SKO­DA SU­PERB

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De chic­ste Sko­da is zo ruim dat hij kan mee­ko­men met veel gro­te­re au­to’s. Voor­al ach­ter­in is hij zo ruim dat zelfs een au­to uit een ho­ger seg­ment er niet al­tijd aan kan tip­pen. Ook de in­houd van de kof­fer­ruim­te is met 620 li­ter enorm, al komt de Re­nault Ta­lis­man met 608 li­ter heel dicht in de buurt. Het maxi­ma­le laad­ver­mo­gen valt met 465 ki­lo een beet­je te­gen. De Opel kan meer ge­wicht aan. De be­die­ning is heel een­vou­dig te door­gron­den. Net als in de Kia vind je op het dash­board draai- en druk­knop­pen met dui­de­lij­ke func­ties, bo­ven­dien zijn de me­nu­s­truc­tu­ren van het mul­ti­me­dia­scherm hel­der. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Su­perb is om­vang­rijk, een nood­rem­func­tie met voet­gan­gers­her­ken­ning is stan­daard.

TE LAN­GE REMWEG

Met zijn ont­span­nen rij­ei­gen­schap­pen is de Su­perb een au­to voor lan­ge rit­ten. Het on­der­stel weet zo­wel raad met klei­ne als met gro­te on­ef­fen­he­den. Ook de mo­tor ge­draagt zich net­jes. 150 pk is ruim vol­doen­de voor de re­la­tief lich­te Su­perb. Een sprint van 0 naar 100 in 8,8 se­con­den is ge­woon goed, net als de top­snel­heid van 220 km/h. Bo­ven­dien is hij zui­nig (5,6 l/100 km). De rij­ei­gen­schap­pen zijn ge­mid­deld: op de test­baan moet de Su­perb de Au­di en de Opel voor la­ten gaan. Dat is geen dra­ma, wél zorg­wek­kend is de lan­ge remweg van 36,1 me­ter (koud) en 35,6 me­ter (warm). Daar­mee pres­teert hij het slecht­st. Het is een van de be­lang­rijk­ste re­de­nen dat hij geen test­win­naar wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.