Jaguar F-Ty­pe Cou­pé 2.0

De Jaguar F-Ty­pe is meer dan 27.500 eu­ro be­reik­baar­der ge­wor­den. Maar aan dit voor­deel­tje kleeft wel een con­se­quen­tie. Je zult na­me­lijk ge­noe­gen moe­ten ne­men met een viercilinder tur­bom­o­tor.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Igor Stuif­zand

Hoe­veel lof kan een au­to krij­gen? Als we 1 eu­ro in de pot had­den ge­daan voor elk su­per­la­tief dat de laat­ste vieren­half jaar over de Jaguar F-Ty­pe in Au­toRe­view heeft ge­staan, dan mocht el­ke redacteur van­daag nog z’n ei­gen exem­plaar uit­zoe­ken. We ma­ken er geen en­kel ge­heim van dat we de au­to ge­wel­dig vin­den – doet u mij maar een cou­pé. De F-Ty­pe is in vrij­wel al­le op­zich­ten mooi en prach­tig en we ken­nen maar wei­nig au­to’s die zo’n in­druk­wek­ken­de sound­track de we­reld in slin­ge­ren. Maar hoe­veel waar­de­ring de F-Ty­pe ook ver­dient, z’n van­af­prijs van 99.210 eu­ro slaat het en­thou­si­as­me di­rect dood. Dank u de koe­koek, voor zo­veel geld! Dat er tot nu toe in Ne­der­land nau­we­lijks meer dan 70 F-Ty­pes per jaar op ken­te­ken wer­den ge­zet, ver­baast ons dan ook niets. Jaguar grijpt de ge­le­gen­heid van een be­schei­den fa­ce­lift aan om de F-Ty­pe bin­nen be­reik van een veel gro­ter ko­pers­pu­bliek te bren­gen. Er is meer dan 27.500 eu­ro van de van­af­prijs af­ge­haald. Niet sim­pel­weg door de F-Ty­pe tot op het bot uit te kle­den, er een plas­tic in­te­ri­eur in te zet­ten en de su­per- char­ger in de ver­pak­king te la­ten, maar door een nieu­we ba­sis­mo­tor aan de reeks toe te voe­gen. Het gaat om de krach­tig­ste ver­sie van de alu­mi­ni­um In­ge­ni­um-mo­tor, net als in de XF met 300 pk. Wie de mo­to­ren­lijn van Jaguar ech­ter kent, zal de mo­to­ri­sche toe­voe­ging kun­nen er­va­ren als een school­feest waar je va­der veel te vroeg op de stoep staat om je mee naar huis te ne­men. Wat een de­cep­tie: de F-Ty­pe heeft een twee­li­ter viercilinder!

VERSTOPPERTJE

Maar la­ten we ons niet ver­lei­den tot voor­ba­ri­ge con­clu­sies, voor­dat we ach­ter het stuur stap­pen. Met 300 pk ligt het ver­mo­gen van de viercilinder F-Ty­pe na­me­lijk maar 40 pk ach­ter op dat van de ba­sis-V6. Jaguar geeft een tijd van een keu­rig net­te 5,7 tel­len op voor de hon­derd­sprint en even­goed komt de F-Ty­pe Two-Li­tre aan een top­snel­heid van 250 km/h. Bo­ven­dien zijn het niet zo­zeer de test­re­sul­ta­ten die de F-Ty­pe bij ons zo ge­liefd ma­ken, maar draait het voor­al om de be­le­ving. Een glans­rol is weg­ge­legd voor het tu­mult dat de brul­len­de V6 en bor­re­len­de V8 uit hun dub­be­le uit­laat­sys­teem la­ten klin­ken. In ogen­schouw ge­no­men dat hij uit de com­for­ta­be­le, be­paald niet luid­ruch­ti­ge XF stamt, heeft de viercilinder tur­bom­o­tor nog heel wat te be­wij­zen. Aan het for­maat van de cen­tra­le uit­laat­ko­ker in de ach­ter­bum­per zal het niet lig­gen. Je tui­nie­ren­de buur­man ziet er zo­maar een hout­ver­snip­pe­raar in, of je 4-ja­ri­ge buur­jon­ge­tje een ide­a­le schuil­plaats

Voor je 4-ja­ri­ge buur­jon­ge­tje is de uit­laat­ko­ker een ide­a­le schuil­plaats voor verstoppertje.

voor verstoppertje. Verstoppertje spe­len is er met de F-Ty­pe 2.0 ech­ter niet bij, want net als de zes- en acht­ci­lin­ders schopt de viercilinder tur­bom­o­tor heel wat her­rie. De uit­la­ten­bui­gers van Jaguar heb­ben weer knap werk ge­le­verd, door het vlak­ke me­cha­ni­sche ge­ruis dat de mo­tor van na­tu­re heeft, om te vor­men tot een war­me klank vol be­zie­ling. Ui­ter­aard zit er een knop­je op de mid­den­tun­nel waar­mee je het uit­laat­ge­luid nog eens kan ver­ster­ken, en klinkt er een ver­ma­ke­lijk ‘bob­ber­de­bop’ uit de eind­dem­per wan­neer je bij een hoog toe­ren­tal het gas­pe­daal los­laat. De viercilinder F-Ty­pe weet ons te be­roe­ren met zijn vo­ca­le ta­len­ten, maar van de snel­heids­be­le­ving zijn we min­der on­der de in­druk. Bij de be­loof­de 5,7 se­con­den op de hon­derd­sprint kwa­men we niet in de búúrt – uit de los­se pols stop­ten we on­ze stop­watch bij een klei­ne 7 tel­len. Dit vraagt om een nauw­keu­ri­ge test­ses­sie, wan­neer we in de ge­le­gen­heid zijn on­ze meet­ap­pa­ra­tuur in de au­to te in­stal­le­ren. Kun­nen we met­een nog wat lan­ger ge­nie­ten van de mooie ge­lui­den die er uit de uit­laat­ko­ker stro­men.

DRAAIORGEL

Dat de nieu­we ba­sis­ver­sie een pres­ta­tie­tre­de la­ger staat dan de krach­ti­ger ver­sies van de F-Ty­pe, is een lo­gi­sche con­se­quen­tie van het la­ge­re mo­tor­ver­mo­gen. Maar ten op­zich­te van de zes- en de acht­ci­lin­ders brengt de toe­pas­sing van de alu­mi­ni­um viercilinder ook een be­lang­rijk plus­punt met zich mee: er leunt veel min­der ge­wicht op de voor­wie­len. En dat merk je. De au­to luis­tert nét dat klei­ne beet­je scher­per naar de stuur­be­we­gin­gen, waar­door hij snel­ler van rich­ting ver­an­dert en ge­mak­ke­lij­ker in een bocht te plaat­sen is. De be­krach­ti­ging kent twee werk­ge­bie­den: sterk in het com­fort­pro­gram­ma, zwak als je met de schuif­knop op de mid­den­tun­nel voor Dy­na­mic kiest. Wat trou­wens niet wil zeg­gen dat je in Com­fort aan een draaiorgel lijkt te draai­en. Het kost min­der spier­kracht het stuur te be­we­gen, maar dat gaat niet ten kos­te van het ge­voel. De ver­zwaar­de be­stu­ring in Dy­na­mic zorgt er wat dat aan­gaat al­leen voor dat je zelf har­der moet wer­ken – en heeft ei­gen­lijk dus niet zo­veel toe te voe­gen. De ham­vraag is: ne­men we de viercilinder F-Ty­pe voor 71.620 eu­ro (voor de cou­pé), of spaar je lie­ver door voor de meer dan 27.500 eu­ro duur­de­re zes­ci­lin­der? Er­van uit­gaan­de dat de fa­brieks­op­ga­ve voor de pres­ta­ties wel de­ge­lijk klopt, heeft de F-Ty­pe V6 Su­per­char­ger met 340 pk wei­nig ex­tra’s te bie­den (260 km/h, 5,3 se­con­den) en voor al­leen het ge­bul­der van de zes­ci­lin­der is de meer­prijs wel heel erg hoog. Wij zou­den het wel we­ten.

Nee, Jaguar mon­teer­de geen plas­tic in­te­ri­eur om de prijs te druk­ken.

Met de mo­de­lup­da­te be­schikt de F-Ty­pe over aan­ge­pas­te bum­pers en scher­per ge­te­ken­de kop­lam­pen met full- led-tech­niek. De viercilinder F-Ty­pe heeft slechts één eind­pijp, maar het for­maat en de ge­luids­pro­duc­tie zijn al­les­be­hal­ve be­schei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.