Range Rover Velar

Ver ach­ter de con­cur­ren­tie aan, komt uit­ge­re­kend de uit­vin­der van de luxe all day- suv nú nog eens met een mid­del­gro­te suv aan­zet­ten: de Range Rover Velar. Je zal maar net een nieu­we Ma­can/Q5/XC60/X3/Stel­vio/GLC/F-Pa­ce heb­ben be­steld ...

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Igor Stuif­zand

Heb jij het zien aan­ko­men? Wij na­me­lijk niet. Al­hoe­wel het na­tuur­lijk ook weer niet vol­strekt on­denk­beel­dig was dat het ga­pen­de gat tus­sen de Evo­que en de Sport nog eens zou wor­den op­ge­vuld. Toch is de Range Rover Velar voor ve­len ge­ko­men als een ver­ras­sing. Een heel gro­te zelfs, al­hoe­wel de spe­ci­fi­ca­ties dat te­gen­spre­ken. Want met 4,80 me­ter meet de Velar maar en­ke­le cen­ti­me­ters meer in de leng­te dan de Volks­wa­gen Pas­sat Va­ri­ant. Dat de Velar zo groot lijkt, komt ge­heel op con­to van zijn de­sign, dat on­der lei­ding van Ger­ry McGovern vorm kreeg. De Velar is re­la­tief laag, maar met een kor­te over­hang aan de voor­zij­de, een lan­ge ho­ge vier­kan­te neus, een vlak lig­gen­de voor­ruit, ho­ge flan­ken met la­ge ra­men, gro­te wie­len, een (voor 686 eu­ro ex­tra) zwart ge­lakt dak en een lan­ge over­hang aan de ach­ter­zij­de, valt moei­lijk in te schat­ten hoe groot hij nu echt is.

INSCHIKKELIJK

Ook van­bin­nen schept de Velar het ge­voel dat je in een enor­me au­to zit. Van­af de ho­ge com­man­do­post heb je uit­zicht over een mo­tor­kap waar­op ge­mak­ke­lijk een voet­bal­wed­strijd ge­speeld kan wor­den en de mid­den­con­so­le gaat haast naad­loos over in de trans­mis­sie­tun­nel, die zo breed is dat de re­la­tie met je bij­rijd(st)er tij­de­lijk een stuk af­stan­de­lij­ker wordt. Land Rover heeft kwis­tig ge­strooid met mooie full­co­lour en ho­ge­re­so­lu­tie tft­scher­men en tou­chs­creens. En in de spa­ken van het stuur zit­ten geen knop­pen, maar klei­ne aan­raak­vlak­ken. Op de mid­den­con­so­le zit­ten nog maar twee gro­te mul­ti­func­ti­o­ne­le draai­knop­pen, maar ver­uit de mees­te func­ties wor­den in­of uit­ge­scha­keld met de tip­toet­sen die in de ver­schil­len­de me­nu’s van het on­der­ste kleu­ren­scherm zijn ver­werkt. Hoe­wel vet­te vin­gers al heel snel het vol­le­di­ge op­per­vlak van de tou­chs­creen be­zoe­de­len, maakt het ont­werp van het dash­board een zeer ‘clea­ne’ in­druk. Zon­der dat de mi­ni­ma­lis­ti­sche rust ver­stoord wordt, val­len er toch ve­le prach­ti­ge de­tails te be­won­de­ren, zo­als de per­fo­ra­tie van het leer op de stoe­len en de luid­spre­ker­roos­ters in Union Jack­mo­tief. Net als het bui­ten­ont­werp van de Velar is de ar­chi­tec­tuur van het in­te­ri­eur een lust voor het oog. Door de lan­ge over­hang aan de ach­ter­zij­de – de af­stand van­af het ach­ter­wiel tot aan de bum­per – ont­staat het ver­moe­den dat de Velar een zee aan ruim­te te bie­den heeft. Wat be­treft het laad­vo­lu­me klopt die in­druk vol­ko­men: als je het vol­waar­di­ge re­ser­ve­wiel hebt ver­ruild voor een ban­den­re­pa­ra­tie­kit, be­draagt dit 673 tot 1731 li­ter. Daar kun­nen de Stel­vio, de Q5 en de Ma­can (zie Au­toRe­view num­mer 8 voor een tri­otest) nog eens een punt­je aan zui­gen. Wat ove­ri­gens niet au­to­ ma­tisch in­houdt, dat het er op de ach­ter­bank ook zo ri­ant aan toe­gaat. Door het for­se for­maat van de heer­lijk zit­ten­de voor­stoe­len is het hier schip­pe­ren met de be­schik­ba­re been­ruim­te, en zul­len de pas­sa­giers voor een aan­ge­na­me zit­hou­ding een be­roep moe­ten doen op de in­schik­ke­lijk­heid van be­stuur­der en bij­rij­der.

OP HET LIJF GE­SCHRE­VEN

Te doen ge­brui­ke­lijk bij de in­tro­duc­ties van nieu­we au­to’s, laat ook Land Rover ons bij deze eer­ste ken­nis­ma­king met de Velar al­leen rij­den in de meest com­ple­te uit­voe­rin­gen van de krach­tig­ste ben­zi­ne­en die­sel­ver­sies. Wij wor­den op pad ge­stuurd met een Velar D300 R­Dy­na­mic HSE, waar­van al­le vier de wie­len door een drie­li­ter V6­twin­tur­bo­die­sel wor­den be­deeld met 300 pk en een ko­nink­lijk kop­pel van 700 new­ton­me­ter. Met zo­veel trek­kracht is de Velar een vlot­te au­to: in 6,5 se­con­den is de 100­sprint ge­piept en de top­snel­heid van 241 km/h is een pui­ke pres­ta­tie voor een au­to van dit for­maat en een ge­wicht à 1959 ki­lo. De com­bi­na­tie van deze mo­tor en ver­snel­lings­bak wordt in

De­tails als de per­fo­ra­tie van het leer en de luid­spre­ker­roos­ters in Union Jack-mo­tief ver­die­nen gro­te be­won­de­ring.

meer­de­re pro­duc­ten van Jaguar Land Rover toe­ge­past, maar door de moei­te­lo­ze van­zelf­spre­kend­heid waar­op het soe­ve­rei­ne kop­pel wordt om­ge­zet in voort­stu­wing, is hij de Velar op het lijf ge­schre­ven. Dat het wis­se­len van de ver­snel­lin­gen zo nu en dan ge­paard gaat met een licht schok­je, kun­nen we de au­to niet aan­re­ke­nen. Met al z’n tand­wie­len, kop­pe­lin­gen en as­sen is het over­bren­gings­me­cha­niek dus­da­nig com­plex, dat een klein beet­je spe­ling hier of daar zelfs nood­za­ke­lijk is om de boel heel te hou­den. El­ke Velar is voor­zien van deze acht­traps au­to­maat en Ter­rain Re­spon­se­vier­wiel­aan­drij­ving, die zes of­froad­pro­gram­ma’s telt. De ver­on­der­stel­de ho­ge prijs­stel­ling van de Velar (de au­to wordt ge­le­verd van­af 73.800 eu­ro) zet zich in het juis­te per­spec­tief wan­neer de lan­ge lijst met stan­daard­voor­zie­nin­gen wordt af­ge­zet te­gen die van de con­cur­ren­tie. Een ver­ge­lijk­baar ge­mo­to­ri­seer­de Au­di Q5 met

Al­le Ve­lars zijn uit­ge­rust met adap­tie­ve schok­dem­pers.

quat­tro­aan­drij­ving en S tro­nic­ver­snel­lings­bak is er van­af zo’n 63.000 eu­ro, maar als de uit­rus­ting van deze au­to naar het ni­veau van de in­stap­Velar wordt ge­tild, lig­gen de prij­zen in­eens erg dicht bij el­kaar.

LERING

Zeer waar­schijn­lijk zul­len de zes­ci­lin­ders (van­af 91.400 eu­ro) in Ne­der­land maar mond­jes­maat ver­kocht wor­den, het gros van de Ve­lars krijgt bij ons een viercilinder ben­zi­ne­of die­sel­mo­tor. Voor on­ze be­vin­din­gen van deze mo­tor­va­ri­an­ten zul­len we je moe­ten door­ver­wij­zen naar een la­te­re uit­ga­ve van Au­toRe­view, zo­als je ook ons oor­deel over de rij­ei­gen­schap­pen van de min­der ver­mo­gen­de, op sta­len spi­ra­len ve­ren­de Ve­lars te­goed houdt. Bij de krach­tig­ste ben­zi­ne­en die­sel­ver­sies wordt het ver­loop van het weg­dek on­der het loop­vlak van de ban­den ge­ë­ga­li­seerd door lucht­kus­sens. Wel zijn al­le Ve­lars stan­daard uit­ge­rust met adap­tie­ve schok­dem­pers, die de keu­ze bie­den uit een au­to­ma­ti­sche dem­per­re­ge­ling, een com­fort­stand en een spor­tie­ve hard­heid. De Velar waar­mee wij on­der­weg zijn, staat op wie­len met de in­druk­wek­ken­de dia­me­ter van 21 inch. Jaguar Land Rover heeft dui­de­lijk lering ge­trok­ken uit het commentaar op de ner­veu­ze rij­ei­gen­schap­pen van de F­Pa­ce, wan­neer deze op wie­len van ge­lijk groot­for­maat stond. Ook al ko­men de Velar en de F­Pa­ce on­der­huids voor een groot deel met el­kaar over­een – bei­de au­to’s heb­ben een alu­mi­ni­um car­ros­se­rie­con­struc­tie en staan op de­zelf­de wiel­ba­sis van 2874 mm – de nieu­we Range Rover rolt met veel meer rust over een hob­be­li­ge on­der­grond dan de Jaguar, waar­door het com­fort op een veel ho­ger ni­veau staat. Zo­als het een Range Rover be­taamt, zijn ook de ter­rein­vaar­dig­he­den van de Velar van hoog ni­veau. In­mid­dels is de of­froad­tech­no­lo­gie zo ver door­ont­wik­keld, dat een paar ra­ke vin­ger­be­we­gin­gen op de tou­chs­creen vol­staat om de elek­tro­ni­ca voor te be­rei­den op de om­stan­dig­he­den die de au­to te wach­ten staat. En dan is het slechts nog een kwes­tie van de tros­sen los­sen en de tech­niek al­le ar­beid toe­ver­trou­wen. De Velar be­klimt stei­le hel­lin­gen als een berg­geit, hij sleurt zich door de mod­der als een com­man­do op mis­sie en duikt in snel­stro­men­de beek­jes als een grizz­ly die trek heeft in ver­se zalm. Hoe­wel de Velar met na­me voor as­falt­ge­bruik in de wieg is ge­legd, ver­loo­chent hij zijn af­komst niet. Ook al moet de Velar zich eerst nog maar eens be­wij­zen te­gen­over de ij­zer­ster­ke con­cur­ren­tie. Wij zou­den op dit mo­ment niet graag met de ge­dach­te wil­len le­ven dat we nét een Q5, Stel­vio, X3, F­Pa­ce, GLC, Ma­can of XC60 ­had­den­be­steld­...

Wan­neer de au­to rijdt, lig­gen de por­tier­gre­pen glad in het plaat­werk. Zo­dra je stil­staat en de deu­ren ont­gren­deld zijn, ko­men ze weer uit hun schuil­plaats te­voor­schijn. De car­ros­se­rie van de Range Rover Velar is ge­heel van alu­mi­ni­um ge­maakt.

De of­froad­tech­niek van de Velar neemt je al­le werk uit han­den. Het eni­ge dat je zelf nog hoeft te doen, is stu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.