WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Bart Smak­man

Ik be­schouw kie­zen tus­sen een vier­deurs cou­pé en een rui­me se­dan als een so­ci­aal ex­pe­ri­ment. Denk je in zo’n ge­val al­leen aan je­zelf en is jouw plaats ach­ter het stuur be­pa­lend, of houd je ook re­ke­ning met het com­fort van de men­sen op de ach­ter­bank? Hoe wel­da­dig de ruim­te in de Su­perb ook is, ik ge­bruik de ach­ter­bank el­ke dag om een jas en een tas te ver­voe­ren. Men­sen zit­ten er bij­na nooit, dus wat dat be­treft vol­doen de A5 en de 4-se­rie met hun prach­ti­ge dak­lijn en be­perk­te bin­nen­ruim­te ook pri­ma. De in­ci­den­te­le pas­sa­gier moet maar in­schik­ken. Is dat aso­ci­aal? Ik denk van niet. Ster­ker nog, als ik voor de Au­di of de BMW kies, help ik de sa­men­le­ving. Ze zijn na­me­lijk zo fraai vorm­ge­ge­ven, dat ze het le­ven van al­le toe­schou­wers ver­rij­ken. Voor mijn so­ci­a­le daad pre­fe­reer ik de BMW 4-se­rie Gran Cou­pé. Hoe­wel hij min­der pun­ten scoort dan de Au­di A5 Sport­back, zie ik klei­ne plus­pun­ten die mij be­ter be­val­len. Het ex­tra com­fort is wel­kom, net als de goe­de stoe­len, de voor­tref­fe­lij­ke be­stu­ring en de ge­wel­di­ge au­to­maat. Bo­ven­dien vind ik de 4-se­rie Gran Cou­pé mooi­er dan de A5 Sport­back en dat heb­ben de men­sen op straat maar te pik­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.