Sport­wa­gens

BMW en Nis­san heb­ben een me­nings­ver­schil: BMW zweert bij de nieu­we M4 CS met 460 pk en ach­ter­wiel­aan­drij­ving, ter­wijl Nis­san met de GT-R Track Edition in­zet op 570 pk en vier­wiel­aan­drij­ving. Ze pra­ten het uit op de Nür­bur­g­ring.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Bart Smak­man • Fo­to’s: Da­nie­la Loof

BMW M4 CS, Nis­san GT-R Track Edition

Wat heb­ben de BMW M4 CS en de Nis­san GT-R Track Edition met el­kaar ge­meen? Hun prijs. Op het mo­ment dat ze van de band rol­len, kos­ten bei­de sport­wa­gens net geen 100.000 eu­ro. Dan gaan de au­to’s naar de merk­dea­lers en gooit de Ne­der­land­se over­heid roet in in het eten door tien­dui­zen­den eu­ro’s in re­ke­ning te bren­gen voor de ho­ge CO2-uit­stoot – bij de GT-R nog meer dan bij de M4. Maar dat is een zorg voor la­ter, wan­neer we in het laat­ste hoofd­stuk het kos­ten­plaat­je gaan op­ma­ken. Voor nu is het be­lang­rijk om te we­ten dat de BMW ruim 170 ki­lo lich­ter is dan de Nis­san en al­leen zijn ach­ter­wie­len ge­bruikt om het ver­mo­gen van 460 pk over te bren­gen op het as­falt, ter­wijl de GT-R zijn 570 paar­den­krach­ten over al­le vier de wie­len kan ver­de­len.

IN-/EXTERIEUR De M4 mag dan klei­ner zijn, hij is wel de­ge­lijk rui­mer.

We la­ten de M4 en de GT-R nog even in de pit­box staan en ha­len de duim­stok te­voor­schijn. Ter­wijl het cir­cuit op­droogt na een on­voor­zie­ne re­gen­bui, me­ten wij de bin­nen- en bui­ten­kan­ten op. Hoe­wel de Nis­san lan­ger en bre­der is dan de BMW, biedt hij in de ca­bi­ne min­der ruim­te. De be­stuur­der en bij­rij­der heb­ben in de M4 be­dui­dend meer be­we­gings­vrij­heid. Ook in de hoog­te is de Nis­san gie­rig met ruim­te. Door de steil af­lo­pen­de dak­lijn blijft ach­ter­in bar wei­nig hoof­druim­te over. Dat hier geen hoofd­steu­nen zit­ten, zegt ge­noeg: deze zit­plaat­sen zijn al­leen be­doeld voor nood­ge­val­len. Plot­se­ling oogt de krap­pe twee­de zit­rij van de M4 best uit­no­di­gend. Zijn kof­fer­bak is met 445 li­ter aan de rui­me kant (Nis­san: 315 li­ter). Wat be­treft mo­der­ne vei­lig­heids­sys­te­men heb­ben bei­de sport­wa­gens wei­nig in de melk te brok­ke­len. Met een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra en led-kop­lam­pen met bocht­ver­lich­ting heb je het wel ge­had. Al­leen de M4 is te­gen meer­prijs te voor­zien van een head-up dis­play en ver­keers­bord­her­ken­ning. De twee groot­mach­ten zit­ten op een lijn als het aan­komt op ma­te­ri­aal­ge­bruik en af­wer­king: zo­wel de M4 als de GT-R is met lief­de voor de­tail in el­kaar ge­zet. Toch la­ten bei­de mer­ken ook een steek­je val­len: BMW lakt de A-stij­len niet he­le­maal net­jes, ter­wijl in de Nis­san een hoek­je van de stoel­be­kle­ding los­laat.

COM­FORT Com­fort is een luxe die al­leen de BMW biedt.

Tij­dens de rit naar het cir­cuit valt op dat de BMW met zijn adap­tie­ve schok­dem­pers be­ter be­re­kend is op lan­ge snel­weg­rit­ten. De GT-R gaat er­van uit dat el­ke straat een cir­cuit is

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.