Re­nault Mé­ga­ne GT Ener­gy dCi 165 EDC

Dat de naam Re­nault Sport heb­be­rig maakt, we­ten ze in Frankrijk maar al te goed. Maar roept het RS-em­bleem ook zo­veel be­geer­te op als het op de bil­par­tij van de Mé­ga­ne GT Ener­gy dCi 165 is ge­plakt?

Auto Review - - INHOUD - Tekst en fo­to’s: Igor Stuif­zand

Nog even ge­duld, als­je­blieft. Vol­gen­de maand wordt de gloei­end­he­te RS­ver­sie van de jong­ste Re­nault Mé­ga­ne ont­huld op de IAA in Frank­furt. Wie op­ge­won­den raakt van heet­ge­ba­ker­de hatch­backs, is het vast niet ont­gaan dat op het we­reld­wij­de web al maan­den­lang fo­to’s cir­cu­le­ren van met bon­te be­stic­ke­ring ge­ca­mou­fleer­de RS’en. Over de specs van de aan­staan­de Mé­ga­ne Re­nault Sport gaan de wild­ste ge­ruch­ten. Met de me­ga-Mé­ga­ne zet Re­nault fron­taal de aan­val in op Honda, die met de 320 pk ster­ke Ci­vic Ty­pe R de al­ler­snel­ste voor­wiel­aan­drij­ver van dit mo­ment heeft. Honda’s re­cord op de Nord­schlei­fe van 7:43,80 mi­nu­ten is Re­nault Sport een doorn in het oog en als de ver­ha­len klop­pen, krijgt de Mé­ga­ne RS ten min­ste 300 pk om deze tijd te ver­pul­ve­ren. Maar hoe de fans van snel­le Re­naults ook zit­ten te po­pe­len om de nieu­we Mé­ga­ne RS te ver­wel­ko­men, slechts een en­ke­ling zal zich de au­to kun­nen per­mit­te­ren. Wat dat aan­gaat is het een slim­me zet van Re­nault om het le­gen­da­ri­sche RS-la­bel toe­gan­ke­lij­ker te ma­ken door de GT-ver­sie van de Mé­ga­ne te be­han­gen met de lo­go’s van Re­nault Sport. Twee mo­tor­va­ri­an­ten be­staan er van de Mé­ga­ne GT ‘by Re­nault Sport’ : de TCe 205 op ben­zi­ne en sinds kort de dCi 165 tur­bo­die­sel, al­le­bei met een zes­t­raps EDC-trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling.

EI­GEN STAART

Wat je je­zelf even tus­sen de oren moet kno­pen, is dat de Mé­ga­ne GT ‘by Re­nault Sport’ géén vol­bloed-RS is. Als meest krach­ti­ge ben­zi­ne- of die­sel­va­ri­ant uit het gang­ba­re Mé­ga­ne-aan­bod, wordt de GT ge­le­verd met een com­pleet pak­ket spor­tie­ve ac­ces­soi­res, sa­men­ge­steld door de sport­af­de­ling van het Fran­se merk. Fij­ne kuip­stoe­len, een stoe­re spoi­ler­kit, al­ler­lei RSop­schrif­ten, op­val­lend licht­me­taal en stan­daard 4Control-vier­wiel­be­stu­ring zit­ten bij de van­af­prijs in­be­gre­pen. Met na­me 4Control pookt het spor­tie­ve vuur­tje hoog op, want de au­to kron­kelt bocht­jes als een jon­ge hond die ach­ter z’n ei­gen staart aan­zit. Door­dat de ach­ter­wie­len mee­be­we­gen met de stuur­be­we­gin­gen, is er een veel klei­ne­re ver­draai­ing van het fij­ne dik­ke sport­stuur­tje no­dig om de au­to van rich­ting te la­ten ver­an­de­ren. We ken­nen maar heel wei­nig au­to’s die net zo di­rect stu­ren als de Mé­ga­ne GT. Dat be­looft wat voor de de­fi­ni­tie­ve RS, want ook die krijgt vier­wiel­be­stu­ring. De kans dat er ook een die­sel­ver­sie van de RS komt, ach­ten wij ui­terst klein. De spor­tie­ve ki­lo­me­ter­vre­ter zal zich bij Re­nault te­vre­den moe­ten stel­len met de Mé­ga­ne GT, waar­in de krach­tig­ste ver­sie van de 1,6-li­ter dCi-tur­bo­die­sel­mo­tor wordt ge­le­verd. Deze heeft een ver­mo­gen van 163 pk en hij komt al bij 1750 tpm aan zijn hoog­ste kop­pel van 380 Nm. Ho­ge waar­den voor een mo­tor met zo’n be­schei­den in­houd, en goed voor een 0-tot-100 in 8,8 se­con­den en een top­snel­heid van 214 km/h. Maar voor pres­ta­ties die het

RS-op­schrift waar­dig zijn, had de au­to nog wel een twee­de tur­bo, 20 pk en 40 new­ton­me­ter ex­tra mo­gen heb­ben.

DIENST

Heus: in de Mé­ga­ne GT zit snel­heid ge­noeg om zich op de lin­ker­baan van de snel­weg te kun­nen men­gen met de snel­le jon­gens. Maar wan­neer de be­stuur­der van een hef­ti­ge an­der­merk-RS (Au­di, Ford, Por­sche) het Re­nault Sport-op­schrift be­schouwt als een uit­no­di­ging voor een di­rec­te kracht­me­ting, dan ben je in de GT niet toe­rei­kend ge­mo­to­ri­seerd om het Fran­se sport­la­bel een dienst te be­wij­zen. Een pu­re sport­die­sel is de Mé­ga­ne GT Ener­gy dCi 165 EDC be­slist niet. Maar als je ver­der kijkt dan het lo­go van Re­nault Sport, valt er ook niet te ont­ko­men aan het ge­ge­ven dat er voor 36.190 eu­ro geen com­pac­te die­sel is die lek­ker­der stuurt of een com­ple­te­re (spor­tie­ve) uit­rus­ting heeft. En daar heeft niet al­leen de lief­heb­ber van snel­le Re­naults wat aan.

Er staat wel Re­nault Sport op de ach­ter­klep, maar de GT­ver­sie is nog geen RS. Mooi dash­board met blau­we ele­men­ten voor de GT-ver­sie. Je zou nóg lek­ker­der zit­ten als het gas­pe­daal niet zo ver naar rechts hing.

Kuip­stoe­len met ge­ïn­te­greer­de hoofd­steu­nen, die nauw op je li­chaam aan­slui­ten, zijn stan­daard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.