WIT­KAR 2.0

Auto Review - - OUD & NIEUW -

Is de elek­tri­sche Smart van Car2Go wel de ech­te op­vol­ger van de Wit­kar? We wor­den aan het twij­fe­len ge­bracht door de mo­der­ne Wit­kar, een nieu­we deel­au­to die je in tien­tal­len ste­den in Ne­der­land kunt hu­ren en in elk van die ste­den ook weer mag ach­ter­la­ten. Denk aan het Car2Go-prin­ci­pe, maar dan in het he­le land. En an­ders dan bij Car2Go be­taal je niet per mi­nuut, maar per se­con­de. Dat is pas nauw­keu­rig af­re­ke­nen. De mo­der­ne Wit­kar-deel­au­to is een Smart For­four met ben­zi­ne­mo­tor. Niet al­leen is een ver­bran­dings­mo­tor han­di­ger als je gro­te af­stan­den rijdt, het is wat de men­sen ge­wend zijn, al­dus Wit­kar 2.0. Het be­drijf laat zijn ge­brui­kers lie­ver eerst wen­nen aan het prin­ci­pe van de deel­au­to, voor­dat ze over elek­trisch rij­den be­gin­nen. Hun elek­tri­sche deel­au­to komt la­ter wel, als de ac­tie­ra­di­us stijgt en de au­to­prijs daalt. Tot die tijd is de Smart Fort­wo van Car2Go door zijn aan­drijf­lijn (elek­trisch) en werk­ge­bied (Am­ster­dam) in on­ze ogen de ech­te op­vol­ger van de klas­sie­ke Wit­kar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.