Mercedes-AMG GT R

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Mar­tin Ur­ban­ke, Jaap Pe­ters

De Mercedes-AMG GT is al geen kin­der­ach­ti­ge au­to, maar bij de GT R haalt AMG het maxi­ma­le uit zijn kun­nen. Aan de bui­ten­kant mag hij dan nog op de min­der spor­tie­ve mo­del­len lij­ken, op tech­nisch ge­bied werd de GT R vol­le­dig ver­an­derd. Daar­door is de chi­que GT ge­trans­for­meerd in een ra­ce­wa­gen.

Na­tuur­lijk heb­ben we al vaak er­va­ren dat de Mercedes-AMG GT een se­ri­eu­ze sport­wa­gen is. Maar de be­le­ving in de GT R is zo ver­plet­te­rend dat de an­de­re va­ri­an­ten ver­wor­den tot zacht­ge­kook­te ei­tjes. Al­leen al het enor­me ver­mo­gen van 585 pk en het nog enor­me­re kop­pel van 700 Nm ma­ken het rij­den met de spor­tief­ste van al­le AMG-mo­del­len ge­wel­dig. In slechts 3,6 se­con­den sprint de au­to van 0 naar 100, de top­snel­heid is 318 km/h. Al van­af 2500 tpm staat de V8 met dub­be­le tur­bo op scherp en na een mi­nie­me aar­ze­ling laat hij zich ver­bluf­fend goed do­se­ren. Dat is niet vreemd als je be­denkt dat het vol­le­di­ge kop­pel al bij 1900 tpm be­schik­baar is, wat zo blijft tot 5500 tpm. Het ver­schil met de min­der bru­te GT (462 pk) en GT S (510 pk) is dat er an­de­re tur­bo’s wor­den toe­ge­past, waar­bij de laad­druk steeg tot 1,35 bar. Ver­der werd de mo­to­re­lek­tro­ni­ca ge­wij­zigd en is de was­te­ga­te klei­ner. Het zijn al­le­maal klei­ne din­gen die het doen: het schoe­pen­rad werd 0,7 ki­lo lich­ter, de ka­rak­te­ris­tiek van het gas­pe­daal werd aan­ge­past en de scha­kel­tij­den wer­den ver­kort. Na­tuur­lijk doet ook het ge­luid veel: ver­ge­le­ken met het tur­bo­ge­luid van de an­de­re GT’s, is de GT R veel on­ge­rem­der. Ze­ker in de Sport+- of de Ra­ce-stand. Dan ope­nen de by­pass-klep­pen zich en men­gen, naast de enor­me cen­traal ge­plaatste dub­be­le uit­laat, ook de aan bei­de kan­ten van de dif­fuso­ren ver­bor­gen eind­pij­pen zich in het spel. De GT R brult, gromt en bor­relt zo in­ten­sief dat zelfs het groot­ste ijs­ko­nijn niet ont­komt aan kip­pen­vel op zijn ar­men.

SEMISLICKS

Nog in­druk­wek­ken­der dan het mo­to­risch ge­weld, is het ge­wij­zig­de sport­on­der­stel. De R kreeg vier semislicks van Mi­che­lin, uni­ball­la­gers in de op­han­ging en een dik­ke­re sta­bi­li­sa­tor ach­ter. Ver­der werd de spoor­breed­te gro­ter dan die van de GT S en werd de set-up ge­op­ti­ma­li­seerd. De be­lang­rijk­ste wij­zi­gin­gen zijn de toe­pas­sing van vier­wiel­be­stu­ring en trac­tie­con­tro­le, die zijn ge­ïn­spi­reerd op de GT3-ra­ce­ver­sie van de­ze au­to. Voor de be­stuur­der maakt het uit­ein­de­lijk niet zo­veel uit wat AMG ge­daan heeft, als de au­to maar rijdt zo­als hij er­uit­ziet. En re­ken maar dat dat zo is. De be­stu­ring is scher­per en di­rec­ter, de pre­ci­sie en feed­back is bij­na per­fect. Tot 100 km/h stu­ren de ach­ter­wie­len te­gen voor een be­te­re wend­baar­heid en een klei­ne­re draai­cir­kel, ter­wijl ze bij ho­ge­re snel­he­den maxi­maal 1,5 graad mee­stu­ren. Door­dat de ach­ter­wie­len mee­be­we­gen, is de sta­bi­li­teit zo hoog dat je wel heel veel lef moet heb­ben om de gren­zen van de au­to op te zoe­ken. De be­te­re ae­ro­dy­na­mi­ca draagt ook bij aan de rij­be­le­ving. Op ho­ge snel­he­den be­weegt de front- split­ter zich dich­ter naar het as­falt, waar­door de op­waart­se druk voor en ach­ter tot nul wordt ge­re­du­ceerd. De spoi­ler op de ach­ter­klep is trap­loos in­stel­baar.

NIETS AN­DERS MEER

Wie het vol­le po­ten­ti­eel van de GT R wil be­nut­ten, moet ook zelf aan de bak. Dat be­te­kent dat we het ESP vol­le­dig uit­scha­ke­len. Pas dan treedt de in ne­gen fa­sen in­stel­ba­re trac­tie­re­ge­ling in wer­king, die sa­men met het elek­tro­nisch ge­stuur­de dif­fe­ren­ti­eel voor een on­ge­ken­de grip zorgt. Zo kun je drif­tend el­ke bocht door, tot de ban­den in rook op­gaan. Om­dat het sys­teem werkt via on­der­bre­king van de ont­ste­king, re­a­geert hij blik­sem­snel en be­schik je zo snel mo­ge­lijk weer over het vol­le ver­mo­gen. Dit is pu­re ra­ce­tech­niek. Ove­ri­gens blijft het ESP op de ach­ter­grond toch ac­tief, on­merk­baar zorgt hij er­voor dat de GT R in ba­lans blijft, zo­dat je als op rails de boch­ten kunt ron­den. Het werkt zo goed dat je het ge­voel krijgt dat je de au­to de baas bent – al we­ten we stie­kem ook wel dat het an­ders­om is. Op de open­ba­re weg is de GT R dan weer zo mak als een lam­me­tje, net als de bra­ve­re ver­sies van de GT. Het af­rol­com­fort is pri­ma en in de com­fort­stand ziet hij af van on­no­dig spek­ta­kel. Maar als je een­maal op het cir­cuit bent ge­weest, wil je ei­gen­lijk niets an­ders meer.

De ach­ter­spoi­ler is in­stel­baar, kijk eens naar die enor­me dif­fusor.

Dit is het transax­le­con­cept: een front­mid­den­mo­tor waar­bij het ge­wicht voor 47,3 pro­cent op de voor­as rust en voor 52,7 pro­cent op de ach­ter­as.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.