OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

On­der de fraaie car­ros­se­rie van de nieu­we Insignia Sports Tou­rer zit­ten min­der ki­lo’s en meer mo­der­ne vei­lig­heids­sys­te­men. Het on­der­stel is com­mu­ni­ca­tie­ver dan je zou ver­wach­ten van zo’n gro­te sta­ti­on­wa­gon, waar­in ook lan­ge men­sen veel ruim­te heb­ben. De hand­ge­scha­kel­de zes­bak en de twee­li­ter die­sel­mo­tor vor­men een pret­ti­ge com­bi­na­tie, want je kunt er zo­wel ve­nij­nig als scha­kel­lui mee rij­den. Men­sen die in de bui­ten­dienst wer­ken, moe­ten hun baas maar eens lief aan­kij­ken.

+ Stijlvolle, rui­me sta­ti­on­wa­gon met com­mu­ni­ca­tie­ve rij­ei­gen­schap­pen

- Ka­le vorm­ge­ving in­fo­tain­ment­sys­teem, hin­der­lij­ke re­flec­tie head-up dis­play

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.