WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Bart Smak­man

Dit kleur­rij­ke drie­tal maakt mij blij. Te vaak krij­gen we test­au­to’s te leen in de kleu­ren man­hat­tangrijs, ro­di­um­grijs, quan­tum­grijs, mi­ne­raal­grijs, day­to­na­grijs of monsoongrijs. Op de Ne­der­land­se we­gen is het kleu­ren­aan­bod net zo: al­le au­to’s van het for­maat Volks­wa­gen Po­lo en gro­ter zijn ge­spo­ten in saaie maat­pak­t­in­ten. Al­leen stads­au­to’s wor­den nog ge­con­fi­gu­reerd als­of het snea­kers zijn: in fel­le kleu­ren en met een hoog zie-mij-eens­ge­hal­te. De ge­le kleur staat de Up goed, de oran­je tint van de Ka+ is nog te sub­tiel – doe mij maar fel hup-hol­land-hu­poran­je. De ro­de Kia Picanto in GT-Li­ne-uit­voe­ring ziet er rond­uit on­deu­gend uit. Hij heeft gro­te ven­ti­la­tie­ga­ten in de voor­bum­per, po­che­ri­ge si­de­skirts en een dub­be­le uit­laat aan de ach­ter­kant. Deze ui­ter­lij­ke op­schep­pe­rij past goed bij de ver­ras­send dy­na­mi­sche kwa­li­tei­ten van de leu­ke stads­au­to. En niet on­be­lang­rijk voor een snea­ker­au­to: het mo­del is nieuw op de markt en ik vind ’m lek­ker zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.