Opel Insignia Sports Tou­rer

Hoe­wel steeds meer men­sen hun gro­te se­dan of sta­ti­on­wa­gon ver­rui­len voor een suv, valt er voor de za­ke­lij­ke rij­der nog ge­noeg te kie­zen in het D-seg­ment. De Re­nault Ta­lis­man bij­voor­beeld, of de Ford Mon­deo. De Maz­da6 blijft ook een mooi mo­del. Of zie­hier:

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Bart Smak­man • Fo­to’s: Igor Stuif­zand

De vo­ri­ge Insignia was een beet­je mol­lig, maar het nieu­we mo­del is op di­eet ge­zet. Met als re­sul­taat dat de 170 pk ster­ke Opel Insignia Sports Tou­rer 2.0 CDTi waar we van­daag in rij­den, 125 ki­lo lich­ter is dan zijn even krach­ti­ge voor­gan­ger. Af­han­ke­lijk van de mo­to­ri­se­ring kan het leeg­ge­wicht tot wel 200 kg sche­len. De nieu­we be­ach­bo­dy staat de gro­te sta­ti­on­wa­gon goed. Wij zijn voor­al ge­char­meerd van de gro­te gril­le, de plat­te kop­lam­pu­nits met ve­nij­ni­ge led-dag­rij­ver­lich­ting en de chro­men sier­strip die on­der aan de A-stij­len be­gint en over de zij­kant, he­le­maal bo­ven­langs naar de ach­ter­lich­ten loopt. Al deze za­ken zit­ten stan­daard op de ge­tes­te Bu­si­ness Exe­cu­ti­ve-uit­voe­ring, dus de baas hoeft er niet voor bij te be­ta­len. De OPC Li­ne-bad­ge op de voor­ste wiel­kas­ten ver­klapt dat er wel 1195 eu­ro is uit­ge­ge­ven voor de spor­tie­ve voor- en ach­ter­bum­pers, de zij­skirts en de zil­ver­kleu­ri­ge sie­ruit­laat­pij­pen. Bin­nen­in krijg je alu­mi­ni­um pe­da­len en een ver­warmd sport­stuur. Dat stuur ligt dank­zij het ge­per­fo­reer­de leer lek­ker in de hand.

PIN­DA­KAAS

Dat ge­per­fo­reerd leer ook na­de­len heeft, er­va­ren we rond lunch­tijd. Krui­mels van de bo­ter­ham met pin­da­kaas pas­sen pre­cies in de klei­ne ron­de ope­nin­gen waar­van er hon­der­den in de zit­ting van de be­stuur­ders­stoel zit­ten. We heb­ben te doen met de lea­se­rij­der die met zijn knie­ën moet stu­ren, om­dat hij de bo­ter­ham in een hand heeft en met de an­de­re hand de krui­mels op­vangt. Op de snel­weg is dat trou­wens min­der ge­vaar­lijk dan het klinkt, want de Insignia heeft de recht­uit­sta­bi­li­teit van een vracht­trein. Bo­ven­dien is de Bu­si­ness Exe­cu­ti­ve-uit­voe­ring voor­zien van een ac­tie­ve rij­strook­as­sis­tent en dat maakt zelf stu­ren bij­na over­bo­dig. Zo­dra Opel Eye ziet dat je links de wit­te streep na­dert, stuurt hij au­to­ma­tisch sub­tiel bij en buigt de au­to naar rechts af. Be­land je rechts bij de streep, dan stuurt de au­to van­zelf weer naar links. Zo kun je kau­wend en krui­mels op­van­gend over de snel­weg me­an­de­ren, tot­dat de mel­ding in beeld ver­schijnt dat je stan­te pe­de het stuur moet vast­pak­ken. On­der Opel Eye val­len meer­de­re vei­lig­heids­sys­te­men. Zo houdt on­ze Insignia de af­stand tot de voor­gan­ger in de ga­ten, heeft hij een nood­rem­sys­teem voor stads­ver­keer en her­kent hij voet­gan­gers. De ca­me­ra’s zou­den ook ver­keers­bor­den moe­ten her­ken­nen, maar dat sys­teem maakt er een zootje van.

Als de bor­den 130 km/h ver­mel­den, blijft hard­nek­kig ‘100’ in beeld staan. Rijd je ver­vol­gens een 100-tra­ject bin­nen, dan geeft het sys­teem je een vrij­brief om te ver­snel­len naar 120 km/h. De mis­sers val­len ex­tra op door­dat ze groot op het head-up dis­play (995 eu­ro) ver­schij­nen. Dat za­ken als je ac­tu­e­le snel­heid, het toe­ren­tal en na­vi­ga­tiein­struc­ties op de voor­ruit wor­den ge­pro­jec­teerd is reu­ze han­dig, wa­re het niet dat de pro­jec­tie-ap­pa­ra­tuur op het dash­board ver­ve­lend in de voor­ruit re­flec­teert als de zon ver­keerd staat. Dan ver­schijnt er een soort zwar­te wc-bril in de voor­ruit. Het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um dat bij de prijs van het head-up dis­play is in­be­gre­pen, maakt dit voor een deel goed met zijn uit­ge­brei­de weer­ga­ve-op­ties en zijn haar­scher­pe beeld. De Insignia Sports Tou­rer voelt aan als een gro­te au­to, en dat is hij ook. Op 1,4 cen­ti­me­ter na is hij 5 me­ter lang en dat maakt ‘m mi­ni­maal 10 cen­ti­me­ter lan­ger dan al­le con­cur­ren­ten die ons te bin­nen schie­ten: de Re­nault Ta­lis­man, de Ford Mon­deo, de Maz­da6 en ook de Volks­wa­gen Pas­sat. Aan­ge­zien we ons bij het in­par­ke­ren va­ker dan eens af­vra­gen waar de car­ros­se­rie op­houdt, ko­men de par­keersen­so­ren voor en ach­ter goed van pas. Bin­nen­in pro­fi­teer je van de for­se bui­ten­ma­ten. Het is voor ons al­tijd een aan­ge­na­me ver­ras­sing als de lang­ste re­dac­teu­ren van on­ze re­dac­tie ach­ter el­kaar kun­nen zit­ten en dat kan in de Sports Tou­rer. Met an­de­re woor­den: op de ach­ter­bank heb je veel been­ruim­te. En ook om hoof­druim­te zit­ten we niet ver­le­gen. De ba­ga­ge­ruim­te heeft een vo­lu­me van 532 tot 1638 li­ter en dat is in lijn met de con­cur­ren­tie. Het is een prak­tisch laad­ruim met vlak­ke wan­den, een dub­be­le laad­vloer en een elek­tri­sche neer­klap­ba­re ach­ter­bank. Er is een 12-vol­taan­slui­ting voor bij­voor­beeld een koel­box. Een ver­ve­len­de tild­rem­pel waar de hond over kan strui­ke­len, ont­breekt.

HAGELSLAG

Het is tijd voor nog een bam­me­tje. Ge­luk­kig hoef je op de snel­weg wei­nig te scha­ke­len. Rij­dend in de zes­de ver­snel­ling on­der­neem je pas ac­tie zo­dra de snel­heid te­rug­valt tot on­der de 90 km/h. Daar­bo­ven schom­melt het toe­ren­tal rond de 1500 tpm en pakt de twee­li­ter die­sel­mo­tor mooi op als je het gas­pe­daal in­drukt. Het for­se maxi­ma­le kop­pel van 400 Nm is voor­han­den van­af 1750 tpm. Als je toch moet scha­ke­len, is dat zo ge­piept. De kor­te pook be­weegt met kor­te sla­gen door een dui­de­lijk af­ge­ba­kend scha­kel­pa­troon. Met zo’n fij­ne hand­bak en een po­ti­ge die­sel­mo­tor tot je be­schik­king, is het ver­ma­ke­lijk om hier en daar een sprin­tje te trek­ken. De streef­tijd van 0 naar 100 is 9 se­con­den. Die jeug­di­ge bal­da­dig­heid wordt aan­ge­moe­digd door het goe­de on­der­stel. Als be­stuur­der voel je na­me­lijk pre­cies wat er on­der de wie­len ge­beurt. Door­dat ga­ten en dwars­ri­chels sub­tiel wor­den door­ge­ge­ven, ben je meer be­trok­ken bij het au­to­rij­den. Ook is de vle­zi­ge be­stu­ring ver­ras­send com­mu­ni­ca­tief voor zo’n gro­te sta­ti­on­wa­gon. Hoe­wel de Insignia op de klin­ker­we­gen aan de har­de kant is, is het com­fort op de ega­le Ne­der­land­se snel­we­gen uit­ste­kend voor el­kaar. Dat ge­voel van wel­daad is voor een deel te

Stu­ren met je knie­ën is in de nieu­we Insignia min­der ge­vaar­lijk dan het klinkt.

dan­ken aan de er­go­no­mi­sche com­fort­stoe­len met ver­stel­ba­re zij­wan­gen. Hier­mee maak je de be­stuur­ders­stoel zo breed of smal als je zelf pret­tig vindt. Als we één ding moch­ten ver­an­de­ren aan de nieu­we Insignia, dan was het de vorm­ge­ving van het in­fo­tain­ment­sys­teem. De icoon­tjes waar je op drukt en de me­nu’s waar je door­heen na­vi­geert, zien er kaal uit. Opel weet van het be­staan van de iPho­ne, want het 8-inch tou­chs­creen on­der­steunt Ap­ple CarPlay, maar het merk biedt niet de ge­de­tail­leer­de en kleur­rij­ke grap­hics die de klan­ten ge­wend zijn. Wat de in­te­ri­eur­ont­wer­pers van Opel dan wel weer goed heb­ben ge­daan, is dat ze bij het te­rug­bren­gen van de hoe­veel­heid knop­pen toch een gro­te draai­knop voor het vo­lu­me heb­ben be­hou­den. Hij zit pal on­der het aan­raak­scherm en is op de tast te vin­den. Zo zien we het graag.

Com­for­ta­be­le ach­ter­bank met veel been- en hoof­druim­te. Als je 3125 eu­ro be­taalt voor ge­per­fo­reerd leer, moet je op­pas­sen voor val­len­de brood­krui­mels.

Deze bad­ge duidt op de spor­tie­ve bum­pers en zij­skirts. Dit­maal heeft OPC niets met pk’s te ma­ken. Fraaie werk­plek met er­go­no­mi­sche com­fort­stoe­len, ge­per­fo­reerd leer en alu­mi­ni­um pe­da­len. De brie­ven­bus van waar­uit het head- up dis­play wordt ge­pro­jec­teerd, re­flec­teert soms hin­der­lijk in de voor­ruit. De knop­pen op het sport­stuur heb­ben dui­de­lij­ke icoon­tjes. De stuur­ver­war­ming staat aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.