AU­DI A4

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De Au­di is in deze test de au­to met de mees­te pre­ten­ties: hij houdt zich lie­ver be­zig met con­cur­ren­ten als Mer­ce­des en BMW dan met bra­ve mer­ken als Opel en Re­nault. Als je in­stapt, zie je met­een dat hij een chi­que­re uit­stra­ling heeft. Al­leen heeft hij wel de hulp van du­re op­ties no­dig om te ex­cel­le­ren. De sport­stoe­len zijn op veel ma­nie­ren in­stel­baar en bie­den veel steun, maar kos­ten 461 eu­ro. Ook de adap­tie­ve schok­dem­pers krijg je niet voor niets: je be­taalt er 1372 eu­ro voor. Je kunt ze be­stel­len met een spor­tie­ve of een com­for­ta­be­le ba­sis­af­stem­ming en on­ze test­au­to is voor­zien van de laatst­ge­noem­de mo­ge­lijk­heid. Als het on­der­stel zwaar op de proef wordt ge­steld, her­stelt het zich on­mid­del­lijk. Daar­door maakt de A4 een sto­ï­cijn­se­re in­druk dan zijn con­cur­ren­ten. Bo­ven­dien re­a­ge­ren de ve­ren en de dem­pers fijn­ge­voe­lig op dwars­ri­chels en put­dek­sels en wor­den zelfs gro­te on­ef­fen­he­den soe­ve­rein glad­ge­stre­ken. Daar­bij is het ge­luids­ni­veau in­druk­wek­kend laag. Dank­zij al deze me­tin­gen doet de Au­di heel goe­de za­ken in het Com­for­t­hoofd­stuk.

NIET ZO RUIM

Met 150 pk is de Au­di niet zo krach­tig als de Insignia en de Ta­lis­man, maar hij pres­teert pri­ma. Met een aan­loop haal je bo­ven­dien een top van 220 km/h. Het ge­luid van de 2.0 TDI wordt ef­fec­tief ge­dempt en hij heeft de min­ste die­sel no­dig: 5,2 l/100 km. De zes­bak had soe­pe­ler mo­gen scha­ke­len. Voor­al als je van de der­de ver­snel­ling te­rug­scha­kelt naar z’n twee, moet je te veel kracht zet­ten. Dank­zij het neu­tra­le rij­ge­drag, de goe­de trac­tie en de com­mu­ni­ca­tie­ve be­stu­ring doet de Au­di het goed op het test­cir­cuit, al­leen kan hij niet mee­ko­men met de krach­ti­ge Opel (170 pk). De A4 biedt al­le in­zit­ten­den een aan­ge­na­me zit­po­si­tie, maar ach­ter­in ko­men lan­ge men­sen ruim­te te­kort. Dat merk je ex­tra goed als je eerst in een van de an­de­re au­to’s hebt ge­ze­ten. Op het ge­bied van af­wer­king en ma­te­ri­aal­kwa­li­teit kan – ook deze test weer – geen au­to aan de Au­di tip­pen. On­der de streep pakt de zui­ni­ge, com­for­ta­be­le en chi­que Au­di A4 de mees­te pun­ten en dus is hij de test­win­naar, maar de num­mer twee zit hem op de hie­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.