KRUISBESTUIVING

Auto Review - - NIEUWS -

Be­hal­ve de nieu­we In­sig­nia toont Opel op de sa­lon van Ge­né­ve de Cros­s­land X. Ken­ne­lijk is die X de nieu­we to­ver­co­de voor Rüs­sels­heim­se cros­sovers, want de ver­nieuw­de Mok­ka werd ook al van die let­ter voor­zien. De Cros­s­land X wordt de op­vol­ger van de Me­ri­va, maar Opel heeft zijn best ge­daan om het nieu­we mo­del er span­nen­der en min­der bus­jes­ach­tig te la­ten uit­zien. Daar­voor heb­ben de ont­wer­pers on­der meer de­zelf­de C-stijl van stal ge­haald als bij de Adam en de Astra Sports Tou­rer. Ze­ker in com­bi­na­tie met een zwart dak geeft die de au­to een beet­je een lan­dau­let-ach­tig aan­zien. On­der­schei­dend is het in elk ge­val. De Cros­s­land X is de eer­ste vrucht van een sa­men­wer­kings­ver­band tus­sen Opel en PSA. Bin­nen af­zien­ba­re tijd gaat Peu­ge­ot de bo­dem­plaat van de Cros­s­land X ge­brui­ken voor de op­vol­ger van de 2008 en Cit­ro­ën zal hem la­ter dit jaar in­zet­ten voor de nieu­we C3 Pi­cas­so. On­danks zijn stoe­re naam wordt de Cros­s­land X uit­slui­tend le­ver­baar met voor­wiel­aan­drij­ving. Hij vist dus niet in de­zelf­de vij­ver als de iets gro­te­re Mok­ka X, die ook met 4WD te koop is. Au­to’s die de Cros­s­land X be­hal­ve zijn bo­dem­plaat­ge­no­ten wil be­con­cur­re­ren, zijn de Re­nault Cap­tur en de Fi­at 500X. Wat werpt hij daar­voor zo­al in de strijd? In elk ge­val een car­ros­se­rie die met een leng­te van 4,21 me­ter mooi tus­sen die laat­ste twee in zit. Maar met 410 li­ter in­houd is zijn ba­ga­ge­ruim­te dui­de­lijk gro­ter. De ach­ter­bank kun je ver­schui­ven, zo­dat je ook met de ruim­te kunt va­ri­ë­ren zon­der di­rect de zit­plaat­sen ach­ter­in op te of­fe­ren. Om het stad­se ka­rak­ter van de Cros­s­land X te be­na­druk­ken, zijn de kunst­stof spat­bord- en de stoot­ran­den niet mee­ge­spo­ten. Zo kan hij bij de su­per­markt een stoot­je ve­len en is het niet di­rect een ramp als je er zelf een­tje uit­deelt. In de au­to kun je via een 8 inch groot mul­ti­me­dia­scherm vol­op ge­nie­ten van mo­der­ne con­nec­ti­vi­teit. Over de be­schik­ba­re mo­to­ren doet Opel er nog het zwij­gen toe, maar de fa­bri­kant wil al wel ver­klik­ken dat er op vei­lig­heids­ge­bied een he­le­boel mo­ge­lijk is. Van rij­strook­hulp tot een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra, van ver­keers­bord­her­ken­ning tot se­mi-au­to­noom rem­men en van do­de­hoek­de­tec­tie tot se­mi-au­to­noom par­ke­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.