KLAAR VOOR DE START

Auto Review - - NIEUWS -

Hij was al eni­ge tijd ge­le­den aan­ge­kon­digd, en hier is hij dan: de nieu­we wa­ter­stof­au­to van Hyun­dai. De Ko­re­a­nen pre­sen­te­ren hem als Next Generation FCEV, maar we ver­wach­ten dat hij bij zijn markt­in­tro­duc­tie een naam krijgt die iets pret­ti­ger in de mond ligt. Na­tuur­lijk had Hyun­dai al eni­ge tijd de ix35 op wa­ter­stof, maar dat was een aan­ge­pas­te ver­sie van een be­staand mo­del. Bij de Next Generation FCEV gaat het om een au­to die van­af de eer­ste schet­sen be­doeld was als wa­ter­stof­au­to, net als de Toyo­ta Mi­rai. An­ders dan die Ja­pan­se con­cur­rent gaat het bij Hyun­dai om een con­ven­ti­o­neel vorm­ge­ge­ven suv en niet om een vreemd­soor­ti­ge se­dan die uit een scien­ce­fic­ti­on-se­rie lijkt te zijn ont­snapt. Ook van­bin­nen ziet de au­to er­uit als een mo­der­ne, maar con­ven­ti­o­ne­le suv, en dat lijkt ons een slim­me zet. De aan­drijf­tech­niek is im­mers al bij­zon­der ge­noeg. Ten op­zich­te van de ix35 met brand­stof­cel heeft de nieu­we suv een ver­be­terd ren­de­ment (60 vs. 55,3 pro­cent), wat voor een ac­tie­ra­di­us van 580 ki­lo­me­ter moet zor­gen. Met een ver­mo­gen van 163 pk zou de au­to tot fat­soen­lij­ke pres­ta­ties in staat moe­ten zijn, maar een en an­der is na­tuur­lijk sterk af­han­ke­lijk van het ge­wicht. Tot dus­ver zwijgt Hyun­dai nog over ac­ce­le­ra­tie­tij­den, top­snel­he­den en ki­lo­gram­men. Ook over prij­zen is nog niets be­kend. Hyun­dai heeft eer­der aan­ge­ge­ven dat het de ‘groen­ste’ au­to­fa­bri­kant ter we­reld wil wor­den en na de elek­tri­sche en hy­bri­de Io­niq lijkt de Next Generation FCEV een flin­ke stap in die rich­ting te zet­ten. Als al­les vol­gens plan ver­loopt, komt de brand­stof­cel­au­to vol­gend jaar op de markt en in de twee jaar daar­na wil de Ko­re­aan­se fa­bri­kant nog veer­tien an­de­re mo­del­len uit­bren­gen die zijn groe­ne plan­nen on­der­stre­pen, waar­on­der een elek­tri­sche Ko­na. Met de am­bi­ties van Hyun­dai is dus niets mis, maar het is nog wel even de vraag hoe lang het duurt voor­dat er een fat­soen­lij­ke in­fra­struc­tuur voor het tan­ken van wa­ter­stof van de grond komt. Wordt ver­volgd ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.