Mer­k­waar­dig

De DS 4 is in de zes jaar dat hij be­staat, één keer van merk ver­an­derd: eerst was het een Cit­ro­ën, nu hoort hij bij DS. Het mocht al­le­maal niet ba­ten voor de ver­koop­cij­fers: die zijn van­af het be­gin dra­ma­tisch.

Auto Review - - MUURBLOEMPJE - Tekst: Jaap Pe­ters

De ach­ter­ra­men kun­nen niet open, een con­ces­sie aan het de­sign.

In au­gus­tus 2009 pre­sen­teer­de Cit­ro­ën de DS3. Het was de eer­ste au­to in de DS (Dif­fe­rent Spi­rit)-se­rie en hij werd zeer en­thou­si­ast ont­van­gen. Niet al­leen had Cit­ro­ën op de­sign­ge­bied ein­de­lijk weer eens iets bij­zon­ders op de weg ge­zet, de au­to reed ook nog eens goed. Voor­al in com­bi­na­tie met de 1.6 THP-mo­tor, die sa­men met BMW werd ont­wik­keld, wist de au­to veel lief­heb­bers te be­ko­ren. De Cit­ro­ën DS3 ver­kocht in Ne­der­land ook uit­ste­kend, me­de om­dat een aan­tal ver­sies toen nog pro­fi­teer­de van bij­tel­lings­voor­deel. Een mooi be­gin voor de DS-mo­del­len, maar het bleek erg in­ge­wik­keld om er een mooi ver­volg aan te ge­ven. Voor­al het twee­de DS-mo­del, de DS4, is nooit een suc­ces ge­wor­den. An­ders dan de bij DS3 was niet met­een dui­de­lijk waar­toe de DS4 op aar­de kwam. Hij heeft een sterk af­lo­pen­de dak­lijn, om de ge­lij­ke­nis­sen met een cou­pé te be­na­druk­ken. Te­ge­lijk staat de au­to mer­k­waar­dig hoog op zijn po­ten, want Cit­ro­ën wil zijn klan­ten trak­te­ren op de ho­ge zit­po­si­tie van een suv. De ach­ter­pas­sa­giers ko­men er in de DS4 ech­ter be­kaaid van­af. In­stap­pen is bij­voor­beeld geen si­ne­cu­re, om­dat het por­tier niet zo ver open kan. Ver­der heb­ben ze maar wei­nig hoofd- en been­ruim­te tot hun be­schik­king, als ge­volg van de af­lo­pen­de dak­lijn en de com­pac­te bui­ten­ma­ten. Bo­ven­dien kun­nen de ach­ter­ra­men niet open. Ook dat is een con­ces­sie aan het de­sign. Je vraagt je af­vraagt waar­om Cit­ro­ën geen ech­te cou­pé van de DS4 heeft ge­maakt.

GESTIKT LEER

De am­bi­an­ce bin­nen­in is weel­de­rig – met na­me in de duur­ste uit­rus­tings­va­ri­an­ten. De gro­te le­ren stoe­len met hor­lo­ge­band­mo­tief zijn prach­tig en het bo­ven­ste deel van het dash­board is met gestikt leer af­ge­werkt. Bij der­ge­lij­ke om­stan­dig­he­den ver­wacht je een com­for­ta­bel on­der­stel, dat de in­zit­ten­den niets mee­geeft over ga­ten, kui­len en put­dek­sels in de weg. Maar nu dient zich het vol­gen­de merk­waar­di­ge feit aan: het on­der­stel heeft juist een spor­tie­ve af­stem­ming. Aan de ver­ko­pers van Cit­ro­ën de taak om een suc­ces­ver­haal te ma­ken van de DS4, die ei­gen­lijk een al­le­gaar­tje van te­gen­strij­dig­he­den is. Dat lukt dan ook nau­we­lijks. Het eer­ste jaar (2011) is met­een het meest suc­ces­vol­le, ter­wijl de DS 4 niet eens het vol­le­di­ge ka­len­der­jaar le­ver­baar is. 685 men­sen kie­zen dat jaar voor een Cit­ro­ën DS4. Drie jaar la­ter wordt het diep­te­punt be­reikt, met slechts 147 ver­koch­te au­to’s. In 2015 wor­den de DS-mo­del­len los­ge­weekt van Cit­ro­ën: DS wordt een ei­gen merk bin­nen de Grou­pe PSA. Dat gaat ge­paard met een klei­ne fa­ce­lift en er komt een nieu­we va­ri­ant van de DS 4 (nu met spa­tie), de Cross­back. Die is met 30 mil­li­me­ter ver­hoogd, heeft nieu­we wie­len en een pa­no­ra­mi­sche voor­ruit. Ver­der on­der­scheidt de Cross­back zich met een zwar­te ach­ter­spoi­ler en zwar­te spie­gel­kap­pen. De Cross­back kan geen im­puls ge­ven aan de ver­koop­cij­fers. Vo­rig jaar zijn 227 exem­pla­ren ver­kocht, op de helft van dit jaar staat de tel­ler op 161. Ook de po­pu­la­ri­teit van de an­de­re mo­del­len van DS, de DS 3 en de DS 5, is ta­nen­de. DS richt zich nu voor­al op de DS 7 Cross­back, die be­gin vol­gend jaar ver­schijnt en het eer­ste echt nieu­we mo­del is van het merk. De DS 4 rest niets an­ders dan zijn laat­ste ja­ren te slij­ten in de mar­ge.

Met een ori­gi­ne­le vorm­ge­ving kun je de plank ook wel eens mis­slaan.

Ver­koop­cij­fers (Cit­ro­ën) DS 4 2011-2017 (ju­ni) To­taal: 2192 Top­jaar 2011: 685 Flop­jaar 2014: 147

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.