CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Wie over­weegt een Peugeot 3008 aan te schaf­fen, wil­len we ad­vi­se­ren om eerst nog een proef­rit te gaan ma­ken met de Mazda CX-5. Maar dat geldt an­ders­om pre­cies het­zelf­de. Het zal geen ge­mak­ke­lij­ke keu­ze wor­den. De Peugeot heeft de pret­tig­ste (top-)mo­to­ri­se­ring, hij ver­traagt iets be­ter en is in het da­ge­lijks ge­bruik het goed­koopst. Maar de Mazda be­schikt stan­daard over de mees­te vei­lig­heids­op­ties en vier­wiel­aan­drij­ving, waar­mee hij een enorm trac­tie­voor­deel heeft en een zwaar­de­re aan­hang­wa­gen mag trek­ken. Waar­door deze test bij­na uit­mondt in een ex ae­quo. Met slechts 8 pun­ten ver­schil, wordt de Peugeot als win­naar uit­ge­roe­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.