OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De Hyun­dai gooit ho­ge ogen in de fa­mi­lie. De au­to scoort met zijn looks, maar ze­ker ook met de mo­der­ne aan­drij­ving. De au­to­maat be­hoort tot de be­te­re in het seg­ment en het­zelf­de geldt voor de mo­tor. Die is niet al­leen krach­tig, maar ook zui­nig. De com­bi­na­tie van mo­tor en bak zorgt voor een com­for­ta­be­le aan­drij­ving, die ook be­hoor­lijk spor­tief aan­voelt wan­neer je een keer wilt door­trap­pen. Het on­der­stel is een tik­kel­tje hard, maar dat is op te los­sen door een iets klei­ne­re velg (en dus wat ho­ger rub­ber) te be­stel­len. Daar komt bij dat de af­wer­king, het ma­te­ri­aal­ge­bruik en de uit­rus­ting op hoog ni­veau staan. Mar­co ziet na een dag­je i30 en ruim 400 ki­lo­me­ter geen en­ke­le re­den om deze au­to niet te wil­len. Wij trou­wens ook niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.