Nis­san X-Trail

Tot 2014 was de X-Trail een op zich­zelf staand mo­del, daar­na plak­te Nis­san het ty­pe­plaat­je van deze suv op de ver­leng­de Qas­h­qai. Toch bleef de X-Trail het stoer­de­re al­ter­na­tief. De re­cen­te fa­ce­lift heeft de toe­ge­voeg­de waar­de zelfs nog iets ver­groot.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

Wie de vo­ri­ge X-Trail te braaf vond, komt met de ver­nieuw­de ver­sie vol­le­dig aan zijn trek­ken. Voor­al de neus oogt een stuk stoer­der. Dat is met na­me te dan­ken aan de die­per in de bum­per door­ge­trok­ken gril­le. De scherp ge­te­ken­de full-led­kop­lam­pen (stan­daard op de Te­k­na) heb­ben dy­na­mi­sche bocht­ver­lich­ting. De ron­de mist­lam­pen zijn ver­van­gen door recht­hoe­ki­ge exem­pla­ren, wat even­eens voor een se­ri­eu­ze­re uit­stra­ling zorgt. Aan de ach­ter­kant zien we nieu­we led-licht­units, even­als een ge­wij­zig­de bum­per met chroom­strip. In Ne­der­land is de Nis­san X-Trail niet zo’n kas­kra­ker als de Qas­h­qai. We­reld­wijd is de X-Trail daar­en­te­gen de best­sel­ler van het merk. Vol­gens Nis­san is het zelfs de po­pu­lair­ste suv ter we­reld. Om die top­po­si­tie te hand­ha­ven, heb­ben de Ja­pan­ners zich bij de fa­ce­lift niet be­perkt tot wij­zi­gin­gen aan het ui­ter­lijk. Het in­te­ri­eur kreeg even­eens een op­fris­beur­tje en ook op vei­lig­heids­ge­bied is er nieuws on­der de zon. De ge­fa­ce­lif­te X-Trail heeft een dik­ker stuur met af­ge­plat­te on­der­kant en een klei­ne­re naaf. Dit ver­be­tert het zicht op het in­stru­men­ta­ri­um. Wij rij­den de Te­k­na-uit­voe­ring, die stan­daard over le­ren be­kle­ding be­schikt. In­dien ge­wenst kun je de ze­tels ver­war­men, óók die van de twee­de zit­rij. Heer­lijk op kou­de win­ter­da­gen, maar de knop­pen voor de stoel­ver­war­ming zijn niet voor al­le in­zit­ten­den even ge­mak­ke­lijk be­reik­baar. Dank­zij de zach­te, le­ren zij­stuk­ken van de tun­nel­con­so­le kan de be­stuur­der zijn rech­ter­knie tij­dens het rij­den lek­ker op­zij la­ten leu­nen. Ook het rech­ter­deel van het dash­board is met zacht, leer­ach­tig ma­te­ri­aal be­kleed, wat het in­te­ri­eur een chic tin­tje geeft. Om de mu­ziek­lief­heb­bers on­der zijn cli­en­tè­le te be­die­nen, voor­ziet Nis­san de X-Trail Te­k­na van een hoog­waar­dig au­dio­sys­teem van Bo­se, met acht luid­spre­kers. Di­gi­ta­le ra­dio is op al­le uit- voe­rin­gen stan­daard, maar naar Ap­ple CarPlay en An­droid Au­to zoek je te­ver­geefs.

SUB­TIE­LE VOETBEWEGING

Door het ge­wij­zig­de ui­ter­lijk is de leng­te van de X-Trail met 5 cm toe­ge­no­men. Die be­draagt nu 4,69 me­ter, waar­mee hij 31 cen­ti­me­ter lan­ger is dan de Qas­h­qai. Tij­dens het rij­den voelt de au­to te­vens gro­ter en vol­was­se­ner aan dan z’n broer­tje en in com­bi­na­tie met de sterk­ste die­sel­mo­tor (177 pk en 380 Nm) is het re­laxed rij­den, ook in het ter­rein. Voor­zien van vier­wiel­aan­drij­ving blijkt de X-Trail net zo stoer als hij er­uit­ziet. Stei­le hel­lin­gen, los ge­steen­te en die­pe mod­der­plas­sen hou­den hem niet te­gen. Het veer­com­fort blijft daar­bij zeer ac­cep­ta­bel, op as­falt is dat zelfs uit­ste­kend. De ex­tra leng­te die de X-Trail ten op­zich­te van de Qas­h­qai biedt, kun je te­gen meer­prijs la­ten op­vul­len met een der­de zit­rij, die de au­to

Voor­zien van vier­wiel­aan­drij­ving is de X-Trail net zo stoer als hij er­uit­ziet.

om­to­vert tot ze­ven­zit­ter. Door­dat de re­gu­lie­re ach­ter­bank zich 13 cm naar vo­ren laat schui­ven, ver­loopt de in­stap naar de der­de rang pro­bleem­loos. Kinderen vin­den daar een pri­ma zit­plaats, voor vol­was­se­nen is het er niet ri­ant. Met vijf men­sen aan boord is er ruim­te voor 565 li­ter ba­ga­ge (15 meer dan voor­heen). De ach­ter­klep kun je in de Te­k­na des­ge­wenst ope­nen met een sub­tie­le voetbeweging on­der de bum­per. Op vei­lig­heids­ge­bied on­der­scheidt de ver­nieuw­de X-Trail zich met een au­to­noom rem­sys­teem dat nu ook voet­gan­gers her­kent. Van­af vol­gend jaar wor­den de au­to­ma­tisch ge­scha­kel­de X-Trails le­ver­baar met Pro Pi­lot. Dit sys­teem kan in fi­lever­keer de be­die­ning van het gas­pe­daal, de rem­men en de be­stu­ring over­ne­men. De van­af­prijs van de X-Trail DIG-T met 163 pk ster­ke ben­zi­ne­mo­tor be­draagt 31.290 eu­ro, de prij­zen van de ove­ri­ge ver­sies zijn nog niet be­kend.

In de vier­wiel­aan­ge­dre­ven X-Trail hoef je niet bang te zijn voor een beet­je zand en mod­der. Aan boord van de Te­k­na-ver­sie word je ver­wend door le­ren be­kle­ding. Als je de ach­ter­ste zit­rij­en plat­legt, kun je 1996 li­ter aan spul­len mee­ne­men. Dank­zij de ver­schuif­ba­re ach­ter­bank is de der­de zit­rij goed te be­rei­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.