BMW M240i xDri­ve

Na drie suc­ces­vol­le ja­ren krij­gen de BMW 2-se­rie Ca­brio en Cou­pé een fa­ce­lift. Ten­min­ste, dat moesten we aan­ne­men toen we de sleu­tel kre­gen, want wij za­gen geen ver­schil met de voor­gan­gers. Tot we ach­ter het stuur kro­pen.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Jaap Pe­ters

La­ten we eerst de zes­ci­lin­der­fe­ti­sjis­ten ge­rust­stel­len: BMW heeft de fa­ce­lift niet aan­ge­gre­pen om een mo­der­ne viercilinder in de M240i te plaat­sen. De drie­li­ter zes­ci­lin­der, die het met hulp van een tur­bo tot 340 pk en 500 Nm schopt, is ge­woon ge­hand­haafd. Ook de an­de­re mo­to­ren die dienst­doen in de 2­se­rie, zo­als de drie­ci­lin­der uit de 218i die 136 pk le­vert, liet BMW on­ge­moeid. De M240i is er met ach­ter­of vier­wiel­aan­drij­ving en in bei­de ge­val­len hoef je niet bang te zijn dat je je ver­veelt ach­ter het stuur. Het is heer­lijk om de in leng­te­rich­ting ge­plaatste zes­ci­lin­der lijn­mo­tor door het toe­ren­be­reik te ho­ren dra­ven. De mooie die­pe bas­toon bij la­ge toe­ren­tal­len gaat steeds vol­ler klin­ken bij ho­ge toe­ren­tal­len. Als be­stuur­der moet je wel heel on­ge­voe­lig zijn, wil je niet in be­ko­ring ra­ken van de mooie me­lo­die­ën.

IN DE­TAIL

Tot nu toe is er ech­ter niets nieuws on­der de zon: dit was in de vo­ri­ge M240i ook al zo. Wat ver­an­der­de er dan wel? La­ten we bij het ui­ter­lijk be­gin­nen. De 2­se­rie heeft nu stan­daard full led­kop­lam­pen, waar­bij de vorm­ge­ving van de lam­pen werd aan­ge­past. Voor ac­tie­ve bocht­ver­lich­ting moet je 832 eu­ro bij­be­ta­len. De lucht­roos­ters wer­den wat bre­der en ook de gril­le met de nie­ren werd ge­wij­zigd. Aan de ach­ter­kant blij­ven de ver­an­de­rin­gen be­perkt tot nieu­we licht­units. Veel heeft het al­le­maal niet om het lijf. Bin­nen­in zijn de wij­zi­gin­gen wel met­een zicht­baar. Het dash­board is nog meer op de be­stuur­der ge­richt en de sfeer werd luxer. Zo zijn de ma­te­ri­a­len boven op het dash­board zach­ter. BMW was tot voor kort wat slor­dig in de de­tails en dat is ein­de­lijk recht­ge­zet. Som­mi­ge be­die­nings­ele­men­ten zijn nu in hoog­glans zwart uit­ge­voerd. De knop­pen van de elek­tri­sche raam­be­die­ning kre­gen een ver­chroomd rand­je en de be­ker­hou­ders een nieu­we af­dek­schuif. Het zijn de­tails, maar bij een au­to die min­stens 37.000 eu­ro moet kos­ten, mag je juist ver­wach­ten dat daar veel aan­dacht aan be­steed wordt. Het lijkt er­op dat BMW ein­de­lijk pro­beert bij Au­di aan te ha­ken. De be­die­ning werd ook nog wat ver­be­terd: de 2­se­rie heeft het nieu­we beeld­scherm dat ook al in duur­de­re mo­del­len werd ge­schroefd. Je hebt nu de be­schik­king over de nieuw­ste ge­ne­ra­tie van het iDri­ve­sys­teem, met draai­/ druk­knop­pen en een aan­ra­kings­ge­voe­lig op­per­vlak. Bo­ven­dien werkt het sys­teem ook via spraak­be­stu­ring. Com­man­do’s ge­ven via

ge­ba­ren, zo­als bij de 5­se­rie, kan he­laas nog niet. Wel kun je je smartpho­ne draad­loos op­la­den via in­duc­tie.

IN DE FI­LE … OF JUIST NIET

De ba­sis­ver­sie van de 2­se­rie heeft al stan­daard BMW Con­nec­ted Dri­ve Ser­vi­ces. Je krijgt dan ac­tu­e­le ver­keers­in­for­ma­tie met waar­schu­wings­func­tie voor ge­vaar. Weg is de er­ger­nis over de ANWB, die op de ra­dio fi­les meldt die óf drie keer zo lang zijn ge­wor­den, óf al zijn op­ge­lost. Bo­ven­dien kun je een aan­tal BMW­apps via je smartpho­ne in het sys­teem in­te­gre­ren. Voor Ap­ple CarPlay be­taal je 321 eu­ro ex­tra – erg flauw van BMW. Het nieu­we mo­del staat al bij de dea­ler, prij­zen be­gin­nen bij 37.350 eu­ro voor de 218i. De M240iA kost 61.730 eu­ro, met vier­wiel­aan­drij­ving be­taal je zelfs 68.146 eu­ro.

Het lijkt er­op dat BMW ein­de­lijk pro­beert bij Au­di aan te ha­ken.

Het dash­board werd licht ge­wij­zigd en heeft nu een in­stru­men­ta­ri­um in black pa­nel- de­sign. Nieuw beeld­scherm met drie in­for­ma­tie­scher­men naar keu­ze. Voor wie geen ver­schil ziet met de vo­ri­ge 2-se­rie: de licht­sig­na­tuur van de ach­ter­lich­ten is ge­wij­zigd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.