Igor Stuif­zand

“De be­stu­ring is scherp, di­rect, vol ge­voel en pre­cies in de juis­te ma­te be­krach­tigd, zo­dat je de ide­a­le lij­nen met de pre­ci­sie van een Ja­pan­se vouw­kun­ste­naar kunt aan­snij­den.”

Auto Review - - NIEUWS - Tekst: Igor Stuif­zand

Men ne­me een vel­le­tje pa­pier en to­vert dat met en­ke­le ra­ke vou­wen om tot een prach­tig, haast le­vens­echt ob­ject. De Ja­pan­ners heb­ben ori­ga­mi eeu­wen ge­le­den al tot kunst ver­he­ven en er be­staan zelfs ver­schil­len­de tech­nie­ken voor. Als je er­naar kijkt, lijkt het zo een­vou­dig, maar pro­beer zelf maar eens van één vel pa­pier een neus­hoorn of een kraan­vo­gel te ma­ken. Zo heb­ben ze op Maz­da’s ont­werp­af­de­ling ver­moe­de­lijk ook da­gen zit­ten knut­se­len, toen er voor de MX-5 een op­vouw­ba­re hard­top moest ko­men. Im­mers: waar haal­den ze de ruim­te van­daan? Maar zo­dra je de scha­ke­laar op het dash­board van de MX-5 RF (van re­trac­ta­ble­fast­back) be­roert en de hard­top zich in be­we­ging zet, vouwt het ge­heel zich in slechts 13 tel­len op. De con­struc­tie be­staat uit drie de­len, die gra­ci­eus over el­kaar be­we­gen en zich ach­ter je rug tot een klein pak­ket­je op­vou­wen. Een vol­waar­di­ge road­ster wordt de MX-5 RF trou­wens niet: bo­ven op de ach­ter­scher­men blij­ven de bre­de dak­schra­gen fier over­eind staan. Wel vouwt de gla­zen ach­ter­ruit met de dak­pa­ne­len mee, zo­dat de in­zit­ten­den toch het ge­voel krij­gen met een vol­le­dig open au­to op pad te zijn.

GEWRICHTEN

Het is ove­ri­gens niet de eer­ste keer dat er een Maz­da MX-5 met een op­vouw­ba­re hard­top is. In 2006 werd na­me­lijk de Cou­pé Ca­bri­o­let ge­ïn­tro­du­ceerd, waar­bij de vorm van het dak een beet­je schuch­ter de lijn­voe­ring van de road­ster volg­de. Als­of nie­mand mocht zien dat er een hard­top op zat. Ten op­zich­te van zijn voor­gan­ger biedt de MX-5 RF veel meer ui­ter­lijk on­der­scheid, door de vorm van het dak doet de au­to zelfs een beet­je den­ken aan de klas­sie­ke Fer­ra­ri Di­no of Cor­vet­te uit de la­te ja­ren zes­tig. Maar dan in klein for­maat, want aan de af­me­tin­gen van de MX-5 Road­ster werd door de ont­wer­pers van de RF niet ge­tornd. De vloei­end ge­lijn­de hard­top past naad­loos in het ont­werp en doet on­danks de be­per­ken­de maat­voe­rin­gen geen en­ke­le af­breuk aan de pro­por­ties van de au­to. Dit be­te­kent dat van de in­zit­ten­den zelf nog steeds enig vouw­ta­lent ge­vraagd wordt. De MX-5 RF is na­me­lijk geen cen­ti­me­ter rui­mer dan de Road­ster. Ster­ker nog: als lan­ge lijs zit je met ge­slo­ten dak al heel gauw met je kruin te­gen het pla­fond, ter­wijl je maar moet zien hoe je je be­nen on­der het dash­board ge­bo­gen krijgt. Met een li­chaams­leng­te van 1,95 me­ter pas

je er maar nét in. Laat dat ech­ter geen re­den zijn om voor de MX-5 te be­dan­ken. Want ook al zit je strak met je knie­ën te­gen het dash­board, neem dit voor lief en trak­teer je­zelf op een uit­ge­brei­de rit. Heus: daar heb je graag een paar da­gen pijn­lij­ke gewrichten voor over. BA­LANS De pijn wordt in de RF enigs­zins ver­zacht door de aan­pas­sin­gen die Maz­da heeft door­ge­voerd aan het on­der­stel. Die wa­ren no­dig om de 40 ki­lo we­gen­de hard­top en het ho­ger lig­gen­de zwaar­te­punt op te van­gen. Ver­ge­le­ken met de Road­ster zit­ten er an­de­re schroef­ve­ren on­der de au­to, aan de voor­zij­de is een sta­bi­li­sa­tor­stang met een an­de­re dia­me­ter ge­mon­teerd en de schok­dem­pers kre­gen een aan­ge­pas­te gas­druk. Ook de be­stu­ring werd op­nieuw ge­ka­li­breerd. Dit zou van de MX-5 RF een com­for­ta­be­ler rij­den­de au­to moe­ten ma­ken. Maar wees ge­rust: de toe­ge­voeg­de sou­ples­se staat het spor­tie­ve rij­ple­zier geens­zins in de weg. Mis­schien is de MX-5 RF zelfs nog wel be­ter in ba­lans dan de Road­ster. Zijn hard­top voegt nog wat meer stijf­heid toe aan de car­ros­se­rie­struc­tuur, maar uit­ein­de­lijk lijdt het geen en­ke­le twij­fel dat je op pad bent met een MX-5. Zo­dra je je knuis­ten om het per­fect voor je neus ge­plaatste sport­stuur­tje klemt, ver­schijnt er au­to­ma­tisch een bre­de grijs op je tro­nie. Je voelt met­een dat je een heer­lijk pot­je stu­ren te wach­ten staat. Na­tuur­lijk biedt de fel­le twee­li­ter Sky­Ac­tiv-G mo­tor met zijn ver­mo­gen van 160 pk een gro­te­re snel­heids­sen­sa­tie dan de vier­ci­lin­der van an­der­hal­ve li­ter, maar met 131 pk en 150 Nm doe je je­zelf net zo goed een groot ple­zier. Dank­zij het la­ge ge­wicht van nog geen dui­zend ki­lo valt de au­to op een mooie weg niet door de mand. Over het ge­he­le toe­ren­be­reik heeft de mo­tor een soe­pe­le, pro­gres­sie­ve kracht­op­bouw. Om het ui­ter­ste uit de Sky­Ac­tiv G-mo­tor te per­sen, is het wel nood­zaak om de ho­ge­re toe­ren­re­gi­o­nen op te zoe­ken. De 1,5-li­ter mo­tor maakt daar­bij een mooie snerp, die be­slist bij­draagt aan de pret. Min­der aan­ge­naam is de hoe­veel­heid wind­ge­ruis die rond de bre­de dakspan­ten ont­staat. Je kunt de her­rie we­l­is­waar la­ten ver­dwij­nen door de por­tier­ra­men open te zet­ten, maar dan ont­wik­kelt zich weer een ver­ve­len­de wer­vel­wind rond je hoofd. De gul­den mid­den-

weg kan let­ter­lijk wor­den ge­no­men: als je de ra­men weer een cen­ti­me­ter of tien sluit, zit je re­de­lijk uit de wind en stroomt de lucht min­der oor­ver­do­vend over de dwars­balk.

VIER SEI­ZOE­NEN

Wel­be­schouwd zijn de pres­ta­ties van de MX-5 RF met an­der­hal­ve­li­ter­mo­tor niet zo in­druk­wek­kend, maar het mees­te ple­zier put je ook uit an­de­re bron­nen. Het is veel leu­ker om het ge­wel­di­ge on­der­stel aan het werk te zet­ten, door in boch­ten zo veel mo­ge­lijk snel­heid mee te ne­men. De be­stu­ring is scherp, di­rect, vol ge­voel en pre­cies in de juis­te ma­te be­krach­tigd, zo­dat je de ide­a­le lij­nen met de pre­ci­sie van een Ja­pan­se vouw­kun­ste­naar aan kunt snij­den. Door­dat de weg­lig­ging van de au­to zo­veel ver­trou­wen wekt, treed je scher­pe boch­ten met veel meer vaart te­ge­moet dan je met je stan­daard huis-tuin-en­keu­ken­au­to zou aan­dur­ven. De klein­ste ver­draai­ing van het sport­stuur­tje en je kunt je al­weer op de vol­gen­de bocht fo­cus­sen. Als je de mo­tor maar op toe­ren houdt, wat door de kort scha­ke­len­de zes­bak wordt aan­ge­moe­digd. Toch heeft de MX-5 RF wat be­treft de rij­ei­gen­schap­pen niets meer te bie­den dan de Road­ster. Het be­lang­rijk­ste sel­ling­point van de RF is dat zijn har­de vouw­dak een heu­se vier­sei­zoe­nen­au­to van hem maakt. Ter­wijl je de Road­ster bij re­gen, sneeuw of vries­kou lie­ver thuis in de ga­ra­ge laat staan, gris je bij zul­ke weers­om­stan­dig­he­den zon­der aar­ze­ling de sleu­tels van de RF mee. Als pu­re zo­mer­au­to voor ‘er­bij’ gaat de voor­keur ech­ter nog steeds uit naar de Road­ster. Die is veel ‘ope­ner’ dan de RF, die voor­al een com­pro­mis vormt tus­sen een ca­bri­o­let en een cou­pé. Een com­pro­mis met een mooi vouw­dak als kunst­stuk­je. De MX-5 RF is le­ver­baar van­af 35.480 eu­ro, een meer­prijs van 3600 eu­ro ten op­zich­te van de Road­ster.

Mis­schien is de MX-5 RF zelfs nog wel be­ter in ba­lans dan de road­ster.

De drie­de­li­ge dak­con­struc­tie vouwt zich in 13 se­con­den op.

Zo­dra je gaat zit­ten, voel je dat het met het rij­ple­zier wel goed komt … als je past.

De twee­li­ter Sky­Ac­tiv G-mo­tor heeft meer te bie­den, maar met 1,5 li­ter in­houd (131 pk, 150 Nm) kom je even­min iets te­kort.

Bre­de dakspan­ten om­slui­ten het kof­fer­dek­sel van de MX-5 RF – net als bij de Fer­ra­ri Di­no en de Cor­vet­te C3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.