Met spek schie­ten

De Te­sla Mo­del X en de Au­di Q7 zijn im­po­san­te suv’s en voor­zien van de dik­s­te mo­to­ren, pres­te­ren ze als sport­wa­gens. Wij ver­ge­lij­ken twee ui­ter­sten: de krach­tig­ste elek­tri­sche suv ter we­reld met de dik­s­te die­selsuv op de markt - de Mo­del X P100D te­gen de

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Tekst: El­mar Sie­pen, Bart Smak­man · Fo­to’s: Jür­gen Zer­ha

Elon Musk staat be­kend om zijn groot­se plan­nen en am­bi­ti­eu­ze idee­ën. De op­rich­ter van Te­sla wil vluch­ten naar Mars aan­bie­den en men­sen op aar­de via hy­per­loop ver­voe­ren. Zou­den zijn plan­nen wer­ke­lijk­heid wor­den? Wij ge­ven Musk het voor­deel van de twij­fel, want het is hem ook ge­lukt om elek­tri­sche au­to’s met veel ver­mo­gen en gro­te ac­cu’s te bou­wen. Het meest ex­tre­me voor­beeld hier­van is de nieu­we P100D-uit­voe­ring van de Mo­del X. De­ze vol­le­dig elek­trisch aan­ge­dre­ven suv heeft een ver­mo­gen van 613 pk en een ac­cu­ca­pa­ci­teit van 100 kWh. Au­di heeft op zijn beurt de Q7 e-tron in het as­sor­ti­ment, maar de­ze plug-in hy­bri­de is niet op­ge­was­sen te­gen zo­veel elek­tri­sche paar­den­krach­ten. Er zit niets an­ders op dan het top­mo­del van stal te ha­len: de SQ7 met 435 pk. IN-/EX­TE­RI­EUR De Mo­del X heeft vleu­gel­deu­ren, ze­ven stoe­len en een au­to­ma­ti­sche pi­loot. De Te­sla Mo­del X lijkt meer op een fu­tu­ris­ti­sche con­cept­au­to dan op een se­rie­mo­del dat een par­keer­plek in­neemt naast de Jum­bo­su­per­markt. Af­han­ke­lijk van de stoel­con­fi­gu­ra­tie, stap­pen er een va­der en moe­der met drie, vier of vijf kin­de­ren uit. Stan­daard heeft de Mo­del X vijf zit­plaat­sen, de ze­ven­zit­ter die wij tes­ten kost 4400 eu­ro meer. De pas­sa­giers ge­brui­ken de Fal­con Wing-vleu­gel­deu­ren om in- en uit te stap­pen. Au­di past voor zijn suv het be­ken­de re­cept toe met vier deu­ren en een ach­ter­klep. De even­eens met ze­ven zit­plaat­sen le­ver­ba­re SQ7 (meer­prijs: 1947 eu­ro) biedt voor­in iets meer el­le­boog­ruim­te dan de Te­sla, die op zijn beurt kwis­ti­ger is met been­ruim­te op de ach­ter­bank. Dat is deels te dan­ken aan de vlak­ke vloer zon­der mid­den­tun­nel. De Duit­se suv is dan weer aan­zien­lijk be­ter af­ge­werkt dan zijn Ame­ri­kaan­se te­gen­han­ger. In de Te­sla zien we pa­ne­len die niet mooi op el­kaar aan­slui­ten en ho­ren we ge­knars op een slecht weg­dek. Voor het be­die­nen van de tal­lo­ze op­ties, grijp je in de Mo­del X naar het enor­me tou­chs­creen. De vir­tu­e­le knop­pen zijn groot en dui­de­lijk, maar je kunt ze moei­lijk op de tast vin­den. Hier­door kij­ken we va­ker en lan­ger weg van het ver­keer dan wen­se­lijk is. Ach­ter het stuur van de min­der fu­tu­ris­ti­sche Au­di heb­ben we dit pro­bleem niet. De ba­ga­ge­ruim­te van de SQ7 va­ri­eert van 805 tot 1905 li­ter en dat is veel. In de Te­sla kun je on­der de klep aan de voor­zij­de 187 li­ter op­ber­gen en in com­bi­na­tie met vijf zit­plaat­sen – waar­van er drie zijn neer­ge­klapt - past er 2493 li­ter ach­ter­in. Hoe­veel li­ters er over blij­ven als je de rug­leu­ning

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.