STEPTRONIC

Auto Review - - SAMENSTELLING -

Au­to’s zijn steeds va­ker niet wel­kom in gro­te ste­den en dan moet je bui­ten het cen­trum par­ke­ren. Met de X2Ci­ty van BMW Mo­tor­rad in de kof­fer­bak, is dat geen ramp. Je tilt de elek­tri­sche scoo­ter uit de ba­ga­ge­ruim­te, klapt hem uit en be­gint te step­pen. Zo­dra je 6 km/h gaat (en dat ga je al snel), helpt de elek­tro­mo­tor in het ach­ter­wiel om snel­he­den tot 25 km/h te ha­len. De ac­tie­ra­di­us schom­melt tus­sen 25 en 35 ki­lo­me­ter. Voor een af­spraak in Am­ster­dam moet je dan al in Utrecht par­ke­ren, wil dat niet ge­noeg zijn. Op­la­den kan via een nor­maal stop­con­tact. BMW gaat de X2Ci­ty niet zelf ver­ko­pen, maar laat dat over aan fiet­sen­win­kels en de web­shop van Kett­ler Alu-Rad. De ver­koop­prijs wordt maxi­maal 2500 eu­ro.

< 2500 eu­ro www.kett­ler-alu-rad.de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.