Por­sche Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Vol­ker Koerdt, Gert Weg­man

Het de­sign van de eer­ste Pa­na­me­ra werd in 2009 niet door ie­der­een met ap­plaus ont­van­gen. Hij zag er on­eer­bie­dig ge­zegd toch een beet­je uit als een uit­ge­rek­te 911 met een veel te dik­ke kont. Het is een pu­bliek ge­heim dat er ook bin­nen Por­sche zelf veel be­den­kin­gen wa­ren bij het ont­werp. Daar­om liet het merk op de sa­lon van Parijs in 2012 een proef­bal­lon­ne­tje op in de vorm van de Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo. Het stu­die­mo­del was be­ter in pro­por­tie dan de ge­wo­ne Pa­na­me­ra en werd en­thou­si­ast be­groet. Toch heeft Por­sche nog vijf jaar ge­wacht al­vo­rens de au­to op de markt te bren­gen. On­danks zijn twij­fel­ach­ti­ge ui­ter­lijk werd de eer­ste Pa­na­me­ra een groot suc­ces, wat voor­al te dan­ken is aan zijn fa­bel­ach­ti­ge rij­k­wa­li­tei­ten. Zijn licht­voe­ti­ge be­stu­ring stond in schril con­trast met het plom­pe ui­ter­lijk. In­mid­dels is de twee­de ge­ne­ra­tie Pa­na­me­ra al­weer even op de markt, en ge­luk­kig oogt hij min­der grof­stof­fe­lijk dan zijn voor­gan­ger. Bij de nieu­we Sport Tu­ris­mo is de dak­lijn ver­der door­ge­trok­ken, waar­door het ont­werp nog iets be­ter in ba­lans is. Bij­ko­mend voor­deel is dat de au­to door die stei­le­re ach­ter­kant iets rui­mer en ge­bruiks­vrien­de­lij­ker werd. De in­houd van de kof­fer­ruim­te is met 20 li­ter toe­ge­no­men, zo­dat je al­gauw twee bood­schap­pen­tas­sen meer kunt mee­ne­men. Door­dat de ach­ter­bank zich in drie de­len laat neer­klap­pen (in de ver­hou­ding 40:20:40) kun je bo­ven­dien wat meer met de ruim­te spe­len. Klap je de bank in zijn ge­heel om­laag, dan be­schik je over 1390 li­ter ba­ga­ge­ruim­te, 50 li­ter meer dan in de ge­wo­ne Pa­na­me­ra. Een an­der prak­tisch as­pect is de la­ge tild­rem­pel. Bij de Sport Tu­ris­mo be­draagt die slechts 63 cm, ter­wijl je je golf­tas­sen en kist­jes Dom Pe­rig­non bij de nor­ma­le Pa­na­me­ra over een hoog­te van 82 cm moet til­len. An­ders dan de ge­wo­ne Pa­na­me­ra, kun je de Sport Tu­ris­mo ook met vijf zit­plaat­sen be­stel­len. Stel je daar­van niet te veel voor, want de mid­del­ste plek op de ach­ter­bank is al­leen ge­schikt voor een tec­kel, klei­ne kinderen of men­sen met af­schroef­ba­re be­nen.

PO­LI­TIEK INCORRECT

Als je bang bent dat de prak­ti­sche ei­gen­schap­pen de Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo min­der spor­tief ma­ken, kun­nen we je ge­rust­stel­len. Ze­ker in com­bi­na­tie met de 550 pk ster­ke V8 met twee tur­bo’s zijn de pres­ta­ties al­les­be­hal­ve te­leur­stel­lend. De sprint naar 100 km/h kost slechts 3,6 se­con­den, daar­naast is de au­to in staat tot een po­li­tiek in­cor­rec­te top­snel­heid van 308 km/h. Ach­ter het stuur voel je geen mo­ment dat de Sport Tu­ris­mo meer dan 2000 ki­lo weegt. Hij is ver­bluf­fend licht­voe­tig en me­de dank­zij de mee­stu­ren­de

Ach­ter het stuur voel je geen mo­ment dat de Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo ruim 2000 ki­lo weegt.

ach­ter­wie­len laat hij zich tot op ho­ge snel­heid zeer pre­cies ma­noeu­vre­ren. Dat deze au­to toch echt een flin­ke knaap is (hij is 5,05 me­ter lang), merk je pas in smal­le straat­jes en krap­pe par­keer­ga­ra­ges. Al­le Sport Tu­ris­mo’s be­schik­ken over vier­wiel­aan­drij­ving, de S-ver­sies krij­gen daar­naast adap­tie­ve lucht­ve­ring mee. Om de sta­bi­li­teit op ho­ge­re snel­he­den te ver­be­te­ren, komt van­af 170 km/h de dakspoi­ler een stuk­je om­hoog, in de spor­tief­ste rij­stan­den ge­beurt dat zelfs al van­af 90 km/h. De Por­sche Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo staat be­gin ok­to­ber bij de dea­ler. Als show­room­lok­ker fun­geert de Sport Tu­ris­mo 4, die 120.100 eu­ro kost. De 4 E-Hy­brid is maar 700 eu­ro duur­der. Van­af 147.300 eu­ro kun je ei­ge­naar wor­den van de 4S. De 4S Die­sel kost 155.600 eu­ro. Voor het top­mo­del, de Pa­na­me­ra Tur­bo Sport Tu­ris­mo, moet je 199.700 eu­ro aan je dea­ler over­ma­ken.

Te­gen meer­prijs kun je een ach­ter­bank be­stel­len in plaats van twee se­pa­ra­te ach­ter­stoe­len. Maar in fei­te is die zit­plaats in het mid­den niets an­ders dan een ge­ïn­te­greerd kin­der­zit­je. De tild­rem­pel is bij­na 20 cm la­ger dan bij de ge­wo­ne Pa­na­me­ra. Daar­naast past er iets meer ba­ga­ge in de kof­fer­bak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.