De hoop van Wolfs­burg

Auto Review - - EERSTE PAGINA -

Ik heb er hier al eer­der over ge­schre­ven: de per­cep­tie van de grach­ten­gor­del dat het ge­daan is met de au­to­mo­bi­li­teit. Jon­ge­ren stap­pen mas­saal uit de au­to nog voor ze in­ge­stapt zijn. Het is gro­te on­zin, waar­van ik het te­gen­deel niet al­leen om me heen zie, maar waar ook on­der­zoe­ken op wij­zen. De au­to is po­pu­lair, de au­to blijft po­pu­lair. Nu mis­schien nog op ben­zi­ne, la­ter op stroom, maar voor­lo­pig nog wel een tijd op vier wie­len. Mis­schien niet in Am­ster­dam waar je door de fiet­sers het as­falt niet meer ziet, maar wel in de rest van het land. Ik zie het als mijn mis­sie om dit op­ti­mis­me te ver­sprei­den en ten strij­de te trek­ken te­gen de ne­ga­ti­vi­teit. Wel eens in Au­to­stadt ge­weest? Au­to­stadt is de steen-, glas- en gras­ge­wor­den op­le­ving van Wolfs­burg. Volks­wa­gen open­de Au­to­stadt in ju­ni 2000 als een the­ma­park voor de ei­gen mer­ken, maar ook als een vie­ring van de au­to in het al­ge­meen. Het be­vindt zich mid­den op het ter­rein van de Volks­wa­gen-fa­brie­ken. Twee gro­te gla­zen ron­de to­rens vor­men het hart van het prach­tig aan­ge­leg­de groe­ne park. In de to­rens staan hon­der­den au­to’s te wach­ten op hun nieu­we ei­ge­na­ren die de au­to vol trots zelf in het cen­trum van hun merk wil­len op­ha­len. Naast de to­rens heeft elk merk van de groep zijn ei­gen pa­vil­joen, opent een gi­gan­ti­sche gla­zen han­gar de deu­ren (de groot­ste deu­ren van de we­reld) voor ver­schil­len­de ex­po­si­ties (ook over kunst) en be­vindt zich op het ter­rein een prach­tig mu­se­um dat het ver­haal van de au­to­mo­bi­li­teit ver­telt aan de hand van al­le mer­ken – dus niet al­leen van Volks­wa­gen. Het park is niet al­leen een re­cla­me­praat­je voor een merk, het park liet de in­du­strie­stad op­le­ven en cre­ëer­de een bron van nieu­we ba­nen, cul­tuur en ple­zier. De he­le stad ging zich rond­om Au­to­stadt scha­ren en het is nu het brui­sen­de cen­trum van Wolfs­burg. Het zijn niet al­leen opa’s die hier rond­lo­pen, mij­me­rend over wat was. In­te­gen­deel. Ge­zin­nen, vrien­den, ver­lief­de stel­le­tjes, ie­der­een komt naar Au­to­stadt en ge­niet van wat is. Een va­der en zijn 14-ja­ri­ge zoon zijn twee da­gen in het park om ‘hun’ nieu­we Golf op te ha­len. Ze gaan eerst nog even al­le pa­vil­joens langs en de zoon ver­gaapt zich aan een glan­zend spie­ge­len­de Bu­gat­ti. Even la­ter staat hij zij aan zij met zijn trot­se va­der die de sleu­tels van de Golf over­han­digd krijgt. Va­der en zoon, ge­nie­tend van het mo­ment. Trots. Be­ge­rig. Hopend. Ge­nie­tend. Nee, het is nog niet ge­daan met het con­cept au­to. Mis­schien op de grach­ten­gor­del, maar el­ders op de we­reld nog lang niet. Ar­jan Krop­man Hoofd­re­dac­teur akrop­[email protected]

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.