OMG!

Auto Review - - LIFESTYLE - 149 eu­ro shop.mercedes-benz.nl

De Morgan die je eer­der voor­bij zag ko­men, is wel­licht een tik­je bo­ven je bud­get. De­ze loop­au­to van de Mercedes­AMG GT S past be­ter bin­nen de fi­nan­ci­ë­le mo­ge­lijk­he­den van de mees­te men­sen. Hij is ge­schikt voor kin­de­ren van­af 3 jaar. De wie­len zijn ge­luids­arm, dus wel­licht wordt de over­last be­perkt als de peu­ter er als een cou­reur mee over de hou­ten vloer den­dert. De loop­au­to heeft een aan­tal be­geer­lij­ke op­ties, zo­als een scha­ke­laar waar­mee de dag­rij­ver­lich­ting kan wor­den aan­ge­zet, en ge­sme­de vel­gen van AMG. De sport­stoe­len uit de ech­te AMG­GT zijn ver­van­gen door een ‘lui­er proof’ zwart zit­kus­sen van schuim­rub­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.