On­be­gre­pen au­to’s die ein­de­lijk waar­de­ring krij­gen

Van de ve­le nieu­we au­to’s die wor­den ge­ïn­tro­du­ceerd, flopt er ui­ter­aard ook wel eens een­tje. Soms om­dat-ie bij zijn lan­ce­ring zó bij­zon­der of ver­nieu­wend is, dat de con­su­ment er nog niet aan toe is. We doen een greep uit de on­be­gre­pen au­to’s van de laatst

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

El­ders in dit num­mer wij­den we een ar­ti­kel aan de Wit­kar van be­gin ja­ren ze­ven­tig, het boeg­beeld van een ide­a­lis­tisch deel­au­to­pro­ject, be­dacht door de Am­ster­dam­mer en oud-pro­vo Luud Schim­mel­pen­nink. Het ide­a­lis­ti­sche Wit­kar-pro­ject zag er op pa­pier veel­be­lo­vend uit, maar zo­wel het pro­ject als het elek­tri­sche au­tootje zelf bleek zijn tijd te ver voor­uit, met een sma­de­lij­ke flop tot ge­volg. Ruim veer­tig jaar na het de­buut van de Wit­kar is het aan­tal deel­au­to­con­cep­ten niet meer te tel­len. Daar­van doet Car2Go, waar­bij elek­tri­sche Smarts wor­den in­ge­zet, nog het meest aan het Wit­kar­pro­ject den­ken. En de blauw-wit­te deel-Smarts rij­den niet al­leen rond in Am­ster­dam, maar ook in on­der meer Ma­drid, Berlijn en Ro­me. Mis­luk­kin­gen als de Wit­kar zijn niet voor­be­hou­den aan ge­meen­ten en in­di­vi­du­e­le ide­a­lis­ten, ook de au­to-in­du­strie kan er­over mee­pra­ten. Som­mi­ge met veel tam­tam ge­pre­sen­teer­de au­to’s die vol­gens de pers­be­rich­ten de au­to­markt op hun kop zou­den zet­ten, ble­ken in de har­de wer­ke­lijk­heid veel te mo­dern of te apart voor de ge­mid­del­de con­su­ment. Ze­ker als daar geen fis­ca­le steun­tjes in de rug bij hoor­den die de scep­ti­sche klant over de streep kon­den trek­ken.

ZUUR

Voor de be­trok­ken in­ge­ni­eurs en tech­ni­ci is het na­tuur­lijk frus­tre­rend als een op pa­pier baan­bre­kend idee niet wordt op­ge­pakt. Paar­len voor de zwij­nen, zul­len ze den­ken. Maar het top­punt van zu­rig­heid is na­tuur­lijk als een con­cur­rent er na eni­ge tijd met jouw idee van­door gaat en wél suc­ces boekt. De wat ou­de­re le­zers her­in­ne­ren zich vast nog wel de Dai­hat­su Cha­ra­de GT­ti met zijn 1,0-li­ter drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor van eind ja­ren 80. Be­hal­ve een tur­bo had het Ja­pan­se ma­chien­tje een in­ter­coo­ler, mul­ti­klep­pen­tech­niek, elek­tro­ni­sche in­spui­ting en een olie­koe­ler. Te­za­men goed voor een des­tijds sen­sa­ti­o­ne­le 101 pk en een hon­derd­sprint van 8,2 se­con­den. Golf GTI-rij­ders kre­gen er het klam­me zweet van. Daar­naast had Dai­hat­su ook nog de even­eens drie­ci­lin­der Cha­ra­de Tur­bo­die­sel, die met zijn 1,0-li­ter drie­ci­lin­der de zui­nig­ste au­to ter we­reld was. De con­su­ment vond het reu­ze in­te­res­sant, maar gaf de voor­keur aan een Peugeot 205 GTI of een Volks­wa­gen Golf Die­sel zon­der al die poes­pas. Ver­ge­lijk­baar, maar op een iets ho­ger ni­veau, was de Saab 9000 Ae­ro die in 1992 werd ge­ïn­tro­du­ceerd. Met zijn 225 pk en 342 Nm ster­ke 2,3-li­ter viercilinder le­ver­de deze Zweed be­te­re pres­ta­ties dan veel con­cur­ren­ten met dik­ke zes- of zelfs acht­ci­lin­der­mo­to­ren en dat bij een veel gun­sti­ger ver­bruik. In een vergelijkende test bij on­ze col­le­ga’s van Au­toZei­tung liet de Saab on­der meer een BMW 530i in het stof bij­ten. Hoe het met Dai­hat­su en Saab af­liep, we­ten we al­le­maal, net zo goed als we we­ten dat vrij­wel elk au­to­merk zich in­mid­dels op drie­ci­lin­ders, down­si­zing en tur­bo­tech­niek heeft ge­stort … Op de vol­gen­de pa­gi­na’s la­ten we tien au­to’s de re­vue pas­se­ren die nau­we­lijks aan­sloe­gen, ter­wijl ze dat wel had­den ver­diend. In de ru­briek Markt­plaats kie­zen we ie­de­re maand een the­ma, al dan niet ge­kop­peld aan een geld­be­drag. Op Markt­plaats. nl gaan we op zoek naar een twee­de­hands au­to. We ge­ven de voors en te­gens van on­ze keu­ze en be­han­de­len meer­de­re al­ter­na­tie­ven. Daar­bij kijken we goed naar de ver­schil­len­de sma­ken en ves­ti­gen we niet al­leen de aan­dacht op de voor de hand lig­gen­de mer­ken en mo­del­len. De mo­ge­lijk­he­den zijn over­wel­di­gend. Heeft u zelf een idee voor deze ru­briek? Mail dit dan naar re­dac­tie@au­tore­view.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.