AU­DI A2

€ 4999

Auto Review - - VZR -

In 1997 toon­de Au­di op de au­to­show van Frank­furt de com­pac­te Al2. De Belg Luc Don­c­ker­wol­ke was ver­ant­woor­de­lijk voor het ge­stroom­lijn­de de­sign van de con­cept­car, waar­on­der een ingenieus alu­mi­ni­um spa­ce­fra­me schuil­ging. Het bleef niet bij een stu­die­mo­del; in het jaar 2000 kwam Au­di met de pro­duc­tie­ver­sie, A2 ge­naamd. Ge­ble­ven was de prij­zi­ge alu­mi­ni­um car­ros­se­rie. Ook de dich­te gril­le was ge­hand­haafd. Als je de vloei­stof­ni­veaus wil­de con­tro­le­ren of bij­vul­len, moest je die ‘gril­le’ naar vo­ren klap­pen, want de mo­tor­kap kon niet open. Voor een ser­vi­ce­beurt werd de kap bij de dea­ler com­pleet ver­wij­derd. Dank­zij de toe­pas­sing van alu­mi­ni­um woog de A2 slechts 895 kg en was hij zui­nig, en on­danks zijn be­schei­den ver­mo­gen ook nog vrij vlot. Au­di had de bo­dem­plaat van de com­pac­te A2 zo­da­nig ge­con­stru­eerd, dat de ach­ter­pas­sa­giers over een ri­an­te been­ruim­te be­schik­ten. Met een in­houd van 390 li­ter was de ba­ga­ge­ruim­te even­eens fors. La­ter werd de A2 le­ver­baar met de ult­ra­zui­ni­ge 1,2-li­ter TDI-mo­tor uit de Lu­po 3L, een 1,4-li­ter TDI en een di­rect in­ge­spo­ten 1,6-li­ter ben­zi­ne­mo­tor. On­danks zijn ge­ni­a­li­teit sloeg de A2 niet aan. Con­su­men­ten von­den hem niet mooi en véél te duur. In Ne­der­land be­droeg de in­tro­duc­tie­prijs on­ge­veer 42.500 gul­den (ca. 21.000 eu­ro). Een in­stap-Po­lo kost­te de helft. In­mid­dels wordt de A2 wél ge­waar­deerd, zo­dat de oc­ca­si­on­prij­zen flink kun­nen op­lo­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.