Ma­se­r­a­ti GranCa­brio Sport

De Ma­se­r­a­ti GranCa­brio kreeg een be­schei­den fa­ce­lift: de haai­en­neus en het in­fo­tain­ment­sys­teem zijn ver­nieuwd, maar aan de ma­gi­stra­le rij­be­le­ving is niet ge­tornd.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger, Bart Smak­man

We blik­ken even snel te­rug: in 2007 ont­hul­de Ma­se­r­a­ti de GranTu­ris­mo en twee jaar la­ter volg­de de open ver­sie van de sport­wa­gen, de GranCa­brio. Bei­de au­to’s wa­ren ele­gant, vol emo­tie en op en top Ita­li­aans. Lan­ge tijd gol­den ze als de de­sign- en ka­rak­ter­blauw­druk voor daar­op­vol­gen­de Ma­se­r­a­ti-mo­del­len. Dat het stijlvolle duo GranTu­ris­mo en GranCa­brio al bij­na een de­cen­ni­um lang on­ver­an­derd van de band rolt, be­wijst dat het ont­werp bij­na tijd­loos is. ‘Bij­na’ is hier het to­ver­woord, want in af­wach­ting van een vol­le­dig nieu­we ge­ne­ra­tie sport­wa­gens van Ma­se­r­a­ti, krij­gen de be­staan­de mo­del­len toch nog een fa­ce­lift. De voor de hand lig­gen­de pun­ten zijn aan­ge­pakt. Een ont­wer­per van Ma­se­r­a­ti heeft met een gum­me­tje over de ruim tien jaar ou­de de­sign­schet­sen van Pin­in­fa­ri­na ge­wre­ven en voor­zich­tig de voor­bum­per met de gril­le, de kop­lam­pu­nits en de lucht­in­la­ten uit­ge­wist. Met een vers ge­sle­pen pot­lood heeft hij ver­vol­gens al­les op­nieuw in­ge­te­kend. Voor­al de her­zie­ne gril­le valt op: hij was ovaal en nu zie je links en rechts een knik­je, als­of de haai­en­bek lang­zaam sluit. Voet­gan­gers die niet ver­schrikt weg­sprin­gen voor de haai­en­tan­den, wor­den bij het ver­nieuw­de mo­del be­ter be­schermd in het ge­val van een aan­rij­ding. Ook komt het nieu­we ont­werp de stroom­lijn ten goe­de. De groot­ste ver­an­de­ring vin­den we ech­ter bin­nen­in: er is een nieuw, mo­dern in­fo­tain­ment­sys­teem ge­plaatst.

BIJPUNTEN

Het ou­de in­fo­tain­ment­sys­teem had een klein beeld­scherm met gro­te pixels, was in­ge­richt als een vrou­wen­hand­tas en had func­ties die in­mid­dels zó ach­ter­haald wa­ren dat ou­de Pac­man- tij­den her­leef­den. Met de fa­ce­lift wordt een nieuw 8,4-inch tou­chs­creen ge­ïn­tro­du­ceerd dat over­weg kan met smartpho­nes die ‘pra­ten’ via Ap­ple CarPlay of An­droid Au­to. Zo­als ge­zegd is op het scherm druk­ken een mo­ge­lijk­heid, maar op een hob­bel­weg kun je ook de gro­te druk-/draai­knop naast de keu­ze­hen­del van de au­to­maat ter hand ne­men. Het groot­ste com­pli­ment dat we het in­fo­tain­ment­sys­teem kun­nen ge­ven, is dat het werkt zo­als je mag ver­wach­ten van een au­to in deze klas­se. Van­zelf­spre­kend is een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra bij de prijs in­be­gre­pen. Voor de rest is er wei­nig ver­an­derd. Ma­se­r­a­ti houdt vast aan de niet zo di­rec­te be­stu­ring, het nog­al straf ge­veer­de on­der­stel, de nors wer­ken­de zes­t­raps­au­to­maat van ZF en de luid brul­len­de at­mos­fe­ri­sche 4,7-li­ter V8. Zo­doen­de ko­men de GranTu­ris­mo en zijn open te­gen­han­ger nog steeds het best tot hun recht wan­neer de zon in de zee zakt, de eer­ste fles­sen ont­kurkt wor­den en ze stra­lend en grom­mend

Voet­gan­gers die niet ver­schrikt weg­sprin­gen, wor­den be­ter be­schermd bij een aan­rij­ding.

over de bou­le­vard rol­len – na­ge­staard door jong en oud. Voor­al de ele­gan­te ca­brio, een van de wei­ni­ge open vier­zit­ters waar­in je daad­wer­ke­lijk met z’n vie­ren kunt zit­ten, de­mon­streert zijn emo­ti­o­ne­le ta­len­ten als hij door flau­we boch­ten rolt en af en toe uit­haalt met Ita­li­aans tem­pe­ra­ment. In dit seg­ment is de GranCa­brio nog al­tijd een klas­se apart.

MA­SE­R­A­TI GRANCA­BRIO SPORT 4691 cm³, V8, 338 kW / 460 pk, 520 Nm 14,5 l/100 km (1 : 6,9), 337 g CO2/km 0-100 km/h in 5,0 s, 288 km/h 4910 / 1915 / 1380 mm 173 l 1980 kg op aan­vraag op aan­vraag

Het in­te­ri­eur is ver­trouwd, het in­fo­tain­ment­sys­teem werd ge­luk­kig ver­nieuwd.

De GranCa­brio staat op nieu­we Pi­rel­li P Ze­ro-ban­den die meer ki­lo­me­ters mee­gaan en voor een be­te­re ver­tra­ging zor­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.