DE 3008 VOELT VER­RAS­SEND COM­PACT AAN WAN­NEER WE HEM DE SPO­REN GE­VEN.

Auto Review - - BELEVING -

PUIST De Cham­pag­ne-streek ligt in het noord­oos­ten van Frankrijk. Al­leen de bub­bel­wijn die hier ge­maakt wordt, mag de naam cham­pag­ne dra­gen. Reims en Éper­nay zijn de Cham­pag­ne­hoofd­ste­den. Tus­sen de twee ste­den waar gro­te wijn­hui­zen als Mo­ët & Cha­don en Ruin­ard hui­zen, ligt een een­za­me be­bos­te heu­vel als een puist in een ver­der vlak land­schap. Het Parc­na­tu­rel­ré­gi­o­nal­de­la Mon­tag­ne­deReims is de plek waar het al­le­maal ge­beurt. Op de flan­ken van de iet­wat op­ti­mis­tisch berg ge­noem­de heu­vel staan de drui­ven­ran­ken die voor het ba­sis­pro­duct van de cham­pag­ne zor­gen. De dorp­jes in het ge­bied bie­den on­der­dak aan een op­zien­ba­rend aan­tal wijn­hui­zen. Rij een dorp bin­nen en niet zel­den staan er meer dan tien cham­pag­ne­hui­zen op het bord bij de plaats­naam. In to­taal zijn er 5000 wijn­hui­zen aan het werk. Het he­le ge­bied leeft bij de gra­tie van cham­pag­ne, maar on­der de grau­we win­ter­he­mel en met de druif­ran­ken uit het blad ziet het er al­le­maal niet erg luxe uit. Cham­pag­ne ma­ken is dan ook ge­woon hard wer­ken. De sep­tem­ber-oogst is al­weer een tijd van de vel­den en de wijn ligt te rij­pen in de kel­ders. Op het land wor­den de strui­ken bij­ge­werkt en ste­ken de boe­ren de over­tol­li­ge tak­ken in de fik. Het geeft een wat troos­te­loos beeld. Troos­te­loos zijn wij geens­zins. De wijn­dorp­jes wor­den ver­bon­den door smal­le lin­ten as­falt die over de glooi­in­gen van de heu­vel trek­ken. Niet zel­den heb­ben de trac­to­ren van de boe­ren dik­ke mod­der­spo­ren ge­trok­ken. Een mooi uit­da­ging voor de ta­me­lijk for­se 3008. Die voelt ver­ras­send klein wan­neer we hem de spo­ren ge­ven. Het on­der­stel is af­ge­stemd op spor­ti­vi­teit en het klei­ne stuur geeft een goed ge­voel. Ter­wijl de col­le­ga’s en Jan­ny nip­pen van hun eer­ste gla­zen De Sou­sa Cham­pag­ne en daar­bij def­ti­ge aan­te­ke­nin­gen ma­ken over een toef­je ho­ning, een frac­tie va­nil­le en zelfs een vleug­je drop, trap­pen wij de twee­li­ter die­sel eens lekker op zijn staart. Die geeft al vroeg thuis en de au­to­maat scha­kelt in de sport­stand agres­sief door. De door­draai­ers vol­gen el­kaar snel op en op de kor­te rech­te stuk­ken ha­len we snel­he­den waar­mee de Fran­se po­li­tie niet zou la­chen. Op het steil­ste stuk van de heu­vel vin­den we zelfs wat haar­speld­boch­ten. Hoe­wel een gro­te suv hier niet per se op zijn plek is, slaat de 3008 zich er goed door­heen. Door de ste­vi­ge dem­ping en ve­ring helt de au­to nau­we­lijks over en de krach­ti­ge mo­tor zorgt voor een aan­ge­na­me ac­ce­le­ra­tie. De paar uit­da­gen­de boch­ten lig­gen ach­ter ons voor me­vrouw De Sou­sa nog een keer san­té kan roe­pen. Het geeft niet, we rij­den de­zelf­de weg ge­woon nog een paar keer op en neer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.