KIA OP­TI­MA

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Ko­re­aan­se mer­ken we­ten ko­pers vaak te ver­lei­den met rijk uit­ge­rus­te au­to’s voor re­la­tief la­ge be­dra­gen en goe­de ga­ran­tie­voor­waar­den. De Op­ti­ma is geen uit­zon­de­ring, maar het is niet eer­lijk om hem al­leen om deze re­de­nen te prij­zen. Hij heeft meer kwa­li­tei­ten. Zo is hij erg ruim, ook al zo’n be­lang­rijk ver­koop­ar­gu­ment. He­laas laat hij ook wat steek­jes val­len. De be­lang­rijk­ste boos­doe­ner is de die­sel­mo­tor. Met een in­houd van 1,7 li­ter en een ver­mo­gen van 141 pk is de Op­ti­ma dui­de­lijk zwak­ker dan de Opel en de Re­nault. Er gaan 10,4 se­con­den voor­bij voor­dat de 100 km/h is be­reikt, de Opel is bij­na 2 se­con­den snel­ler. Het test­ver­bruik van 6,4 l/100 km/h is niet meer dan ge­mid­deld: de Au­di en de Sko­da zijn zui­ni­ger. De mo­tor speelt de Kia ook par­ten op de test­baan. Bij la­ge toe­ren­tal­len moet hij er even in­ko­men en als hij dan op dreef komt, is zijn ach­ter­stand op de Duit­se con­cur­ren­ten al te groot. De Op­ti­ma weet al­leen de Re­nault ach­ter zich te la­ten. Bo­ven­dien biedt de lich­te be­stu­ring te wei­nig feed­back.

KOOP­JE

De Kia re­van­cheert zich in het Com­fort-hoofd­stuk. Hij veert fijn­ge­voe­li­ger dan de Re­nault en de car­ros­se­rie blijft met vol­le be­la­ding op de snel­weg mooi in ba­lans. Met kor­te on­ef­fen­he­den heeft de car­ros­se­rie meer moei­te. Bo­ven­dien heb­ben de stoe­len een zach­te vul­ling en bie­den ze te wei­nig zij­de­ling­se steun. Op lan­ge af­stan­den is het be­ter toe­ven in de Opel Insignia en de Au­di A4. Daar­en­te­gen krij­gen mo­tor en wind wei­nig kans om in het in­te­ri­eur door te drin­gen. De ruim­te ach­ter in de Op­ti­ma is in­druk­wek­kend. Voor­uit, aan de Su­perb kan geen en­ke­le con­cur­rent tip­pen, maar na de Sko­da is de Kia het ruimst. Voor­al de been- ruim­te is im­mens. Jam­mer dat het pa­no­ra­ma­dak uit de test­au­to de hoof­druim­te be­perkt. Waar we ook van on­der de in­druk zijn, is de uit­ste­ken­de af­wer­kings­kwa­li­teit. De Opel en de Re­nault staan wat dat be­treft echt een tree­tje la­ger. In het hoofd­stuk Mi­li­eu/kos­ten slaat de Op­ti­ma zijn laat­ste slag: geen con­cur­rent kan in de buurt ko­men van zijn gun­sti­ge prijs van 36.189 eu­ro. Ook 7 jaar fa­brieks­ga­ran­tie is bij­zon­der gul. De Kia wint het laat­ste hoofd­stuk met over­macht en blijft daar­door de Re­nault Ta­lis­man in de eind­rang­schik­king voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.