Ver­mom­de GLA

Hoe­wel het merk niet bijs­ter suc­ces­vol is in Eu­ro­pa, blijft In­fi­ni­ti maar met nieu­we mo­del­len ko­men. De QX30 is, door­dat hij tech­nisch iden­tiek is, ei­gen­lijk een ver­mom­de Mer­ce­des GLA.

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE INFINITI QX30 2.2D 7DCT AWD - Tekst: Paul Eng­lert, Jaap Pe­ters

Wie wel eens door de prijs­lijs­ten bla­dert van de gro­te Duit­se au­to­mer­ken, zal ge­merkt heb­ben wat een boek­wer­ken het zijn. De lijs­ten be­slaan ve­le tien­tal­len pa­gi­na’s en aan de meer­prijs­po­li­tiek is vaak geen touw vast te kno­pen. Wat fijn om dan bij In­fi­ni­ti rond te kij­ken. Van de QX30 is maar één mo­tor­va­ri­ant be­schik­baar. De op­tie­lijst be­slaat … een hal­ve pa­gi­na. Er zijn twee uit­rus­tings­va­ri­an­ten, drie op­tie­pak­ket­ten en vier los te be­stel­len op­ties. Dat scheelt weer een hoop denk­werk als je je fa­vo­rie­te QX30 sa­men­stelt. De enig le­ver­ba­re mo­tor is de 2,2-li­ter tur­bo­die­sel van Mer­ce­des, in com­bi­na­tie met vier­wiel­aan­drij­ving en een ze­ven­traps trans­mis­sie met een dub­be­le kop­pe­ling. De QX30 is gro­ten­deels op de Mer­ce­des GLA ge­ba­seerd: niet al­leen de mo­tor, ook het on­der­stel wordt ge­deeld. De nieuw­ste In­fi­ni­ti is 3 cen­ti­me­ter ho­ger ten op­zich­te van de Q30. De ba­sis­ver­sie is al bij­zon­der com­pleet uit­ge­rust met kli­maat- be­heer­sing, na­vi­ga­tie, Blue­tooth, een digitale ra­dio, een re­gen­sen­sor, een spoor­as­sis­tent en een nood­re­mas­sis­tent. Nu is het met 50.700 eu­ro dan ook geen koop­je. De Pre­mi­um Tech­ver­sie kost zelfs 55.420 eu­ro, maar daar­voor krijg je on­der meer le­ren be­kle­ding en par­keersen­so­ren met ach­ter­uit­rij­ca­me­ra.

GROE­TEN UIT STUTTGART

Wij zijn met de Pre­mi­um Tech-ver­sie on­der­weg en moe­ten In­fi­ni­ti een com­pli­ment ma­ken: je merkt dat ze werk ge­maakt heb­ben van de af­wer­king. Een aan­tal knop­pen ken­nen we van Mer­ce­des, zo­als de elek­tri­sche raam­be­die­ning en de hen­del van de rui­ten­wis­sers. Ook het cen­tra­le dis­play, dat je met het mul­ti­func­ti­o­ne­le stuur kunt be­die­nen, komt uit Stuttgart. Geen pro­bleem, er zijn be­roer­de­re mer­ken om mee sa­men te werken. Het na­vi­ga­tie- en mul­ti­me­dia­sys­teem komt wel bij In­fi­ni­ti zelf van­daan. De draai-/druk­knop is vlak voor de mid­den­arm­steun ge­plaatst en ligt goed on­der hand­be­reik. Voor­in heb je ge­noeg ruim­te en zit je com­for­ta­bel, al had het stoel­ge­deel­te dat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.