Mi­di-suv’s

Ze wer­den aan ver­schil­len­de kan­ten van de aard­bol ont­wik­keld, maar het ver­schil tus­sen de nieu­we Mazda CX-5 en Peugeot 3008 be­slaat be­slist geen hal­ve we­reld. In een po­ging de bes­te au­to aan te wij­zen, tes­ten we bei­de mo­del­len in hun meest com­ple­te uit­voe

Auto Review - - INHOUD - Tekst: El­mar Sie­pen, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Da­nie­la Loof

Mazda CX-5, Peugeot 3008

Na­tuur­lijk be­staat er ver­schil tus­sen de jong­ste edi­ties van de Mazda CX-5 en de Peugeot 3008. Al­leen al door de af­wij­ken­de in­zich­ten op de­sign­ge­bied heb­ben de Ja­pan­ners en de Fran­sen ie­der een mi­disuv met een ge­heel ei­gen iden­ti­teit ge­bouwd. De Mazda CX-5 is een vloei­end ge­lijn­de au­to, de Peugeot 3008 is hoe­kig en vier­kant. Een soort­ge­lijk ver­haal gaat op voor het in­te­ri­eur: ter­wijl het dash­board van de Mazda van een een­vou­di­ge schoon­heid is, maakt het in­stru­men­ta­ri­um van de Peugeot die­pe in­druk met zwie­ri­ge lij­nen, kleu­ri­ge tft-dis­plays en prach­ti­ge de­tails als de tui­mel­scha­ke­laars in de mid­den­con­so­le. Maar bei­de mi­di-suv’s heb­ben meer te bie­den dan en­kel een ver­lei­de­lijk ui­ter­lijk en in­te­ri­eur. Prak­tisch ge­bruiks­ge­mak en een ho­ge zit­po­si­tie wor­den ge­com­bi­neerd met spor­tie­ve rij­ei­gen­schap­pen, ui­s­te­ken­de pres­ta­ties en een zeer uit­ge­brei­de vei­lig­heids­uit­rus­ting. We tes­ten de krach­tig­ste die­sel- ver­sies van bei­de mo­del­len, die uit­slui­tend ge­le­verd wor­den met de meest om­vang­rij­ke uit­rus­ting die be­schik­baar is. De Mazda CX-5 Sky­Ac­tiv-D 175 GT-M met stan­daard vier­wiel­aan­drij­ving en au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie kost 53.990 eu­ro, de Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT EAT6 – waar­bij de voor­wie­len voor de ver­mo­gens­over­dracht zor­gen – staat voor 49.650 eu­ro in de prijs­lijst.

IN-/EXTERIEUR Een­vou­di­ger be­die­ning in de Mazda, meer flexi­bi­li­teit in de Peugeot.

Voor­in of ach­ter­in, in de CX-5 en de 3008 is niet be­knib­beld op de leef­ruim­te van de pas­sa­giers. Ie­der­een zit ri­ant. Dat de Mazda 11 cen­ti­me­ter lan­ger is dan de Peugeot, merk je pas wan­neer je de ach­ter­bank neer­klapt. Er gaat 1620 li­ter ba­ga­ge in de CX-5, de 3008 biedt ruim­te aan 1482 li­ter. Maar hal­ver­we­ge de laad­vloer moet de la­ding in de Mazda wel over een ver­ve­lend ho­ge rand wor­den ge­tild. In de Peugeot is de vloer he­le­maal vlak. In het voor­deel van de Peugeot spre­ken bo­ven­dien het gro­te­re laad­vo­lu­me wan­neer de ach­ter­bank in ge­bruik is (520 li­ter te­gen­over 506 voor de Mazda) en het gro­te­re laad­ver­mo­gen. In to­taal mag de 3008 een men­sen- en tas­sen­mas­sa van 460 li­ter ver­voe­ren, de CX-5 torst een kof­fer of kind van 32 ki­lo min­der. Ove­ri­gens mag er wel een zwaar­de­re aan­han­ger aan de trek­haak van de CX-5 wor­den ge­han­gen: een ge­rem­de 2100 ki­lo. De Peugeot is met een trek­ge­wicht van 1700 ki­lo trou­wens ook geen slap­ja­nus. De ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid van het mul­ti­me­dia- en in­fo­tain­ment­sys­teem is bij de Mazda het grootst. Je kop­pelt je mo­bie­le te­le­foon iets ge­mak­ke­lij­ker en je bla­dert vlot­ter door het me­nu dan in de Peugeot. In de CX-5 heb je de scha­ke­laars voor de kli­maat­be­heer­sing di­rect on­der hand­be­reik, in de 3008 moet je met het aan­raak­scherm eerst naar het juis­te me­nu ‘zwie­pen’. De vei­lig­heids­uit­rus­ting

van bei­de au­to’s is zeer com­pleet, met stan­daard een head-up dis­play, een spoor- en ver­moeid­heids­as­sis­tent, full led-ver­lich­ting, do­de­hoek­waar­schu­wing en een au­to­ma­tisch nood­rem­sys­teem. De Mazda heeft stan­daard een adap­tie­ve crui­se­con­trol, Peugeot re­kent daar­voor een meer­prijs van 500 eu­ro. De 3008 is voor­zien is van een SOS-func­tie waar­mee in ge­val van een on­ge­luk au­to­ma­tisch een te­le­fo­ni­sche ver­bin­ding met de hulp­dien­sten kan wor­den ge­legd, op de CX-5 le­vert Mazda een soort­ge­lijk sys­teem niet. Een head-up dis­play is dan weer wel stan­daard, deze voor­zie­ning heeft in de 3008 plaats­ge­maakt voor de hoog boven het stuur ge­plaatste iCock­pit. De in­te­ri­eur­ma­te­ri­a­len zijn in de Mazda en de Peugeot van de­zelf­de uit­ste­ken­de kwa­li­teit. De Ja­pan­ners heb­ben ech­ter meer aan­dacht be­steed aan de pas­vorm van al­le pa­ne­len. Over­al waar je kijkt zijn de na­den en kie­ren ui­terst smal. In de Peugeot zit zicht­baar meer ruim­te tus­sen de ver­schil­len­de com­po­nen­ten van het dash­board.

COM­FORT De stoe­len van de Peugeot zit­ten voor­tref­fe­lijk.

De stoe­len in de 3008 ge­ven je li­chaam een pret­ti­ge hou­vast en bie­den je bo­ven­be­nen ex­tra on­der­steu­ning dank­zij de uit­schuif­ba­re zit­tin­gen. Wat dat aan­gaat, zijn de met glad leer be­kle­de stoe­len van de CX-5 wat vor­me­loos. Ach­ter­in zit­ten de pas­sa­giers lek­ker­der in de Mazda, door­dat de zit­ting ho­ger is ge­plaatst en ze hun knie­ën dus min­der hoe­ven te bui­gen. De plaat­sing van de head-up dis­play is in de CX-5 op­ti­maal, maar ook de iCock­pit van de 3008 is over­zich­te­lijk en ge­mak­ke­lijk af­lees­baar. Ver­dwe­nen is de nood­zaak om het stuur in een on­com­for­ta­bel la­ge po­si­tie te plaat­sen of an­ders een deel van de klok­ken ach­ter de stuur­rand schuil te la­ten gaan, zo­als in ou­de­re Peugeot-mo­del­len nog het ge­val is. In bei­de au­to’s is de ge­luids­iso­la­tie dik voor el­kaar. Pas op ho­ge snel­he­den klin­ken de rol­ge­lui­den in de Mazda wat ster­ker door. Maar dank­zij de soe­pe­le vering van de Mazda hoe­ven de in­zit­ten­den wei­nig in te le­ve­ren op com­fort­ge­bied. Ook de Peugeot rolt met soe­pel in- en uit­ve­ren­de wie­len over de slecht­ste pla­vei­sels, maar de schok­dem­ping laat soms zeer na­druk­ke­lijk mer­ken dat de wiel­be­we­gin­gen on­der con­tro­le zijn.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De Peugeot springt zui­ni­ger met de die­sel om dan de Mazda.

Ken­mer­kend voor de ben­zi­ne­ver­sies van Mazda’s Sky­Ac­tiv-mo­to­ren­fa­mi­lie is de ho­ge com­pres­sie­ver­hou­ding. De Sky­Ac­tiv-die­sel­mo­to­ren moe­ten het op hun beurt juist stel­len met een ver­hou­dings­ge­wijs la­ge com­pres­sie­ver­hou­ding van 14,0 : 1. Be­lucht door twee tur­bo’s, komt de 2,2 li­ter gro­te viercilinder aan een ver­mo­gen van 175 pk en een hoog­ste kop­pel van 420 Nm. Peugeot ge­bruikt in de krach­tig­ste die­sel-3008 een twee­li­ter­mo­tor, ook met twee tur­bo’s. Deze komt aan een ver­mo­gen van 180 pk, maar bouwt een iets la­ge­re trek­kracht van 400 new­ton­me­ter op.

On­danks zijn ho­ge­re ge­wicht is de Mazda op de sprint iets snel­ler dan de Peugeot, maar bij dit soort au­to’s doet dat ei­gen­lijk niet ter za­ke. Wel be­lang­rijk is het ver­bruik: ge­du­ren­de de test ver­stook­te de Peugeot 6,5 li­ter die­sel over 100 ki­lo­me­ter, de Mazda had voor de­zelf­de af­stand 6,9 li­ter no­dig. Bij con­stan­te, niet al te ho­ge snel­he­den op de snel­weg moet in bei­de au­to's een ver­bruik van 1 op 20 haal­baar zijn. Stan­daard heb­ben deze au­to’s een au­to­ma­ti­sche ver­snel­lings­bak met zes voor­waart­se ver­zet­ten. In de Mazda scha­kelt de trans­mis­sie snel en doel­tref­fend, in de Peugeot kiest de elek­tro­ni­ca veel eer­der en va­ker voor een an­de­re ver­snel­ling. Daar­door maakt de au­to bij een ge­dre­ven rij­stijl een ner­veu­ze in­druk.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN Dank­zij de stan­daard vier­wiel­aan­drij­ving heeft de Mazda een voor­tref­fe­lij­ke trac­tie.

Nie­mand die op een mo­der­ne suv zit te wach­ten die rijdt als een twee­de­hands trap­trac­tor. Ko­pers zijn veel­ei­send voor wat be­treft de rij­ei­gen­schap­pen, en dat we­ten Mazda en Peugeot maar al te goed. De CX-5 en de 3008 ma­ken op een boch­tig par­cours goe­de sier met di­rec­te stuur­re­ac­ties, waar­bij de car­ros­se­rie­be­we­gin­gen – bij de Peugeot nog meer dan bij de Mazda – keu­rig on­der con­tro­le blij­ven. Ook wan­neer je krach­tig af­remt voor een bocht, duikt de CX-5 wat ver­der in de ve­ren dan de 3008, waar­bij de ma­te van ver­tra­ging in het ge­val van de Peugeot be­ter te do­se­ren is. Wan­neer in snel­le boch­ten de grens wordt op­ge­zocht en plot­se­ling het gas­pe­daal wordt los­ge­la­ten, re­a­geert de Mazda met een licht uit­bre­ken­de ach­ter­zij­de. Voor een be­stuur­der met een spor­tie­ve rij­stijl staat dat nor­maal ge­spro­ken ge­lijk aan ex­tra rij­ple­zier, maar door de be­weeg­lijk­heid van de car­ros­se­rie op het on­der­stel, ver­liest de CX-5 veel van zijn stuur­p­re­ci­sie. Zo­wel bij plot­se­lin­ge koers­wij­zi­gin­gen als bij een nood­stop, ligt de Peugeot sta­bie­ler op de weg. Daar­bij geeft de be­stu­ring een uit­ste­ken­de te­rug­kop­pe­ling, waar­bij het klei­ne stuur voor ex­tra scherp­te zorgt. He­laas wordt het rij­ple­zier al spoe­dig in de kiem ge­smoord door het over­ij­ve­ri­ge ESP. Het waar­schu­wings­lamp­je van de elek­tro­ni­sche be­teu­ge­ling be­gint al te knip­pe­ren wan­neer je op la­ge snel­heid van rij­baan wis­selt. Met zijn vier­wiel­aan­drij­ving is de Mazda in boch­ten een rots in de bran­ding, en wordt hij pas door het DSC op de vin­gers ge­tikt als daar daad­wer­ke­lijk aan­lei­ding toe is. Het is ont­zet­tend jam­mer dat de CX-5 niet wat be­ter pres­teert op de rem­men­proef, an­ders had hij in dit hoofd­stuk ge­mak­ke­lijk de winst kun­nen pak­ken.

MI­LI­EU/KOS­TEN On­be­perk­te mo­bi­li­teits­ga­ran­tie op de Mazda, maar de Peugeot is het goed­koopst in ge­bruik.

De Peugeot heeft een prijs van net geen 50.000 eu­ro, de Mazda zit met zijn vier­wiel­aan­drij­ving iets boven dit be­drag. De 3008 is goed­ko­per in de we­gen­be­las­ting en de ver­ze­ke­ring, de on­der­houds­kos­ten zijn la­ger en door het la­ge­re ver­bruik hoef je ook min­der brand­stof­geld op de be­gro­ting te zet­ten. Daar­naast schrijf je op de Peugeot na vier jaar ge­bruik en 80.000 ki­lo­me­ter min­der af. Al­leen met een on­be­perk­te mo­bi­li­teits­ga­ran­tie en een jaar meer al­ge­me­ne ga­ran­tie pakt de Mazda nog iets te­rug van de op­ge­lo­pen ach­ter­stand in dit hoofd­stuk, maar dat is niet vol­doen­de. De Peugeot 3008 zet dit teston­der­deel op zijn naam.

In de Mazda scha­kelt de au­to­maat snel en doel­tref­fend, in de Peugeot kiest de elek­tro­ni­ca veel­vou­dig voor een an­de­re ver­snel­ling.

Mazda CX-5 Sky­ac­tiv-D 175 AWD 6AT

Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 EAT6

Een elek­trisch te ope­nen/slui­ten ach­ter­klep is slechts één ele­ment uit de zeer ri­an­te stan­daard­uit­rus­ting. Ana­lo­ge in­stru­men­ten, een prach­ti­ge af­wer­king en een een­vou­di­ge be­die­ning ken­mer­ken het in­te­ri­eur van de Mazda CX- 5. De voor­stoe­len van de Mazda mis­sen vorm, waar­door je heen en weer over het leer glijdt. Met zijn soe­pe­le vering is de Mazda bij uit­stek ge­schikt voor het af­leg­gen van lan­ge af­stan­den.

Ron­de vor­men voor de Mazda, hoe­ki­ge lij­nen voor de Peugeot – bei­de au­to’s heb­ben een her­ken­baar fa­mi­lie­ge­zicht. HET BES­TE VEER­COM­FORT DE FIJNSTE AAN­DRIJF­LIJN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.