C3 DALÍ

Auto Review - - NIEUWS -

Op de beurs van Genè­ve toont Cit­ro­ën de C-Air­cross Con­cept, de ver­moe­de­lij­ke voor­bo­de van een ste­vig op­ge­ruig­de ver­sie van de nieu­we C3 Pi­cas­so. Als Cit­ro­ën voor de­ze va­ri­ant ook een kun­ste­naars­naam wil ge­brui­ken, zou­den wij Dalí wil­len sug­ge­re­ren, de iet­wat bui­te­nis­si­ge land­ge­noot van Pa­blo Pi­cas­so. Want met zijn ver­keerd om schar­nie­ren­de ach­ter­por­tie­ren, ro­de lucht­hap­pers in de flan­ken, de even­eens ro­de dak­re­ling en de asym­me­trisch ogen­de 18-inch wie­len is dit nu niet di­rect de ge­droom­de au­to van de Fa­mi­lie Door­snee. En als je denkt dat je al­le ui­ter­lij­ke gek­kig­heid wel ge­had hebt, ont­dek je nog licht­units in de C-stij­len en een wel heel fri­vool ge­vorm­de ach­ter­bum­per. Ook bin­nen­in re­gent het ro­de ac­cen­ten, zo­dat van een rust­ge­vend in­te­ri­eur niet echt spra­ke is. De lay-out van het in­stru­men­ta­ri­um doet sterk den­ken aan die van de C4 Cac­tus. In het mid­den zien we een enorm 12-inch scherm voor het in­fo­tain­ment en de re­gu­lie­re in­stru­men­ten wor­den gro­ten­deels via een head-up dis­play voor de neus van de be­stuur­der weer­ge­ge­ven. Met de kleur­stel­ling en vorm­ge­ving van het meu­bi­lair wil Cit­ro­ën de sug­ges­tie wek­ken dat de stoe­len zwe­ven. Dat sluit wel­licht goed aan bij het veer­com­fort, waar­van we bij de ge­wo­ne C3 be­hoor­lijk on­der de in­druk wa­ren. Ver­der ko­men we een een­s­paaks stuur te­gen, dat her­in­ne­rin­gen op­roept aan Cit­ro­ëns uit een grijs ver­le­den. Qua af­me­tin­gen (4,15 bij 1,73 bij 1,63 me­ter) staat het stu­die­mo­del vrij dicht bij de C4 Cac­tus. Als je die in­for­ma­tie com­bi­neert met de op­mer­king van Cit­ro­ën dat de au­to ook bui­ten de ge­baan­de we­gen pri­ma uit de voe­ten kan, gaat het mis­schien toch om een ter­rei­nach­ti­ge va­ri­ant op die au­to. Hoe dan ook zorgt het Fran­se merk met de C-Air­cross Con­cept voor veel ge­spreks­stof en dat is waar­schijn­lijk pre­cies de be­doe­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.