OVER DE TOP

Auto Review - - NIEUWS -

Voor wie on­langs een nieu­we Rolls-Royce Phantom heeft aan­ge­schaft, is het even slik­ken. Dacht je net de ab­so­lu­te top in huis te heb­ben wat luxe en com­fort be­treft, komt er een gloed­nieuw mo­del dat er nog flink over­heen gaat. De ui­ter­lij­ke wij­zi­gin­gen sprin­gen niet eens on­mid­del­lijk in het oog, maar dat komt vast door­dat we niet da­ge­lijks een Phantom te­gen­ko­men. Wel­licht is de (nog) ho­ge­re gril­le de op­val­lend­ste ver­an­de­ring, en als je goed kijkt, zie je dat het im­po­san­te spijl­werk in de car­ros­se­rie is ge­ïn­te­greerd. De gril­le wordt ge­flan­keerd door niet al te gro­te kop­lam­pen, die met be­hulp van la­ser­tech­niek ruim een hal­ve ki­lo­me­ter ver kun­nen schij­nen. Aan de ach­ter­kant is niet al te veel ge­wij­zigd, maar on­der­huids is er des te meer aan de hand. De ba­sis van de nieu­we Phantom – en al­le ko­men­de ge­ne­ra­ties Roll­sen – wordt ge­vormd door een nieuw alu­mi­ni­um spa­ce­fra­me. Rolls-Royce zelf rept van theAr­chi­tec­tu­reofLuxu­ry. Hoe dan ook zorgt de nieu­we ba­sis voor een fik­se ge­wichts­be­spa­ring en een sterk ver­be­ter­de tor­sie­stijf­heid. Voor het in­te­ri­eur van de Phantom be­zigt de fa­bri­kant de term sui­te, en ze­ker als we de uit­dos­sing van de Phantom EWB met ver­leng­de wiel­ba­sis op de fo­to’s be­kij­ken – ook te her­ken­nen aan de alu­mi­ni­um dor­pel­strip – dekt die term de la­ding vol­le­dig. Het is een bon­te men­ge­ling van paars en wit leer, ge­com­bi­neerd met hoog­glans zwart en ge­bor­steld alu­mi­ni­um. Een populaire rap­per zal zich er di­rect thuis­voe­len, de ge­mid­del­de Brit­se graaf zal na het uit­roe­pen van een ge­schokt good gra­cious waar­schijn­lijk het adel­lij­ke hoofd fluks af­wen­den. Ge­luk­kig is de Phantom voor dit deel van de cli­en­tè­le even­eens le­ver­baar met een meer klas­siek ogen­de in­te­ri­eur­sty­ling. Maar ook in dat ge­val be­schik je over de he­mel­be­kle­ding met fon­ke­len­de ster­ren, en kun je kie­zen uit een breed as­sor­ti­ment elek­tri­sche klap­ta­fels, beeld­scher­men, whis­ky- en cham­pag­ne­gla­zen, koel­kas­ten en su­per­de­luxe stoe­len met al­ler­han­de span­nen­de ver­stel­mo­ge­lijk­he­den. Als je ach­ter in de Phantom net een glaas­je Chi­vas Regal Roy­al Sa­lu­te 62 Gun aan het in­schen­ken bent, wil je na­tuur­lijk niet knoei­en als Ja­mes die kuil in het weg­dek te laat op­merkt. Daar­om voor­zag Rolls-Royce de Phantom van Ma­gic Car­pet Ri­de, of­te­wel een lucht­ge­veerd on­der­stel dat zich tot 100 km/h ac­tief aan het weg­dek aan­past. Ui­ter­aard heeft Rolls-Royce bij het con­stru­e­ren van de Phantom ook oog ge­had voor de ge­voe­li­ge oor­tjes van zijn ede­le klan­ten. Zij pro­fi­te­ren van meer dan 100 ki­lo aan ge­luid­we­ren­de ma­te­ri­a­len, waar­door de Phantom de meest ge­ruis­lo­ze au­to ter we­reld zou zijn. Ook de ban­den ont­kwa­men niet aan de de­ci­bel­len­jacht; Rolls-Royce liet spe­ci­aal ‘Si­lent Se­al’-rub­ber ont­wik­ke­len waar­door het nieu­we mo­del zo’n 10 pro­cent stil­ler moet zijn dan zijn voor­gan­ger. Dat je bin­nen­in de 675 pk ster­ke, dub­bel ge­bla­zen V12 niet hoort, is ei­gen­lijk best jam­mer, want die klinkt fan­tas­tisch. Om de in­zit­ten­den voor al­le mo­ge­lij­ke on­heil van bui­ten­af te be­hoe­den, heb­ben de da­mes en he­ren uit Good­wood de Phantom vol­ge­stopt met al­le denk­ba­re vei­lig­heids­snuf­jes. Ui­ter­aard is ook de be­ken­de acht­traps au­to­maat stan­daard. Eind dit jaar gaan de or­der­boe­ken open. Wat de au­to gaat kos­ten, is nog niet be­kend­ge­maakt, maar re­ken op een be­drag met zes cij­fers, waar­van het eer­ste een vijf is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.