GELEXUFICEERD

Auto Review - - NIEUWS -

Toyo­ta toont in Genè­ve on­der meer de ver­nieuw­de Ya­ris. Be­hal­ve aan de nóg pro­mi­nen­ter ogen­de gril­le, die on­mis­ken­ba­re Lexus-trek­jes ver­toont, kun je de ge­fa­ce­lif­te Ya­ris ook her­ken­nen aan de ge­wij­zig­de ach­ter­lich­ten. Die zijn dui­de­lijk gro­ter dan tot dus­ver en lo­pen door tot in de ach­ter­klep. De ver­nieuw­de ach­ter­par­tij wordt ge­com­ple­teerd door een scher­per ge­lijn­de bum­per. Nieuw voor de Be­ne­lux is de two-to­ne uit­voe­ring, waar­bij het dak en de ruit­stij­len in con­tras­te­rend zwart zijn ge­spo­ten. Als we op de in­for­ma­tie van Toyo­ta af­gaan, zou je de ver­nieuw­de Ya­ris bin­nen­in ge­blind­doekt moe­ten kun­nen her­ken­nen aan de pret­ti­ger aan­voe­len­de, hoog­waar­di­ger ma­te­ri­a­len. En dat is maar goed ook, want zo op het oog is er aan het in­te­ri­eur nau­we­lijks iets ver­an­derd. Licht aan­ge­pas­te ven­ti­la­tie­roos­ters, pi­a­no­zwar­te ac­cen­ten op het stuur en een ge­wij­zig­de lay-out van het mul­ti­me­dia­scherm vin­den wij ten­min­ste niet heel schok­kend. Be­lang­rij­ker nieuws vin­den we on­der de mo­tor­kap, waar de 99 pk ster­ke 1,3-li­ter plaats heeft moe­ten ma­ken voor een 1,5-li­ter met 111 pk. Be­hal­ve krach­ti­ger, is de­ze mo­tor vol­gens Toyo­ta ook 12 pro­cent zui­ni­ger dan zijn voor­gan­ger. In­stap­per blijft de 1.0 VVT-i met 69 pk. Ver­der heeft Toyo­ta ge­sleu­teld aan de be­stu­ring en is de Hy­brid voor­zien van aan­ge­pas­te motorsteunen, waar­door de­ze ver­sie stil­ler wordt. Na­tuur­lijk kan de Ya­ris niet ach­ter­blij­ven bij de vei­lig­heids­wed­loop die nu ook in de com­pac­te klas­se is los­ge­bar­sten. Daar­om krijgt het ver­nieuw­de mo­del het Toyo­ta Sa­fe­ty Sen­se-pak­ket stan­daard. Dat om­vat on­der meer een nood­re­mas­sis­tent, rij­strook­as­sis­tent en groot­licht­as­sis­tent. Van­af de Aspi­ra­ti­on-uit­voe­ring komt daar ver­keers­bord­her­ken­ning bij. Het bes­te nieuws be­wa­ren we voor het laatst: Toyo­ta Nederland heeft aan­ge­kon­digd dat het de prij­zen van de Ya­ris niet ver­hoogt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.