Vol­vo V90 Cross Country

Twin­tig jaar pas­te Vol­vo zijn XC-re­cept toe op de V70. Met de komst van de V90 is de naam aan­ge­past, maar de in­gre­di­ën­ten zijn het­zelf­de ge­ble­ven. Men ne­me een kloe­ke sta­ti­on­wa­gon, zet hem iets ho­ger op de wie­len, voegt vier­wiel­aan­drij­ving en wat stoe­re s

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Gert Weg­man

Vol­vo was in 1997 mis­schien niet de eer­ste die met een der­ge­lijk con­cept kwam, maar had er wel bo­ven­ge­mid­deld veel suc­ces mee. Ze­ker in Nederland is de XC70 al­tijd veel be­ter ver­kocht dan de Au­di A6 All­road, om van de Su­ba­ru Out­back nog maar te zwij­gen. De XC-rij­der die over­weegt over te stap­pen op de nieu­we V90 Cross Country, zal mis­schien een beet­je schrik­ken van de van­af­prijs, want die ligt zo’n 17 mil­le bo­ven die van de XC70. Dat is een schep geld, maar de V90 is in al­le op­zich­ten een enor­me stap voor­uit. Dat be­gint al met het ui­ter­lijk; ter­wijl de XC70 on­eer­bie­dig ge­zegd nog enigs­zins rom­me­lig oog­de, ziet de V90 CC er stuk­ken strak­ker, mo­der­ner en ge­strek­ter uit. Hij is dan ook 10 cen­ti­me­ter lan­ger, 3 cen­ti­me­ter bre­der en 6 cen­ti­me­ter la­ger, bo­ven­dien is de wiel­ba­sis bij­na 13 cen­ti­me­ter lan­ger. Een an­der be­lang­rijk ui­ter­lijk ver­schil is de hoek waar­on­der de ach­ter­klep staat. Bij de XC70 staat die bij­na vol­le­dig ver­ti­caal, ter­wijl de ach­ter­kant van de V90 een meer li­fe­sty­le-ach­tig aan­zien heeft ge­kre­gen. Dat oogt dy­na­misch, maar kost wel 15 tot 74 li­ter ba­ga­ge­ruim­te, al heb je met een kof­fer­in­houd van 560 tot 1526 li­ter niet snel te kam­pen met plaats­ge­brek.

POWERPACK

Ten op­zich­te van de ge­wo­ne V90 is de bo­dem­vrij­heid van de CC 6 cen­ti­me­ter ver­hoogd, waar­mee die op zo’n 21 cm komt. Dat is voor een groot deel te dan­ken aan iets lan­ge­re ve­ren. Bo­ven­dien heeft Vol­vo voor de CC spe­ci­a­le ban­den met een ho­ge­re wang la­ten ont­wik­ke­len. Die moe­ten zo­wel op as­falt als op on­ver­hard voor op­ti­ma­le rij­ei­gen­schap­pen zor­gen. Daar­naast is de spoor­breed­te iets ver­groot, een ex­tra maat­re­gel om te voor­ko­men dat au­to op ho­ge­re snel­he­den te wie­be­lig wordt. Te­gen een meer­prijs van 2000 eu­ro kun je de au­to la­ten voor­zien van een lucht­ge­veer­de ach­ter­as met au­to­ma­ti­sche ni­veau­re­ge­ling. Om een zo snel mo­ge­lij­ke ac­ce­le­ra­tie mo­ge­lijk te ma­ken, wor­den de aan­drijf­krach­ten van­uit stil­stand al­tijd net­jes tus­sen de voor- en de ach­ter­as ver­deeld. Tij­dens het rij­den gaat de mees­te aan­drijf­kracht nor­ma­li­ter naar de voor­wie­len. Bij grip­ver­lies – waar­mee we in de om­ge­ving van het Zweed­se win­ter­sport­oord Åre re­gel­ma­tig kam­pen – wordt er tot wel 70 pro­cent van de power op de ach­ter­wie­len over­ge­bracht. In het ge­val van de 320 pk ster­ke T6 die wij rij­den, is dat een flink powerpack. Op een be­vro­ren meer

is het met uit­ge­scha­keld ESP dan ook leuk spe­len, al merk je wel dat bo­ven be­paal­de snel­he­den de fac­tor ge­wicht een be­lang­rijk stem­pel op de rij­ei­gen­schap­pen drukt. Op de open­ba­re weg la­ten we de elek­tro­ni­sche re­gel­neef dan ook ge­woon aan. Zelfs op be­ijs­de we­gen geeft de au­to dan geen krimp, op af en toe een mi­niem en sim­pel te cor­ri­ge­ren schui­ver­tje na. Op on­ver­hard kie­zen we via het enor­me mul­ti­me­dia­scherm de All Ter­rain Mo­de, waar­mee we tij­dens af­da­lin­gen (tot 40 km/h) au­to­ma­tisch wor­den bij­ge­staan door een af­daal­as­sis­tent. Die hoef je dus niet apart in te scha­ke­len en dat is wel zo han­dig. On­danks de vrij bar­re om­stan­dig­he­den voe­len we ons dan ook al snel thuis aan boord. Dat be­gon trou­wens al toen we ver­trok­ken, want de par­keer­ver­war­ming (on­der­deel van de Scan­di­na­vi­an Li­ne à 1495 eu­ro) had het in­te­ri­eur al op een com­for­ta­be­le 22 gra­den voor­ver­warmd. De stuur- en stoel­ver­war­ming doen daar nog een schep­je bo­ven­op. Ook ach­ter­bank­zit­ters ge­nie­ten in de Scan­di­na­vi­an Li­ne van ze­tel­ver­war­ming, bo­ven­dien heb­ben zij aan­zien­lijk meer been­ruim­te tot hun be­schik­king dan in de XC70.

LEVENSLUST

Ge­luk­kig zien we op de Zweed­se hoofd­we­gen dat de grij­ze ijs­laag op het weg­dek re­gel­ma­tig wordt af­ge­wis­seld door schoon ro­ze­rood as­falt. Zo kun­nen we ook er­va­ren hoe de V90 CC on­der – voor ons – nor­ma­le om­stan­dig­he­den rijdt. Al moe­ten we ook hier een slag om de arm hou­den, om­dat de test­au­to is voor­zien van spij­ker­ban­den. Die le­ve­ren door­gaans geen po­si­tie­ve bij­dra­ge aan de rij­dy­na­miek. Hun ge­ra­tel zorgt met­een voor het enig hoor­ba­re rij­ge­luid, ver­der is de au­to heer­lijk stil. De acht­traps au­to­maat (op al­le ver­sies stan­daard, met uit­zon­de­ring van de D4) doet in al­le rust zijn werk en scha­kelt al­tijd bij ade­qua­te toe­ren­tal­len. Hier­door heb je geen last van een mo­tor die na het op­scha­ke­len kort­ston­dig al zijn levenslust ver­liest. Maar oké, die is bij de­ze vier­ci­lin­der met tur­bo én me­cha­ni­sche com­pres­sor

Door de enor­me 21-inch wie­len on­der de test­au­to is het veer­com­fort ste­vig.

na­tuur­lijk ook in wel zeer rui­me ma­te aan­we­zig. Be­hal­ve 320 pk is er ook 400 new­ton­me­ter voor­han­den, en dat al van­af 2200 tpm. Door de enor­me 21-inch wie­len on­der de test­au­to is het veer­com­fort ste­vig, maar met één of twee maatjes min­der wordt dat vast en ze­ker iets zach­ter. Wie het graag een tand­je spor­tie­ver heeft, kan de au­to op Dy­na­mic zet­ten, waar­na de be­stu­ring iets zwaar­der aan­voelt en de aan­drijf­lijn iets aler­ter re­a­geert. Een sport­au­to wordt dit bij­na 5 me­ter lan­ge slag­schip ook dan niet, maar on­danks de spij­ker­ban­den voelt hij veel min­der zwe­ve­rig aan dan de XC70. Bo­ven­dien is de draai­cir­kel iets klei­ner, waar­door hij in de stad hand­za­mer is dan zijn voor­gan­ger. Dat het nieu­we mo­del uit­slui­tend met vier­ci­lin­der mo­to­ren en niet meer met de le­gen­da­ri­sche vijf­ci­lin­ders le­ver­baar is, ver­geet je zo­dra je hebt ken­nis­ge­maakt met de stil­le kracht van de nieu­we mo­to­ren.

PRIJSVOORDEEL

Ui­ter­aard heeft Vol­vo de V90 CC vol­ge­stopt met de­zelf­de vei­lig­heids­sys­te­men als in de ge­wo­ne V90, wat be­te­kent dat hij stan­daard on­der meer be­schikt over Ci­ty Sa­fe­ty met voet­gan­gers­her­ken­ning, her­ken­ning van over­ste­kend groot wild, ver­keers­bord­her- ken­ning, een do­de­hoe­kas­sis­tent, een spoor­as­sis­tent, adap­tie­ve crui­se­con­trol en een knie-air­bag voor de be­stuur­der. We­l­is­waar is de V90 CC D4 met een in­stap­prijs van een klei­ne 67.000 eu­ro dui­de­lijk duur­der dan zijn voor­gan­ger, maar die was in­mid­dels be­hoor­lijk ver­ou­derd. Ver­ge­lij­ken we hem met de Au­di A6 All­road, dan heeft de Zweed een prijsvoordeel van bij­na 10.000 eu­ro. Wel heeft de Au­di stan­daard een au­to­maat, die je bij de V90 Cross Country op een meer­prijs van 2500 eu­ro komt te staan. Aan de an­de­re kant krijgt de Vol­vo weer een aan­tal za­ken mee waar­voor je bij de Au­di fors moet bij­be­ta­len, zo­als le­ren be­kle­ding, led­kop­lam­pen en adap­tie­ve crui­se­con­trol. Daar zet de Duit­ser dan wel weer stan­daard lucht­ve­ring rond­om te­gen­over, ter­wijl je bij Vol­vo al­leen maar lucht­ve­ring op de ach­ter­as kunt bij­be­stel­len, à rai­son van 2000 eu­ro. Bij ons in­tro­duc­tie­ver­slag van de Mercedes E-klas­se All Ter­rain ver­wacht­ten we nog dat die zich min of meer op het­zelf­de prijs­ni­veau zou gaan be­we­gen als de V90 CC, maar dat blijkt niet het ge­val. Net als de Au­di A6 All­road wordt de Mercedes stan­daard met een au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie en lucht­ve­ring rond­om ge­le­verd, maar dan nog blijft er een flink prijs­gat over.

Aan boord heerst een wel­da­di­ge rust, en word je om­ringd door fraai vorm­ge­ge­ven pa­ne­len en mooie ma­te­ri­a­len. De aan­kle­ding in Black Wal­nut vin­den we een beet­je som­ber. De gro­te let­ters in de ach­ter­bum­per ver­ra­den de as­pi­ra­ties van de­ze V90. De test­au­to’s van de fa­briek be­schik­ken al over Cloud Ba­sed Sa­fe­ty. Daar­mee word je bij­voor­beeld ge­waar­schuwd voor een au­to die ver­der­op zijn alarm­lich­ten heeft ge­ac­ti­veerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.