Por­sche Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid

Voor de eer­ste keer is bij Por­sche een plug-in hy­bri­de de krach­tig­ste va­ri­ant van een mo­del. De Tur­bo S E-Hy­brid heeft meer ver­mo­gen en is snel­ler dan al­le an­de­re Pa­na­me­ra’s. En je kunt er nog 50 ki­lo­me­ter puur elek­trisch mee rij­den ook. De die­sel­mo­tor li

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Vol­ker Koerdt, Jaap Pe­ters • Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

Zelfs sport­wa­gen­mer­ken ont­ko­men er niet aan om na te den­ken over al­ter­na­tie­ve aan­drijf­vor­men. In de au­to­dis­cus­sies gaat het te­gen­woor­dig per slot van re­ke­ning meer over emis­sies dan over emo­ties. Toch weet Por­sche zich aar­dig in die spa­gaat te wur­men. De Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid is niet al­leen ra­zend­snel, maar ook on­wer­ke­lijk zui­nig. Je zou hem kun­nen zien als de 918 voor ge­zin­nen. In the­o­rie ziet het er al in­druk­wek­kend uit wat Por­sche heeft be­dacht: de vier­li­ter V8 le­vert 550 pk en daar komt nog eens 136 pk van de elek­tro­mo­tor bij. Het le­vert een to­taal ver­mo­gen op van 680 pk en een nog in­druk­wek­ken­der kop­pel van 850 new­ton­me­ter. Ver­bluf­fen­de waar­den. De E-Hy­brid is snel­ler, scho­ner en zui­ni­ger dan al­le an­de­re va­ri­an­ten van de Pa­na­me­ra.

BE­LOF­TE MAAKT SCHULD

Op een cir­cuit van 2,7 ki­lo­me­ter lang, met veel krap­pe boch­ten, laat de S E-Hy­brid zien dat er in dit seg­ment geen au­to is die hem weer­woord kan bie­den. Van­uit zul­ke boch­ten ac­ce­le­reert de Pa­na­me­ra moei­te­loos en ra­zend­snel en geeft de car­ros­se­rie geen krimp. De Pa­na­me­ra heeft een leeg­ge­wicht van 2310 ki­lo, wat niet be­vor­der­lijk lijkt te zijn voor de sou­ples­se. En voor­uit, na­tuur­lijk kan de E-Hy­brid zijn ge­wicht niet he­le­maal ver­bloe­men. Voor­al als je flink moet rem­men en snel wilt in­stu­ren, is een nor­ma­le Tur­bo S dui­de­lijk soe­pe­ler. Maar dank­zij vier­wiel­aan­drij­ving, tor­que vec­to­ring en vier­wiel­be­stu­ring (al­leen op de ver­leng­de ver­sie) blijft ook de E-Hy­brid keu­rig in het spoor. Een sprint van 0 naar 100 in 3,4 se­con­den en een top van 310 km/h spre­ken boek­de­len: dit zijn waar­den die bij een sport­wa­gen ho­ren. Nog in­druk­wek­ken­der is dat de plug in­hy­bri­de­tech­no­lo­gie doet wat Por­sche in de fol­der be­looft. De be­stuur­der kan kie­zen uit een aan­tal rij­pro­gram­ma’s: Nor­mal, Sport, Sport Plus, E-Po­wer en Hy­brid. Er is ook een E-Char­ge-mo­dus, waar­bij al­les er­op is ge­richt om de vrij­ge­ko­men ener­gie te­rug te win­nen, waar­door de ac­cu weer wordt op­ge­la­den. Het werkt voor­tref­fe­lijk. Toen we tij­dens de test­rit met een le­ge ac­cu re­den en de E-Char­ge-mo­dus pro­beer­den, had­den we de ac­cu na 60 ki­lo­me­ter weer vol­doen­de op­ge­la­den om 42 emis­sie­vrije ki­lo­me­ters te ma­ken. De elek­tri­sche ac­tie­ra­di­us van 50 ki­lo­me­ter die Por­sche op­geeft, is wat ons be­treft ge­loof­waar­dig.

AFROLGELUIDEN

De Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid is net zo ge­mak­ke­lijk in te zet­ten voor een zui­nig­heids­rit als voor een lan­ge va­kan­tie of een ra­ce over het cir­cuit. De sport is dan wel om zo­veel mo­ge­lijk van de elek­tri­sche ac­tie­ra­di­us te be­hou­den voor stads­rit­ten. Tij­dens on­ze test­ki­lo­me­ters stui­ten we op één groot na­deel: de bre­de ban­den (voor: 275/35 ZR 21, ach­ter: 325/30 ZR 21) ma­ken veel la­waai en dat is voor­al als je vol­le­dig elek­trisch rijdt nog­al hin­der­lijk. Het is dat de S E-Hy­brid met een ba­sis­prijs van 198.600 eu­ro zo duur is, an­ders had­den we best een gok­je wil­len wa­gen dat de 4S Die­sel (155.600 eu­ro) bin­nen­kort het veld moet rui­men. Zo’n vaart zal het waar­schijn­lijk niet lo­pen, maar met al­le dis­cus­sies over ver­vui­len­de die­sels, valt niets uit te slui­ten.

Via een scha­ke­laar op het stuur kan de be­stuur­der meer­de­re rij­pro­gram­ma’s kie­zen. Het dash­board heeft een ex­clu­sie­ve uit­stra­ling. Zelfs op het cir­cuit slaat de Tur­bo S E-Hy­brid een goed fi­guur, on­danks zijn ge­wicht van ruim 2,3 ton. In zes uur is de ac­cu weer vol­le­dig op­ge­la­den. De na­vi­ga­tie be­re­kent hoe­veel ki­lo­me­ters je puur elek­trisch kunt rij­den en mar­keert dat met een ge­le lijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.