To­tal loss, wat nu?

Wat ge­beurt er als een au­to uit een la­ge bij­tel­lings­ca­te­go­rie to­tal loss ver­klaard wordt en de ver­van­gen­de au­to in een ho­ge­re ca­te­go­rie valt? Dat kan je veel geld kos­ten, maar het is ook mo­ge­lijk dat de kos­ten vol­le­dig ver­goed wor­den.

Auto Review - - VZR -

Sinds ja­nu­a­ri is het met de bij­tel­lings­re­gels een stuk over­zich­te­lij­ker dan de ja­ren er­voor. Al­leen over vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s be­taal je 4 pro­cent bij­tel­ling, al­le an­de­re au­to’s val­len in de bij­tel­lings­ca­te­go­rie van 22 pro­cent. Veel men­sen rij­den ech­ter nog in een au­to uit een la­ge­re bij­tel­lings­ca­te­go­rie, bij­voor­beeld 0 of 14 pro­cent. Wat ge­beurt er dan als je een on­ge­luk krijgt en de au­to wordt to­tal loss ver­klaard? Valt je nieu­we lea­se­au­to voor de duur van het ou­de con­tract nog in de la­ge bij­tel­lings­ca­te­go­rie of ga je meer be­ta­len? EX­TRA KOS­TEN He­laas is dat laat­ste het ge­val: je kunt niet meer ge­nie­ten van de la­ge bij­tel­ling. Ten­min­ste, niet al­tijd. Als de scha­de is ver­oor­zaakt door de an­de­re par­tij, is het wél mo­ge­lijk om een ver­goe­ding te krij­gen. De VZR geeft hier­van een voor­beeld. Stel, je krijgt een on­ge­luk en je lea­se-au­to wordt to­tal loss ver­klaard. Voor je au­to gold een bij­tel­lings­per­cen­ta­ge van 0 pro­cent. Deze bij­tel­lings­ca­te­go­rie be­staat niet meer, daar­door kan het zo­maar ge­beu­ren dat je in­eens bent aan­ge­we­zen op een au­to met 22 pro­cent bij­tel­ling. Dat le­vert na­tuur­lijk veel ex­tra kos­ten op. In 2014 heeft de rech­ter uit­spraak ge­daan in een soort­ge­lij­ke zaak: het ging hier­bij om een si­tu­a­tie waar­bij een lea­se­au­to to­tal loss ver­klaard werd na een on­ge­luk dat door een an­de­re par­tij ver­oor­zaakt was. De rech­ter oor­deel­de dat het hier om ver­mo­gens­scha­de ging, en dat de ver­ze­ke­ring van de te­gen­par­tij deze moest ver­goe­den voor de duur van het lea­se­con­tract. De spe­ci­a­lis­ten van de VZR hel­pen je graag als je der­ge­lij­ke pro­ble­men te­gen­k­moemmtb, web­si­te kun je je aan­mel­den voor een . Je kunt dan on­be­perkt vra­gen stel­len aan de spe­ci­a­lis­ten van de VZR.

Als de scha­de door de te­gen­par­tij is ver­oor­zaakt, heb je recht op com­pen­sa­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.