw­baar. La­ten we niet te veel zeg­gen over het de­sign van het ro­de ge­vaar­te op de foto’s, maar ons op de har­de fei­ten con­cen­tre­ren. Vrij­wel al­les is nieuw aan de Ci­vic: mo­to­ren, on­der­stel en car­ros­se­rie. Hij is bre­der (1,80 me­ter), lan­ger (4,50 me­ter), la­ger (1,42 me­ter) en lich­ter (-16 kg) dan zijn voor­gan­ger. De wiel­ba­sis nam toe met 3 cen­ti­me­ter. De car­ros­se­rie is vol­gens Hon­da 41 pro­cent stij­ver ge­wor­den, door- dat de punt­las­sen dich­ter bij el­kaar ge­plaatst zijn. Het dash­board is dan weer wat bra­ver dan voor­heen. De twee la­gen heb­ben plaats ge­maakt voor een dash­board uit een ge­heel, met een groot mul­ti­me­dia­scherm. De Ci­vic krijgt twee nieu­we VTEC-ben­zi­ne­mo­to­ren met tur­bo. De klein­ste is een een­li­ter mo­tor met drie ci­lin­ders, met 129 pk en een kop­pel van 200 Nm (hand­bak) of 180 Nm (CVT-trans­mis­sie). De 1,5-li­ter vier­ci­lin­der VTEC komt met hulp van een tur­bo tot 182 pk. Het kop­pel is 240 Nm, en ook hier moet de CVT-va­ri­ant het met 20 Nm min­der doen. Wie op­ge­won­den wordt van de dub­be­le uit­laat­pijp in het mid­den: die krijg je als je een ae­ro­dy­na­mi­ca-pak­ket be­stelt. Er komt ook weer een Tou­rer, maar dat duurt nog meer dan een jaar. Ook de Ty­pe R staat op de plan­ning, met een ver­mo­gen dat de hui­di­ge 310 pk waar­schijn­lijk nog eens zal over­tref­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.